Svenskar i Världen har en unik roll som remissinstans gällande frågor som rör utlandssvenskar. Läs våra svar i sin helhet genom att klicka på remisserna.

2023

14 december: Remissyttrande gällande nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst

Svenskar i Världen har skickat in ett remissyttrande till socialdepartementet gällande SOU 2023:30, nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst. Utredningen öppnar för utökat skydd för vissa grupper samt inkluderingen av några få nya. Dock anser utredningen inte att skydda många fler utlandssvenskar än de som redan är skyddade. Svenskar i Världen anser därmed att denna utredning även bör ha omfattat anställda som sänds ut av bolag och deras medföljande eftersom det är högst rimligt att denna grupp ska få samma skydd som statligt utsända och biståndsarbetare. Vidare anser Svenskar i Världen att så kallade freemovers ska ha vilande SGI i 5 år efter flytt från Sverige.

Svenskar i Världens remissyttrande gällande nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst, SOU 2023:30. Dnr: S2023/02066

19 september: Remissyttrande gällande kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Svenskar i Världen har skickat in ett remissyttrande till justitiedepartementet gällande SOU 2023:25, kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Utredningen innehåller flera punkter om hur kunskapskraven för svenska och samhällskunskap ska formas och ser ut, men tar inte in utlandssvenskars perspektiv i utredningen. Svenskar i Världen anser därmed att utlandssvenskars maka/make/sambo, samt ogifta barn under 18 år, exkluderas från dessa kunskapskrav, då deras anknytning till Sverige redan är stark via partnern eller föräldern.

Svenskar i Världens remissyttrande gällande kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25. Dnr: Ju2023/01301

26 maj: Remissyttrande av kommissionens förslag om nytt körkortsdirektiv  

Svenskar i Världen har skickat in ett remissyttrande på EU-kommissonens förslag gällande revidering av körkortsdirektivet. Detta innefattar flertalet punkter som påverkar utlandssvenskarna. Svenskar i Världen ställer sig positiva till vissa av de förändringsförslag som presenteras, men finner även vissa brister utifrån ett utlandssvenskt perspektiv.

Svenskar i Världens remissyttrande gällande omarbetning av körkortsdirektivet
Regeringskansliet Faktapromemoria 2022/23FPM69: Omarbetat körkortsdirektiv
Proposal 1 Driving licence directive

29 mars: Remissyttrande gällande ny omräkningstabell för high school-betyg

Universitets- och högskolerådet (UHR) har efter en genomförd fördjupad konsekvensanalys presenterat ett nytt förslag på omräkningstabell för high school-betyg. Vi har skickat in ett remissyttrande. Svenskar i Världen ställer sig positiva till förslaget att enbart det oviktade betygsmedelvärdet räknas. Däremot hade vi önskat att ett medelvärde på 4,00 gav motsvarande 20,00 i jämförelsetal, då möjligheten att nå högsta meritvärde inte är möjligt för studenter med amerikanskt high school-betyg.

Svenskar i Världens remissvar gällande ny omräkningstabell för high school-betyg
Universitets och högskolerådets (UHR) föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval inför remiss

13 februari: Remissyttrande gällande viseringar för familjemedlemmar till EES-medborgare

Familjemedlemmar till utlandssvenskar som är tredjelandsmedborgare har nekats visering i samband med att familjen har velat semestra i Sverige. Kommissionen anser nu att det villkor som ställs upp i MIG 2018:9 har fått till följd att de svenska myndigheterna felaktigt nekat visering för närstående, och har bett Sverige att vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen. I promemorian föreslås att familjemedlemmar till unionsmedborgare som är tredjelandsmedborgare ska kunna få visering även för semester och att handläggningen ska göras skyndsamt och utan kostnad. 

Svenskar i Världen ställer sig positivt till förslaget, och anser att möjligheten till att regelbundet kunna besöka sin svenska släkt och vänner bidrar positivt till att bibehålla och stärka banden med Sverige.

Fullständigt remissyttrande gällande promemorian ”En kompletterande bestämmelse om viseringar för familjemedlemmar till EES-medborgare”
Läs hela promemorian ”En kompletterande bestämmelse om viseringar för familjemedlemmar till EES-medborgare” här.

