Garantipensionen upphör för pensionärer boendes utomlands

Den 22 juni fattade riksdagen beslut om att rätten att ta med sig garantipension utomlands upphör den 1 januari 2023. Detta drabbar närmare 58 000 pensionärer. Här har vi sammanställt vad som gäller rörande garantipensionen. Vi arbetar fortfarande aktivt med frågan.

Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Ändring i regleringen av garantipension

Förslaget innebär i praktiken att de som ansöker om garantipension efter 1 oktober 2022 och inte tidigare haft rätt till garantipension kommer att få avslag om man inte är bosatt i Sverige. För de personer som innan sista september 2022 ansökt och fått beviljad garantipension kommer utbetalningarna för dig som är bosatt utomlands att upphöra från och med 1 januari 2023.

Bakgrund till förslaget

Ålders- och efterlevandepensioner samordnas enligt de allmänna bestämmelserna i kapitel 5 i EU-förordningen. Vissa av dessa förmåner samordnas dock enligt de särskilda bestämmelserna om vissa förmåner som lämnas med ett minimibelopp (minimiförmån).

Sverige har tidigare tolkat artikel 58 i EU-förordningen som att det inte finns någon svensk förmån som är en sådan minimiförmån som omfattas av den artikeln. Sedan garantipensionen infördes i Sverige har den istället ansetts vara en pensionsförmån som omfattas av de allmänna beräkningsreglerna om pensionsförmåner i EU-förordningen och som ska betalas ut vid bosättning i en annan medlemsstat enligt principen om exportabilitet i artikel 7. En person som uppfyller villkoren för garantipension eller garantipension till omställningspension har därmed haft samma rätt till förmånen oavsett om personen har bott i Sverige eller i en annan medlemsstat eller i Schweiz. Denna tolkning har under lång tid återspeglats i den klassificering som Sverige årligen har anmält genom den så kallade artikel 9-deklarationen till Europeiska kommissionen.

Men efter EU-domstolens dom i mål C-189/16 Zaniewicz-Dybeck mot Pensionsmyndigheten har klassificeringen av den svenska garantipensionen och garantipensionen till omställningspension ändrats. Domstolen fann att garantipensionen till personer födda 1938 eller senare ska anses utgöra en minimiförmån. Förmånen ska därmed inte längre beräknas med stöd av de allmänna beräkningsreglerna i kapitel 5 i EU-förordningen utan enligt bestämmelserna i artikel 58 i EU- förordningen. I propositionen Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (prop. 2017/18:275) bedömde regeringen att garantipension till omställningspension till syfte och konstruktion uppvisar stora likheter med den förmån som prövades i EU-domstolen, varför garantipensionen till omställningspension också ansågs utgöra en minimiförmån.

Till följd av EU-domstolens dom gjorde regeringen tolkningen att den ändrade klassificeringen av förmånerna innebar att det inte fanns något rättsligt stöd i artikel 58 i EU-förordningen för att fortsätta bevilja och betala ut garantipension till personer bosatta i ett annat land inom EES eller i Schweiz.

Att individer som har planerat inför pensionen utifrån tillämpningen som den såg ut före EU-domstolens dom, och att personer som redan före domen hade dessa förmåner, skulle hamna i en situation där deras ekonomiska förutsättningar ändras utan någon möjlighet till framförhållning bedömde regeringen som orimligt. För att undvika detta och för att säkerställa att garantipension fortsatt betalades ut med oförändrade belopp till personer bosatta inom EES eller i Schweiz, åtminstone under den tid som konsekvenserna av domen analyserades, gjordes vissa ändringar i socialförsäkringsbalken som innebar att garantipension kunde fortsätta att lämnas som tidigare fram till och med den 31 december 2019 (SFS 2018:1627).

Regeringen tillsatte en utredning, som antog namnet Garantipensionsutredningen (S 2018:14), för att analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken (dir. 2018:106). För att utredningens förslag skulle hinna analyseras och eventuella förslag genomföras utan att enskilda drabbas av att förmånen dras in har den tidsbegränsade rätten till utbetalning förlängts i flera omgångar, senast till utgången av september 2022 (SFS 2021:1246).

Syftet med den tillfälliga regleringen har varit att säkerställa att enskilda personer inom EES eller i Schweiz fortsatt ska få garantipension utbetald till dess att regeringen tagit ställning till nästa steg i hanteringen av garantipensionen, framförallt förslagen från Garantipensionsutredningen.

