Hur fungerar dubbelbeskattningsavtal?

Inget kunde vara mera missvisande än det vanliga namnet på skatteavta­len mellan många av världens länder – dubbelbeskattningsavtal. Dessa avtal är nämligen till för att det inte ska bli dubbelbeskattning. Vår expert Cecilia Gunne förklarar vad som gäller, med exempel från Portugal och Frankrike. Cecilia är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå.


Text: Cecilia Gunne, e-post: cecilia.gunne@lmlaw.se, www.lmlaw.se

När du tidigare har varit bosatt i Sverige och flyttat till ett annat land kommer i vissa fall Sverige att ha ett fortsatt skattean­språk på dig enligt de interna svenska skattereglerna. Det gäller exempelvis kapitalvinst vid försäljning av aktier och liknande värdepapper (dock inte värdepappersfonder) under de första 10 hela kalenderåren som du bor utomlands – den så kallade tioårsregeln. Sverige tar ut 30 procent kupongskatt på utdelning på svenska aktier. Sverige tar även ut 20 procents SINK (särskild inkomstskatt för utlandsbosatta) på lön och pension som utbetalas från Sverige.

När du har flyttat till ett nytt land kommer sannolikt även det landet att kräva skatt av dig när du får inkomster eller säljer tillgångar när du bor där. Detta gäller då även dina svenska inkomster och vinster. Om det inte fanns motverkande mekanismer skulle du riskera att få betala dubbel skatt och i vissa fall mer skatt än hela inkomsten när två eller ibland flera länder vill beskatta dig. Länderna har därför i allmän­het bilateralt – mellan två län­der – tecknat skatteavtal där det avgörs vilket av länderna som i en viss situation har rätt att ta ut skatten. Dessa regler kan utformas på i princip två olika sätt.

Exempt eller credit

Antingen har länderna kommit överens i skatteavtalet om att bara ett av länderna har rätt att ta ut skatt på viss inkomst. Då blir den inkomsten enligt skatteavtalet undantagen från skatt i det andra landet. Den­na metod kallas för exempt-metoden. Den interna rätten i det andra landet kan dock fortfarande föreskriva att det ska ta ut skatt. Eller så har de två länderna kommit överens om att båda länderna har rätt att ta ut skatt men att det ena landet ska minska sin skatt med den skatt på den aktuella inkom­sten som du har betalat i det andra landet. Denna metod kallas för credit-metoden.

Ett exempel på exempt-metoden är avtalet mellan Sverige och Portugal där för en person som är bosatt i Portugal men har flyttat från Sverige och får privat tjänstepension härifrån bara Portugal ges rätt att beskatta inkomsten. Det för­delaktiga för sådan pensionär är att Portugal inte utnyttjar den rätten utan i sina interna skat­teregler undantar utländsk pen­sion från skatt för non-habitual residents. Ett exempel på credit-metoden är att Sverige enligt skatteav­talet med Frankrike ges rätt att för person som är bosatt i Frankrike ta ut skatt på utdel­ning på svenska aktier, dock med högst 15 procent, och att Frankrike ska medge avräkning för den svenska skatten. Ett annat exempel är en i Sverige bosatt person som säljer en fastighet i Frankrike. Där har båda länderna rätt att ta ut skatt. Dock ska Sverige sänka sitt skatteuttag med den fran­ska skatten.

Vid credit-metoden råkar du i praktiken ut för sammanlagt den högsta skattesatsen av de två länderna, men båda länderna får ta ut skatt. Om Sverige får ta 15 procent och de andra landet har en skattesats som är lägre eller lika med 15 procent blir det bara svensk skatt. Det gäller att lämna rätt upplysningar till skat­temyndigheterna i båda länderna. När du ska få en privat tjänstepensionsutbetalning behöver det finnas ett SINK-beslut från Skatteverket till pensionsutbetalaren. Beslutet innebär i fallet Portugal att ingen SINK alls ska tas ut.

Länder som Sverige har dubbelbeskattningsavtal med:

Albanien, Argentina, Australien, Bangladesh, Barbados, Belgien, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Chile, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Filippinerna, Färöarna, Finland, Frankrike, Gambia, Grekland, Island, In­dien, Indonesien, Irland, Isle of Man, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jersey, Kazakstan, Kanada, Ken­ya, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko, Montenegro, Marocko, Namibia, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Pakistan, Peru, Polen, Por­tugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Sydkorea, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Ty­skland, Ukraina, Ungern, USA, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe och Österrike