2022

3 juni: Remissyttrande gällande E-recept inom EES SOU 2021:102

I juli 2020 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Svenskar i Världen har nu skickat in sitt remissvar i delbetänkandet av utredningen.

Utredningen, som sig bör, fokuserar mycket på patientsäkerheten kring processen av e-recept. I vårt remissvar ser vi positivt på samtliga förslag som underlättar och tar hänsyn till den fria rörligheten i världen. Vi är därför positiva till betänkandet men understryker de problem som kan uppstå, framför allt inom de tekniska systemen, för svenska medborgare bosatta utomlands där både samordningsnummer och icke-aktiva personnummer förekommer.

Fullständingt yttrande gällande delbetänkandet: E-recept inom EES
Läs hela delbetänkandet ”E-recept inom EES” här.

25 april: Remissyttrande gällande Säkerhet och tillgänglighet vid val SOU 2021:96

En särskild utredningsgrupp under ledning av justitiedepartementet har haft i uppdrag att göra en översyn och föreslå åtgärder som kan förbättra valsystemet. Den statliga utredningen landade i fem intressanta och nödvändiga förslag som kommer att förenkla röstningen till riksdagsval och Europaparlamentsval för utlandssvenskar. Vi har skickat in ett remissyttrande där vi bland annat lyfter behovet av svensk e-legitimation.

Eftersom Svenskar i Världen delar uppfattningen att utlandssvenskar ska ges lika goda förutsättningar att rösta som resten av befolkningen stödjer vi utredningens samtliga förslag i remissyttrandet.

Fullständigt remissyttrande gällande utredningen ”Säkerhet och tillgänglighet vid val SOU 2021:96”
Läs hela utredningen ”Säkerhet och tillgänglighet vid val” här.

17 februari: Remissyttrande gällande Utbetalning av garantipension
inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket

I den aktuella promemorian fastslår man att regleringen av utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension inom EES och i Schweiz samt till personer bosatta i Förenade kungariket har varit tillfällig och inte en permanent ändring. Eftersom man inte har hittat en alternativ lösning finns det inget rättsligt stöd att fortsätta med utbetalningar till personer bosatta i utlandet. Förslaget innebär att man från och med januari 2023 inte längre kommer betala ut garantipension till personer bosatta utanför Sverige.

Svenskar i Världen motsätter sig förslaget att man från och med januari 2023 inte längre ska betala ut garantipension till personer bosatta i utlandet. Vi anser att om en person uppfyller kraven för garantipension eller garantipension till omställningspension bör man även fortsättningsvis få tillgång till förmånen, oavsett bosättningsland.

Fullständigt remissyttrande gällande ”Utbetalning av garantipension
inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket”

Läs hela promemorian ”Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket”.

2021

4 november: Remissyttrande gällande ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54)

Barn till svenskar förvärvar i enlighet med 2 § i medborgarskapslagen medborgarskap vid födseln. Detta gäller även då barnet föds utomlands. Vi har redan i tidigare remissyttrande lyft problematiken med utlandssvenskar som riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap såvida de inte ansöker om att behålla medborgarskapet efter att de fyllt 18 år men innan de fyllt 22 år.

Svenskar i Världen föreslår därför att polismyndighet, ambassad, konsulat, Skatteverket och Migrationsverket tar ett gemensamt ansvar för att informationen når utlandssvenskar som är mellan 18 år och 22 år.

Sammanfattningsvis anser Svenskar i Världen att ingen svensk medborgare ska kunna fråntas dess rättigheter och skyldigheter utan att först ha informerats om att detta kan ske om en ansökan inte görs innan den svenska medborgaren fyllt 22 år.

Stort tack till Familjens Jurist som har hjälpt oss med Svenskar i Världens yttrande!

Fullständigt remissyttrande ”Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54)”

26 oktober: Remissyttrande gällande betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

Med utgångspunkt från den ökande rörligheten över olika landsgränser för familjer är det av särskild vikt att den negativa svenska hållningen till sådana frågor som diskuteras i utredningen, i svensk rätt anpassas efter dagens utveckling, att familjerättsliga förhållanden i lagstiftningen i Sverige i dylika situationer blir tydliga, konsekventa och förutsebara och att barnrättsperspektivet stärks.

Svenskar i Världen ställer sig därför positiv till införandet av den rättsliga reglering på området som utredningen föreslår, med föreslaget ikraftträdandedatum 2022-07-01 då det är angeläget att föreslagna lagändringar träder i kraft snarast möjligt.

