Resolutionssvar från Regeringen

Vid Utlandssvenskarnas Parlament, sommaren 2017, antogs flertalet resolutioner som skickades till berörda parter, myndigheter och organisationer. Så sent som i slutet av februari i år fick vi Utbildningsdepartementets svar på vår resolution ”Medförande av skolpeng utomlands”. I den specifika resolutionen till utbildningsdepartementet om medförande av skolpeng utomlands har vi skrivit om vikten av att kommuner tillhandahåller mottagaren (elev/ vårdnadshavare) en bedömning som sker på lika villkor, i enlighet med rättvisa och jämställdhet inför lagen.

Utbildningsdepartementets Gunnar Stenberg skriver i resolutionssvaret att ”Kommuner har ingen skyldighet att betala kostnaderna för en elevs skolgång då eleven studerar vid en skolan i utlandet, utan beslutar själv i dessa fall”. Detta menar vi på Svenskar i Världen är ett problem då kommuner hanterar ärenden om medförande av skolpeng på olika sätt med spridda följder. Fortsättningsvis menar Stenberg att det kan finnas undantag, statsbidrag är ett sådant undantag.

Utbildningsdepartementet hänvisar till regeringens 2018 års regleringsbrev till Statens skolverk där ett förslag till ändring av förordningen (1994:519) gällande statsbidrag ska bearbetas.

Vill du läsa mer om vad utbildningsdepartement skrev i deras resolutionssvar till oss om resolutionen ”Medförande av skolpeng utomlands” kan du klicka här så länkas du direkt till resolutionssvaret.