Någon förändring av den nuvarande regleringen om garantipension bedöms emellertid inte kunna genomföras i närtid, varken utifrån Garantipensionsutredningens förslag eller på annat sätt. Bedömningen är därför att möjligheten till utbetalning av garantipension i ett annat land inom EES eller i Schweiz i dess nuvarande utformning bör upphöra vid utgången av september 2022, i enlighet med nu gällande reglering.

Regeringen kommenterar på Svenskar i Världens synpunkter

Svenskar i Världen motsätter sig förslaget att man från och med januari 2023 inte längre ska betala ut garantipension till personer bosatta i utlandet. Vi anser att om en person uppfyller kraven för garantipension eller garantipension till omställningspension bör man även fortsättningsvis få tillgång till förmånen, oavsett bosättningsland.

Vi har även svarat på samtliga remisser i frågan och deltagit i möte med den särskilda utredningen för att lyfta behovet av att utbetalningarna av garantipension ska kvarstå och att en person som uppfyller förmånskraven för garantipension och garantipension till omställningspension inte bör blir fråntagen denna rätt baserat på bosättningsland. Regeringens kommentar är att avsikten med den nu gällande regleringen har hela tiden varit att den ska vara tillfällig. När den tillfälliga regleringen upphör att gälla kommer det utifrån den bedömning som regeringen tidigare har gett uttryck för avseende EU- domen, enligt vilken garantipension utgör en minimiförmån, inte att finnas något rättsligt stöd för att betala ut garantipension till personer bosatta i något av EES-länderna eller Schweiz. De berörda personerna bedöms dock i och med regeringens förslag till förlängning sammantaget ha fått en rimlig tid för att ställa om till en situation då garantipension kan komma att inte längre betalas ut på samma sätt som tidigare.

Många personer har i dag en del garantipension och en del inkomstpension. Detta beslut kommer inte att påverka inkomstpensionen utan det gäller enbart garantipensionen. Anledningen är att garantipension, som tidigare nämnt, efter en EU-dom 2017 inte längre betraktas som en pension utan klassas som en minimiförmån.

Information från Pensionsmyndigheten

Vårändringsbudget för 2022 (Svenskar i Världen motsätter sig förslaget, se sida 127)

Problembeskrivning och kompromissförslag

Svenskar i Världens remissvar

Svenskar i Världens remissvar till promemorian ”Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket”, februari 2022.

Svenskar i Världens remissvar till slutbetänkandet ”Grundpension – Några anslutande frågor (SOU 2020:32)”, oktober 2020.

Svenskar i Världens remissvar till promemorian ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz”, juli 2020.

Svenskar i Världens remissvar till delbetänkandet ”Grundpension (SOU 2019:53)”, april 2020.

Svenskar i Världens remissvar till promemorian ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket”, april 2019.

Svenskar i Världens remissvar till promemorian ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz”, maj 2018.

Möten

Ida Gabrielsson (V) om utlandssvenskarnas frågor

Richard Jomshof (SD) vill se fler lösningar på utlandssvenskarnas utmaningar

Ardalan Shekarabi (S) om garantipensionen och svenskt medborgarskap efter 22 år

Möte med utredningsgruppen för garantipensionsutredningen, april 2019.

Öppet brev till socialförsäkringsministern

Öppet brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, 30 juni 2022

Öppet brev till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, 2 december 2022

Uttalande i media

Debatt: Anna Tenje, ta inte bort garantipensionen för pensionärer utomlands, Smålandsposten, 23 maj 2023

Förslag om delvis behållning av garantipensionen, Sydkusten 24 oktober 2022

Förödande beslut om garantipension, SvD 20 oktober 2022

Tusentals Spaniensvenskar förlorar garantipension, Sydkusten 5 september 2022

Ekonomisk smäll för tiotusentals pensionärer som bor utomlands, Senioren 26 juli 2022

Utlandssvenskar mister sin garantipension – drabbar 47 000 ”Under all kritik”, Sveriges Radio, 23 juli 2022

Utlandssvenskarnas pensionssmocka ”Går inte att överleva”, Aftonbladet, 23 juli 2022

Återkoppling på kompromissförslag

Återkoppling på vårt kompromissförslag

Livefika med Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten svarar på utlandssvenskarnas frågor, 25 oktober 2022

Upprop – skriv under du med!

Ta inte bort garantipensionen för pensionärer bosatta utomlands!

Frågor och svar

Undantagsregler rörande garantipensionen

Kan medföljande tillgodoräkna år inom EU vid beräkning av den svenska garantipensionen?

Pensionsmyndigheten ger råd till drabbade pensionärer

Drabbade pensionärer får i dagarna besked om att garantipensionen upphör