Stort tack till Advokatbyrå Tove Sjövall som pro-bono har hjälpt oss med Svenskar i Världens yttrande!

Fullständigt remissyttrande ”Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)”
Justitiedepartementets betänkande Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

15 oktober: Remissyttrande gällande betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)

Svenskar i Världen har beretts yttra sig över betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57), upprättat av Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer (Utredningen). Fokus i yttrandet är utredningens förslag rörande utformningen och tilldelningen av samordningsnummer till svenska
medborgare som är födda och bosatta utomlands samt systemet för folkbokföring vid hemflytt till Sverige samt utflytt från Sverige.

Svenskar i Världen tillstyrker förslaget i de delar som avser samordningsnummer och identitetsnummer, samt de förslag som lyfts av utredningen gällande gallringsfristen för uppgifter i Statens personadressregister (SPAR). Utredningen föreslår en lösning där identidetsnummer kan tilldelas istället för samordningsnummer och då fungera bättre som en identitetsbeteckning. Utredningen föreslår även en förlängning av gallringsfristen i SPAR samt att man kan anmäla om att kvarstå i SPAR.

Stort tack Elison Wahlin Advokatbyrå som pro-bono har hjälpt oss med Svenskar i Världens yttrande!

Fullständigt remissyttrande ”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)”
Finansdepartementets betänkande Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)

15 april: Remissyttrande gällande delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)

Svenskar i Världen begränsar sitt yttrande till enbart områden som är kopplade till svenskar bosatta utomlands, i detta svar även kallade utlandssvenskar. Denna grupp påverkas i förhållande till ett flertal områden i detta delbetänkande; vilka som ska omfattas av kraven, genomförandet, kostnader och konsekvenser.

Svenskar i Världen ställer sig positiva till utredningens förslag om att kunskapskravet inte ska omfatta personer födda utomlands där modern och/eller fadern är svenska medborgare och barnen erhållit medborgarskap genom anmälan. Svenskar i Världens utgångspunkt är att dessa personer inte ska riskera att neutraliseras. Det finns dock en risk för att personer ur denna grupp trots allt neutraliseras på grund av den regel som tillämpas där dessa personer aktivt behöver anmäla om att förlänga sitt svenska medborgarskap.

Stort tack till Anna-Lena Olsson, Global Svenska och Monica Bravo Granström som pro-bono bidrog med sin expertis!

Fullständigt remissyttrande ”Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)”
Justitiedepartementets delbetänkande ”Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)”

2020

7 december: Remissyttrande gällande promemorian En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Fokus för yttrandet är Migrationskommitténs förslag angående utformningen av försörjningskrav för svenska medborgare. Därtill lyfter vi det orimliga i att familjer splittras under handläggningstiden om utlandssvenskens partner är tredjelandsmedborgare. Svenskar i Världen anser därmed att Migrationskommitténs överväganden inte är långtgående nog, samt att regleringen i 5 kap. 18 § UtlL behöver en översyn.t

Fullständigt remissyttrande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

3 december: Remissyttrande gällande promemorian ”Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18:)

Svenskar i Världen instämmer med förslagen. Förslagen om barns delaktighet utgör minimiregler till följd att den svenska lagstiftningen kan få stor betydelse. Det är därför angeläget att de förslag om barns delaktighet och hörande som bereds i Regeringskansliet leder till lagstiftning så att rättsläget i Sverige bättre kan klarläggas för parter i internationella familjemål.

Stort tack till Advokatbyrå Tove Sjövall som pro-bono har hjälpt oss med Svenskar i Världens yttrande!

Fullständigt remissyttrande ”Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)
Justitiedepartementets promemoria ”Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)

2 december: Remissyttrande gällande promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)

Svenskar i Världen har avgränsat sitt remissyttrande till i huvudsak (1) insamlingen av foto/fingeravtryck, (2) utlämning av kortet och (3) kort för barn. Överlag ställer vi oss positiva till ökad säkerhet för ID-kort, men hänsyn måste tas till den mer omfattande logistik som detta innebär och därmed ökade kostnader för svenskar som måste skaffa och förnya sitt IDkort utomlands, inte minst vad gäller barnfamiljer.

