Opinion

Svenskar i Världen bedriver påverkansarbete med syfte att synliggöra utlandssvenskarnas utmaningar och adressera beslutsfattare som har mandat att göra förändringar.

Grunden i detta arbete görs under Utlandssvenskarnas parlament, som hålls vartannat år. Där diskuterar vi tillsammans med utlandssvenskar, politiker och myndigheter frågor som berör utlandssvenskar. De resolutioner som antas under parlamenten drivs sedan vidare gentemot berörda departement och politiker och utgör en grund för organisationens fortsatta påverkansarbete.

Vi har också en unik roll som remissinstans i alla frågor som rör utlandssvenskar.

Vi arbetar också för att sätta fokus på hur vi i Sverige bättre kan tillvarata och stötta den resurs som de hemvändande svenskarna utgör. Uppskattningsvis återvänder 20 000 svenska medborgare varje år till Sverige vilket gör dem till den enskilt största invandrargruppen. För invandrare till det forna hemlandet saknar de svenska myndigheterna fortfarande rutiner för återetablering och företagen saknar kunskaper för att på bästa sätt utnyttja den unika kompetensen. Detta är något som Hemvändargruppen arbetar med.