Tydligare rättsläge vid internationella familjemål

Det är viktigt att de förslag om barns delaktighet och hörande som lagts fram leder till ny lagstiftning så att rättsläget i Sverige bättre kan klarläggas för parter i internationella familjemål. Vi ser därmed positivt på den föreslagna anpassningen av svensk rätt.

Vi har lämnat in ett remissyttrande rörande promemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18).

Den omarbetade Bryssel II-förordningen innehåller regler om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn och anger vilken medlemsstats domstol som kan pröva en tvist med internationell anknytning, samt regler om erkännanden och verkställighet av avgöranden inom EU.

Dessutom är en domstol skyldig att låta barnet komma till tals och ska beakta barnets åsikt i förhållande till mognad och ålder.

Vi anser att föreslagna ändringar och förtydliganden i svenska bestämmelser och författningar är positivt.

Stort tack till advokat Tove Sjövall på Advokatbyrå Tove Sjövall som pro-bono hjälpte oss med remissyttrandet!

Läs remissyttrandet här.