Stort tack till Frydmans Advokatbyrå som pro-bono hjälpte oss med Svenskar i Världens yttrande!

Fullständigt remissyttrande ”Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)
Departementsserien 2020:22 ”Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)

15 oktober: Remissyttrande gällande slutbetänkandet ”Grundpension – Några anslutande frågor (SOU 2020:32)”

Svenskar i Världen avgränsar sitt yttrande till de frågor som berör organisationens verksamhetsområde, det vill säga att representera utlandssvenskarna i frågan. Från vårt perspektiv är det avgörande att grundpensionen fortsatt kan exporteras till svenskar bosatta i annan medlemsstat än Sverige. Vi ställer oss frågande till förslaget om att bosättningstid i ett tidigare hemland inte ska få tillgodoräknas (såsom tidigare varit fallet), då vi ser en risk att detta kan påverka de personer som varit medföljande till sin partner som arbetat utomlands i många år. Utredningen menar att de inte ser någon effekt på jämställdheten, men då dessa personer till stor del är kvinnor anser vi att det visst är en fråga om jämställdhet. Som medföljande partner har de inte kunnat tillgodoräkna sig försäkringstid i Sverige under de år de varit medföljande i utlandet vilket kan leda till större ekonomiska problem för kvinnor som grupp.

Vi har även i samtliga remissvar gällande grundpensionen påpekat att världen är större än Europa och att det därför inte är rättvist att utbetalningen av grundpension är begränsad till Europa.

Fullständigt remissvar ”Grundpension – Några anslutande frågor (SOU 2020:32)”
Slutbetänkandet Grundpension – Några anslutande frågor (SOU 2020:32)

13 juli: Remissyttrande gällande promemorian ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz”

Svenskar i Världen bifaller förslaget och anser att åtgärderna som förlaget innebär är högst nödvändiga som en efterföljande konsekvens av EU-domstolens dom. Svenskar i Världen anser att det är ytters problematiskt att garantipension ska anses vara en minimiförmån, eftersom det inte är reglerat i svensk rätt. Det är otroligt viktigt att garantipensionen fortsättningsvis kan betalas ut även vid bosättning i annat medlemsland.

Fullständigt remissyttrande ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz”
PM Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

7 april: Remissyttrande gällande delbetänkande av Garantipensionsutredningen ”Grundpension (SOU 2019:53)”

Svenskar i Världen som representerar utlandssvenskarna, anser att det är av stor vikt att de svenska regelverken inte på något vis hindrar det internationella rörelsemönstret. Svenskar i Världen bifaller därför delbetänkandet med betoning på vikten av exportabilitetsprincipen. Alltså att personer som uppfyller kraven för grundpension och omställningspension i form av grundpension fortsättningsvis ska kunna få denna utbetald oavsett om personen är bosatt i annan medlemsstat än Sverige.

Fullständigt remissyttrande ”Grundpension (SOU 2019:53)”
Utredning Grundpension (SOU 2019:53)

2019

28 oktober: Remissyttrande angående reglering av personuppgiftsbehandling – återrapportering enligt regeringsbeslut

Svenskar i Världen ställer sig bakom E-hälsomyndighetens rapport om reglering av personuppgiftsbehandling vad gäller att svenska e-recept ska kunna betjänas utomlands och att utländska e-recept ska kunna expedieras i Sverige, samt att E-hälsomyndigheten ska bli nationell kontaktpunkt för e-hälsa. I vårt remissvar lyfter vi även vikten av att tänka mer internationellt, svenskar är inte bara begränsade till Europa.

Fullständigt remissyttrande ”Reglering av personuppgiftsbehandling – återrapportering enligt regeringsbeslut S2018/04035/FS (delvis)”
E-hälsomyndighetens rapport ”Reglering av personuppgiftsbehandling – återrapportering enligt regeringsbeslut S2018/04032/FS (delvis)”

25 april: Remissvar gällande promemorian ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipensionen inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket”

Svenskar i Världen bifaller promemorian. Vi ställer oss således positiva till förlängning av den ytterligare fortsatta utbetalningen av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket. Skulle förlängningen avbrytas får det enorma konsekvenser för utlandssvenskar – såväl ekonomiska som sociala. Svenskar i Världen vill även betona de konsekvenser som efterföljer om Förenade kungariket utträder EU avtalslöst, men även den problematik som kan uppstå för den medföljande partnern till den utlandspositionerade om utbetalning av garantipension fråntas dem.

