SINK-skatten – ett hett ämne i Spanien

SINK-skatten är ett hett ämne för många pensionärer boendes i Spanien. Svenskar i Världens representant i Spanien, Gunilla Westerlund, har skrivit en text nedan gällande Opinion – svenskar i Spanien och deras syn på SINK-skatten.

Opinion – svenskar i Spanien bildades 2018 när riksdagen fattade beslut om att höja SINK – särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta, från 20 procent till 25 procent för svenskar boende i Spanien. De har sedan dess etablerat sig som en opinionsgrupp mot att SINK-skatt och dubbelbeskattning bör sänkas eller försvinna helt, inom sociala medier som Twitter och Facebook. De har genom detta fått många medföljare och läsare på nätet.

Orsak till höjning av SINK-skatten berodde på att flera partier S, MP och V tillsammans beslutade att höja med motiveringen ”att ge mer pengar till vår gemensamma välfärd”.

Vad man inte förstår är att ca 90 000 svenskar är boende i Spanien och många är residenta dvs. skattskrivna i Spanien och de känner sig orättvist behandlade eftersom de betraktas helt felaktigt som ”lyxlirare”. Många residenta har låg pension och får genom utlandsboende möjlighet till ett bättre liv genom lägre levnadskostnader och sol.

Jag, Gunilla Westerlund, är regionansvarig för Svenskar i Världen och kom i kontakt med opinionsgruppen för att tillsammans med dem driva en sänkning av SINK-skatten. Under Utlandssvenskarnas parlament 2019 beslutades att i en resolution föreslå en sänkning av SINK-skatten från 25 % till 20 %. Det fanns också önskemål om att genomföra en grundlig översyn om länders olika skattesatser och förmåner. I parlamentets slutskede hade olika politiska partier inbjudits för att bli informerade om de resolutioner som parlamentet antagit. Resolutionen angående sänkning av SINK-skatten blev resultatet för av M, SD och L och emot av S, C, V och Mp.

Opinion svenskar i Spanien vill sprida betydelsen av ”Hur SINK-skatt och dubbelbeskattning slår för pensionärer boende i Spanien”.

Svenskar boende i Spanien upplever idag en stor orättvisa vad gäller dubbelbeskattning från ett avtal upprättat 1977 mellan Sverige och Spanien som fortfarande gäller trots vårt medlemskap i EU sedan 1995.

Vad ger Sverige tillbaka med SINK-skatten?

Svenskar skrivna i Spanien har dock i motsats till hemmavarande svenskar ingen rätt till svensk välfärd såsom bostadsbidrag, Rot- och Rutavdrag, och i vissa fall hemtjänst, äldreomsorg, subventionerad tandvård, ränteavdrag m.m. Som utlandssvensk kan du däremot välja att bli beskattat enligt vanlig inkomstbeskattning. Om man väljer att göra detta har man rätt till avdrag som RUT och ROT. Höjningen av SINK-skatten kan då leda till att fler väljer denna typ av beskattning istället för att bli beskattade enligt SINK, vilket i sin tur leder till att Skatteverket får ökade administrativa kostnader eftersom de får fler inkomstdeklarationer att hantera. Något som skulle kunna undvikas genom en lägre SINK-skatt.

Fortsättningsvis, belastar inte utlandssvenskar svensk ekonomi på något sätt. Det svenska välfärdssamhället gör en ren vinst när ett antal pensionärer bosätter sig i Spanien ofta av hälsoskäl och inte belastar den svenska sjukvården.

Trots detta betalar utlandssvenskar SINK-skatt på samtliga pensioner (tjänste och privata) samt övriga intäkter.

Vi uppfattar den närmast som konfiskatorisk egentligen att en skatt dras för att man är svensk medborgare. Dessutom strider den mot Sveriges avtal om dubbelbeskattning länder emellan.

Var är rättvisan?

Vi vill ha en omprövning och upprättelse så att alla inom EU beskattas lika och att dubbelbeskattningen avskaffas.

Svenskar bosatta i Tyskland och Frankrike t.ex. dubbelbeskattas inte utan betalar skatt i det land de bor och verkar.

Vi hoppas att genom detta inlägg få framförallt de politiska partierna att förstå hur SINK-skatt och dubbelbeskattning slår hårt för pensionärer bosatta i Spanien.

Genom gemensamma krafter vill vi uppnå resultat som sänkning av SINK-skatt och att dubbelbeskattningen försvinner.  Samtidigt vill vi inom en snar framtid ha ett ensidigt beslut av EU, hur beskattning av utlandssvenskar skall utformas.

Vid pennan
Gunilla Westerlund i samarbete med
Opinion – Svenskar i Spanien