Vaccinerade utlandssvenskar sitter med Svarte Petter på hand

Vaccinerade utlandssvenskar som inte kan registreras på samma vis som EU-medborgare riskerar att bli utan vaccinationsbevis och sitter nu med Svarte Petter på hand, skrev vi i en insändare i DN förra veckan. Idag införs kravet på vaccinationsbevis för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med en publik på över 100 personer.

Idag börjar kravet på vaccinationsbevis att gälla för den som vill bevista allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med en publik över 100 personer. Det utgör ett reellt problem för många svenskar som har vaccinerat sig utomlands. Vissa av dem har dessutom vaccinerats med ett vaccin som är godkänt inom EU.

Svenskar i Världen har uppmärksammat Socialdepartementet, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i frågan. Så här återkopplade E-hälsomyndigheten:

De utlandssvenskar som är vaccinerade i ett EU-land eller de länder utanför EU som har anslutit sig till EU:s digitala covidintyg, kan begära att få ett covidbevis i det land där de har vaccinerats. Se en länk längst ned till de länder som omfattas av EU:s digitala covidintyg.

Detta är reglerat i EU-förordningen 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin. Det covidbeviset kommer även att kunna användas vid de tillfällen ett vaccinationsbevis krävs i Sverige eftersom samtliga EU:s covidbevis är utformade enligt samma tekniska lösning.

För de utlandssvenskar som vaccinerats i andra länder än EU/EES och de övriga anslutna länderna, finns i dagsläget ännu ingen lösning på plats. Regeringen har gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att utfärda vaccinationsbevis till, bland andra, svenskar som har vaccinerat sig utomlands.

E-hälsomyndigheten kommer att ha det tekniska förutsättningarna färdiga före årsskiftet, i enlighet med regeringsuppdraget. Frågan kring vilken myndighet som ska verifiera vaccinationer som är utförda utomlands bereds i regeringskansliet.

Se här en lista över vilka länder som covidbevis gäller i: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/lander-dar-covidbevis-galler/

Problemet kvarstår alltså för många av de svenskar som har vaccinerat sig i ett land utanför EU.

Stort fokus under pandemin

Svenskar i Världen har sedan pandemin utbröt lyft utlandssvenskarnas behov och perspektiv gällande tillgång till vaccin och nu senast möjligheten att få vaccinationsbevis. Vi har haft en kontinuerlig dialog med Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Utrikesdepartementet.

Den 19 oktober kontaktade vi bland annat Socialdepartementet:

Många svenskar boendes utomlands hör fortsatt av sig till oss eftersom de saknar tillgång till vaccin. Läget är extra akut i Asien.

Vi får information om att andra länder har erbjudit sina landsmän vaccination på sina ambassader. Det innebär att dessa personer inte tär på det aktuella boendelandets vaccinationsresurser eftersom det är hemlandet som förser dem med vaccin. Resultatet blir att befolkningstäta och mindre priviligierade länder kan öka sin vaccinationstäckning samtidigt som Sverige säkerställer att ännu fler svenskar vaccineras.

En sådan insats från svensk sida skulle dessutom innebära att utlandssvenskarna får ta del av ett vaccin som är godkänt inom EU och att registreringen av vaccinationen kan göras på samma vis som i Sverige. Det i sin tur innebär att dessa personer kan få ett covidpass.

Finns det en plan på att göra ovanstående?

Den 22 november fick vi svaret från Socialdepartementets enhet för folkhälsa och sjukvård:

Tack för ditt mail och jag ber om ursäkt att du, på grund av hög arbetsbelastning, fått vänta på svar.

Det är Sveriges regioner som är ansvariga för utförandet av vaccinationerna mot covid-19. I dagsläget rekommenderar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att regionerna erbjuder alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19.

Svenska medborgare bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

De som är utskrivna ur Sverige måste skriva in sig igen för att efter viss tid (handläggningsprocessen) kunna erhålla offentlig sjukvård i Sverige.

I dagsläget finns ingen plan att genomföra särskilda insatser för att vaccinera svenskar bosatta i utlandet.

Arbetet fortsätter

Svenskar i Världen fortsätter att trycka på i frågan om vaccin och vaccinationspass till berörda myndigheter. Här kan du läsa om våra olika initiativ under pandemin.

Foto: Pixabay