Fullständigt remissvar ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket” (Dnr: S2019/01306/SF)
Socialdepartementets promemoria ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket” (Dnr: S2019/01306/SF).

2018

4 maj: Remissvar gällande delbetänkandet ”En strategisk agenda för internationalisering” (SOU 2018:3).

Svenskar i Världen bifaller förslaget och uppskattar särskilt formuleringen i visionen och att UHR får ett utökat uppdrag vad gäller internationalisering. I yttrandet lyfter vi särskilt fram att vi uppskattar mål 3,4 och 5. Däremot vill vi se förslag som bidrar till jämställdhet och integration samt att vi vill se en lösning till att minska hindret att studera utomlands respektive ta sig an ett utlandsuppdrag, som uppstår pga bristande möjligheter för medföljande. Vi belyser även de faktorer som vi ser kan leda till att fler studenter väljer att studera utomlands.

Fullständigt remissvar ”En strategisk agenda för internationalisering” (SOU 2018:3).
Delbetänkandet ”En strategisk agenda för internationalisering” (SOU 2018:3).

24 maj: Remissyttrande gällande promemorian ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz” (Dnr S2018/02703/SF).

Svenskar i Världen bifaller förslaget och anser att åtgärderna som förslaget innebär är högst nödvändiga som en efterföljande konsekvens av EU-domstolens dom. Svenskar i Världen anser att det är ytterst problematiskt att garantipensionen ska anses vara en minimiförmån, eftersom det inte är reglerat i svensk rätt. Därför vill vi betona vikten av att Sverige tar sitt ansvar och reglera detta i svensk lagstiftning, för att möjliggöra att garantipensionen kan betalas ut även vid bosättning i annat medlemsland. Vi ställer oss positiva till att en utredning bör tillsättas till följd av EU-domen.

Fullständigt remissvar ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz” (Dnr S2018/02703/SF).
Socialdepartementets promemoria ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz” (Dnr S2018/02703/SF).

1 mars: Remissyttrande gällande Skatteverkets promemoria ”Exitbeskattning för fysiska personer” (Dnr Fi2017/04529/S1)

Svenskar i Världen avstyrker förslaget om att införa en utflyttningsskatt. I yttrandet ger vi vår generella inställning till förslaget samt att vi beskriver hur vi ser på dess förenlighet med EU-rätten. De delar av promemorian som vi yttrar oss kring handlar om skattskyldighetens inträde, beskattningsbara tillgångar, kapitalvinst och kapitalförlust, gränsbelopp, evigt skatteanspråk, deklarationsskyldighet, kontrolluppgift, beräkning av skatten, anstånd, skattetillägg samt benefika överlåtelser.

Här är Skatteverkets promemoria.

Remissyttrande gällande ”Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer” (SOU 2017:90)

Svenskar i Världen bifaller förslaget i betänkandet om att samtliga bestämmelser avseende internationella frågor om makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden samlas i en ny svensk lag, lag om internationella frågor rörande makars, registrerade partners och sa mbors förmögenhetsförhållanden jämte följdändringar i äktenskapsbasbalken mm. Vi välkomnar att de båda förordningarna fördjupar samarbetet mellan de deltagande medlemsstaterna inom EU. I ett särskilt avsnitt kommenterar vi de internordiska bestämmelserna om makars förmögenhetsförhållanden.

Här är betänkande i sin helhet, av Utredningen om EU-bodelning.

2017

Utredningen behandlar svenska förhållanden inom EU/EES och Schweiz samt i viss övrig internationell kontext. Dock är det otydligt hur utredningen och dess förslag påverkar de länder med vilka Sverige inte har avtal, så kallade icke-konventionsländer. Svenskar i Världen ser att svenska företag, deras medarbetare samt medföljande familjemedlemmar i allt högre utsträckning rör sig utanför landets gränser. Därför anser vi att det är av högsta vikt att få till ett välfungerande och hållbart socialt trygghetssystem som underlättar den internationella rörligheten. Detta betänkande visar på vilja att gå i den riktningen. Vi noterar dock att utredaren ser att det finns behov av ytterligare utredningar.

Remissyttrande gällande ”Svensk social trygghet i en globaliserad värld” (2017-0831)

Promemoria Svensk social trygghet i en globaliserad värld, del (SOU2017_05)

Promemoria Svensk social trygghet i en globaliserad värld, del 2 (SOU2017_05)

Remissyttrande gällande ”Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.”

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) föreslås i regeringens vårbudget återigen höjas till 25 %. Skattesatsen sänktes till 20 % år 2014 av den förra regeringen, efter att Svenskar i Världen m.fl. länge lobbat för det. Svenskar i Världen avstyrker det nya förslaget då vi anser att promemorian utelämnar relevanta konsekvenser för viktiga berörda grupper så som pensionärer och gränsarbetare.

Här är promemorian ”Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta”

Remissyttrande gällande Transportstyrelsens nya föreskrifter om utlämnande av körkort vid en utlandsmyndighet i samband med det nya lagförslaget om förnyelse av körkort i utlandet

Regeringen har i prop. 2016/17:83 Några körkortsfrågor föreslagit att 3 kap. 14 a § körkortslagen (1998:488) ska ändras. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:34) ska i och med den föreslagna lagändringen ändras för att vara i överensstämmelse med körkortslagen. Svenskar i Världen har skickat in ett remissvar till Transportstyrelsen som stödjer deras förslag att det ska vara fortsatt möjligt att hämta ut körkort vid en utlandsmyndighet eller honorärkonsulat och att det ska vara lika lätt att hämta ut körkort för en utlandssvensk som en svensk bosatt i Sverige.

Här är propositionen ’Några körkortsfrågor’
Här är Transportstyrelsens remiss
Se konsekvensutredningen från Transportstyrelsen
Se förslag på föreskrifter från Transportstyrelsen

Remissyttrande gällande ’Promemoria Vissa skollagsfrågor – del 4’ 

Svenskar i Världen stödjer tillsammans med Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) förslaget om en ändring i skollagen som gör det möjligt för kommuner att ansöka om betygsrätt. I dagsläget kan elever som bor utomlands få svensk undervisning via Sofia Distans och Hermods, två huvudmän som i nuläget bedriver distansundervisning. Förslaget medför därför ytterligare möjligheter för dessa elever att få tillgång till det svenska skolväsendet i den mån svenska kommuner ansöker om rätten att sätta betyg och därigenom kan anordna distansundervisning.

Här är regeringens ’Promemoria Vissa skollagsfrågor – del 4’

2016

Remissvar: Förslag på ändringar i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

För organisationerna SUF och Svenskar i Världen är IB-elevers möjlighet att studera vidare i Sverige av särskilt intresse. Vi noterar med förvåning att det återigen föreligger ett förslag där IB-elever allvarligt missgynnas. Om förslaget blir verklighet kommer det att innebära att IB-skolor i Sverige måste stängas och att svenskar på utländska IB-skolor i stort utestängs från svenska universitet.

Se konsekvensutredningen från Universitets och högskolerådet (UHR).
Se sammanställningen av remissvaren från Universitets och högskolerådet (UHR).
Se beslutet från Universitets och högskolerådet (UHR).

Remissyttrande gällande den omarbetade Bryssel II-förordning, om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Ju2016/05469/L2)
Svenskar i Världen stödjer det omarbetade förslaget vad gäller bortförande av barn, dock med markeringen att informationen ska bli mer känd om vad man ska göra vid barnbortförande samt att man ska vända sig till hemviststatens centralmyndighet.

Här är Bryssel II-förordningen (på svenska).
Här är Bryssel II-förordningen (på engelska).Här är en sammanfattning av betänkandet.

Remissyttrande gällande SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden”Svenskar i Världen bifaller betänkandets förslag om den del som berör insatser för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar (kapitel 5.5.5.) samt det som avser e-röstning (kapitel 12.7.9.). Vi är särskilt positiva till förslaget att frågor om hur röstningsförfarandet för utlandsboende kan underlättas bör ses över i en framtida vallagsutredning. Vi föreslår att man tillsätter en utredning om  hur ett försök med e-röstning i de kommande riksdagsvalen 2018 ska kunna gå till och att ett sådant försök borde inkludera svenska medborgare som är bosatta utomlands.

Här är betänkandet från Kulturdepartementet.

Remissvar Skydd för Vuxna i Internationella situationer – 2000 års Haagkonvention
Svenskar i Världen bifaller betänkandet om att anta konventionen (Ju2015/06051/L2). Försiktighet bör dock vidhållas i största möjliga mån i förhållande till personuppgiftslagen. Vi anser att en försäkran krävs om att uppgifterna används med största försiktighet i annan stat, och framhåller att en markering bör göras.

Här är betänkandet från Justitiedepartementet.

2015

CSNs sammanställning av remissvar 2015-12-07
Sammanställning av samtliga remissvar från CSN angående förslag till ändrade föreskrifter om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m.

Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m.
Svenskar i Världen förstår att det inte ingår i CSNs kärnverksamhet att tillhandahålla en upphandlad försäkringslösning för utlandsstuderande. Vi anser det positivt att CSN har lyssnat på remissinstanserna, då det nu är möjligt att få studiemedlet utbetalt i förskott. Med detta remissvar vill Svenskar i Världen belysa vikten av att informera om vart utlandsstuderande ska vända sig med frågor om försäkringar samt att förutsättningarna för utbetalning på annat sätt en månadsvis i förskott bör förtydligas i CSNs kommunikation till studenterna.

Missbruk av svenska pass – omfattning och åtgärdsförslag
Svenskar i Världen anser att 1) ansökningsavgiften för pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket bör sänkas, 2) det provisoriska passets giltighetsområde bör INTE begränsas till sökandens behov av pass, där passhinder ej föreligger.
Svenskar i Världen ställer sig positiv till förslaget om en huvudregel att svenska medborgare endast ska ha rätt till tre vanliga pass under en femårsperiod, men vill dock att möjligheten till att ansöka om pass med en giltighetsperiod på tio år ska införas.

Här är remissen från Justitiedepartementet 

Förslag till ändringar i bestämmelser om återbetalning av studielån
Svenskar i Världen ställer sig positiv till förslaget om att förenkla möjligheterna att ansöka om en nedsättning av årsbeloppet. Med detta remissvar vill Svenskar i Världen belysa de praktiska problem som kvarstår för utlandssvenskar som saknar inkomst och som samtidigt inte kan redovisa detta.

Här finns studiestödslagen i sin helhet. 

Ändring i Centrala studiestödsnämndens (CSN) föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel
De ändrade föreskrifterna kan sammanfattas i tre punkter; 1) alla studerande kommer att få samma belopp oavsett studieland med möjlighet att komplettera med ett merkostnadslån, 2) det blir möjligt att låna till hela undervisningsavgiften upp till ca 340 000 kronor, och 3) det blir möjligt att få studiemedel för språkstudier i fler länder.
Svenskar i Världen ser positivt på alla tre punkter under förutsättning att det merkostnadslån som kan sökas (den första punkten) ska uppgå till dagens nivåer och att utbetalningen som standard ska vara en klumpsumma i början av terminen för att på ett smidigt sätt kunna täcka boendekostnader och undervisningsavgifter.

Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner – hemställan om lagändring (Fi2014/2192)
Reglerna kommer att bli tydligare och lättare att förstå både för Skatteverkets handläggare och för de skattskyldiga. Den del av förslaget som rör utländsk socialförsäkringspension innebär en skattehöjning, men av enkelhets- och rättviseskäl kan den vara berättigad. Den andra delen av förslaget som rör barnpensioner är Svenskar i Världen positiv till. Mot bakgrund av detta ställer sig Svenskar i Världen bakom förslaget i sin helhet.

Samordningsnummer och utländska fastighetsägare – en översyn (Fi2014/4002)
Svenskar i Världen ställer sig bakom förslaget att införa samordningsnummer istället för att fortsätta använda GD-nummer för utländska fastighetsägare. Svenskar i Världen ställer sig också positivt till förslaget om att utvandrade svenskar ska tilldelas personnummer istället för GD-nummer, föreningen menar att detta underlättar för en återflytt till Sverige då personnumret är nyckeln in i det svenska samhället. En förutsättning för att Svenskar i Världen ställer sig bakom förslaget är att det läggs in en tydlig markering i Skatteverkets system så att utvandrade personer som är begränsat skattskyldiga inte blir beskattade som obegränsat skattskyldiga.

2014

Utbildningsdepartementets promemoria: Riksinternatskolor (U2014/2011/GV)
Svenskar i Världen ställer sig negativ till Utbildningsdepartementets förslag att flera av de särskilda bidrag som möjliggör riksinternatskolornas verksamhet ska slopas på grund av ett minskat antal utlandssvenska elever och att bidragen skulle vara ett orättvist privilegium för just dessa skolor. Svenskar i Världen menar att minskningen kan vara en tillfällig trend och att inget tyder på att antalet svenskar som väljer att arbeta utanför Sverige kommer att minska på sikt, snarare tvärtom. Vad gäller utbildning på lika villkor, så bör alla skolor med behov av särskilda bidrag kunna erhålla sådana. Det är av högsta vikt att alla utlandssvenskar som så önskar ska kunna sätta sina barn i internatskolor i Sverige. Detta både för att underlätta rörligheten och för att erbjuda barnen fortsatt kontakt med sitt hemland.

2013

Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)
Svenskar i Världen ser mycket positivt på utredningens förslag om att man ska kunna återfå sitt förlorade medborgarskap genom en enkel anmälan, dessutom utan tidsbegränsning, något som Svenskar i Världen har förordat. Svenskar i Världen ställer sig också positiv till att det ska vara lättare för barn, där en förälder är svensk medborgare eller innehar permanent uppehållstillstånd i Sverige, att få svenskt medborgarskap. Detta oavsett om det är mamman eller pappan som är svensk medborgare. Läs mer om den nya medborgarskapslagen.

En ny lag om personnamn (SOU 2013:35)
Svenskar i Världen är positiv till förslaget om att ge svenska medborgare större frihet att välja namn. Denna lagändring skulle underlätta för många människor som har välgrundade motiv för, behov av eller har en stark vilja att ta ett annat namn.

Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning m m (SOU 2013:63)
Svenskar i Världen ställer sig positiv till att avtal om domstolsbehörighet har gjorts mer effektiva samt att svagare parter skyddas av de nya skyddsbestämmelserna. Organisationen understryker att det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna är viktigt i den alltmer globaliserade världen med en brottslighet som inte begränsar sig inom enstaka nationer.

2012

Genomförande av blåkortsdirektivet (DS 2012:28)
Svenskar i Världen tillstyrker förslaget att regelverket beträffande bestämmelserna för EU-blåkort bildar ett eget kapitel i utlänningslagen. Det skulle ge större klarhet för arbetsgivare om i vilka fall bestämmelserna för EU-blåkort kunde vara tillämpliga i samband med en rekrytering.

2011

Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) 
Svenskar i Världen välkomnar regeringens ambitioner att förenkla, förbättra och effektivisera studiemedelssystemet för utlandsstudier. Föreningen anser dock att vissa av utredningens förlag inte på bästa sätt bidrar till att systemet ges en ändamålsenlig utformning.

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012 (Fi2011/1936) 
Med en lägre SINK-skattesats kommer fler skattskyldiga kunna utnyttja enbart SINK-systemet. Svenskar i Världen välkomnar och tillstyrker den föreslagna förändringen. Svenskar i Världen uppmanar till en fortsatt översyn av SINK-skatten inklusive om ekonomiskt utrymme finns för ytterligare sänkning och ser fram emot en fortsatt dialog i denna fråga.

Utrikesförvaltning i Världsklass (SOU 2011:21) 
I huvudsak anser Svenskar i Världen att de förslag som nämns i slutbetänkandet är välmotiverade och kommer att underlätta i kontakten med utrikesförvaltningen för både enskilda utlandssvenskar och svenska företag i utlandet. Föreningen anser dock att utredningen än tydligare bort lyfta fram möjligheten till samverkan mellan utlandsmyndigheterna och lokala nätverk av enskilda utlandssvenskar och svenska företag i utlandet.

Rätt att bära namn som förvärvats i en annan stat inom EES (Ju2011/2645/L2) 
Svenskar i Världen är positiv till regeringens förslag. Många av våra medlemmar har dubbelt medborgarskap och riskerar att drabbas av de problem som promemorian tar upp. Men även om det förslag som presenteras är nödvändigt, riskerar det att inte bli tillräckligt för att lösa de problem som enskilda svenskar med dubbelt medborgarskap kan möta. Dels för att det bara kommer att gälla namn som förvärvats inom EES och Schweiz, och dels för att det endast tar sikte på familjerättsliga namnförvärv.