Utlandssvenskarnas Parlament 2009 – Ungdomsfrågor

Förslagen till resolutioner från Utlandssvenskarnas Parlament 2009 har börjat inkomma till kansliet. I dag kan vi presentera redovisningen från grupp nio, som avhandlar Ungdomsfrågor. En sammanställning av alla gruppers resolutioner kommer att finnas tillgänglig på hemsidan när vi fått in materialet från alla grupper.

Skrota egen urvalsgrupp vid högskoleantagningen
Mottagare: Jan Björklund, HsV, Riksdagens utbildningsutskott,

Bakgrund: Fr.o.m. hösten 2010 kommer utländska ansökningar till svenska universitet att behandlas inom en särskild kvot. Sökande med icke-svenska betyg blir en egen urvalsgrupp, och kommer inte att konkurrera med svenska sökande.
Platserna kommer att fördelas utifrån antal behöriga sökande, vilket gör att det blir få platser i urvalsgruppen att konkurrera om.
Det handlar inte längre främst om kompetens, utan antal sökande inom kvoten. Detta kan anses stå i strid med EU-rättsprincipen om lika behandling av sökande till antagningen.

Resolutionsförslag: Ta bort den särskilda urvalsgruppen för sökanden med utländska betyg. Låt istället även sökande med utländska betyg ingå i meritpoängssystemet, och se över hur deras kvalifikationer kan integreras i meritpoängssystemet.

Upphäv krav på tvåårig Sverigevistelse för studiemedel.
Resolutionsmottagare: Riksdagens utbildningsutskott, Utbildningsdepartementet, CSN,

Bakgrund: För att ha rätt till studiemedel i Sverige, krävs det enligt studiestödslagen att man bott i landet i två år innan studierna påbörjas. I lagen finns dock ett undantag, som gäller personer med andra medborgarskap som kan påvisa avsikter till en varaktig vistelse i Sverige, exempelvis genom sökande av uppehållstillstånd, eller giftermål med EU-medborgare. Undantaget finns, men tillämpas idag inte på utlandsboende svenska medborgare som vill studera i Sverige, men inte bott två år i Sverige.

Resolutionsförslag: Undantaget bör även gälla de svenska medborgare som inte bott två år i Sverige, men som kan påvisa avsikter till en varaktig vistelse i Sverige.

Ge utlandssvenskar tillgång till inloggningsuppgifter på studera.nu.
Mottagare: VHS, HSV,

Bakgrund: På www.studera.nu kan man anmäla sig till svenska universitet och högskolekurser online. Det är också här man kan följa sin ansökan, och svara på ett antagningsbesked. För att kunna använda hemsidans tjänster krävs inloggningsuppgifter. Dessa ges, som i många andra fall, endast till personer som är skrivna i Sverige. Man använder alltså folkbokföringsregistret vilket gör att svenskar som är skrivna utomlands inte får tillgång till sidans tjänster. Hemsidan vänder sig rimligen till alla svenskar som vill studera i Sverige, och inte enbart till de svenskar som är bosatta i landet.

Resolutionsförslag: Se över hur svenskar som inte är skrivna i Sverige ska få tillgång till digitala tjänster. Pinkod och inloggningsuppgifter på studera.nu bör kunna tilldelas svenska medborgare i utlandet.

Portal på webben
Mottagare: Européens dans le monde

Bakgrund: EU arbetar för att underlätta ungas rörlighet inom unionen, och för ökat samarbete mellan högskolorna. Det är dock fortfarande en svårighet för de ungdomar som vill ta examen vid ett universitet utanför hemlandets gränser att finna information om vilka möjligheter som finns, och hur ansökningsprocesserna går till.

Resolutionsförslag: (a) För att underlätta för de ungdomar som vill ha en utländsk examen, bör man se över möjligheterna att inrätta en webb-portal med jämförbar information om olika länders och universitets examensmöjligheter och hur deras ansökningsprocedurer fungerar.

Resolutionsförslag till SVIV: (b) Utifrån ovanstående, bör man se över hur föreningens hemsida kan användas för att underlätta för unga svenskar som vill söka sig utomlands för att studera.

Hemvändarstöd för unga svenskar
Mottagare: SVIV

Bakgrund: Många svenskar som vuxit upp med sina föräldrar i utlandet, och sedan flyttar till Sverige kan ha svårigheter att komma in i samhället, och ett behov av ett nätverk och stöd från andra med samma erfarenheter.

Resolutionsförslag: SVIV bör se över möjligheten att starta en sådan verksamhet. Detta kan också vara en möjlighet för föreningen att hitta fler unga medlemmar.

Mjuka värderingar
Mottagare: SVIV

Bakgrund: Företag som skickar anställda utomlands ger sällan det stöd som individen och dess familj kan behöva för att komma in i ett nytt land, vad beträffar ”mjuka värderingar”; d.v.s. känslor, upplevelser och tankar som omställningen innebär. 

Resolutionsförslag: SVIV bör uppmärksamma företag på det här behovet: Både vid ut- och hemflytt. En första målgrupp att rikta sig till kan vara föreningens företagsmedlemmar.

Följande personer medverkade i arbetsgruppen:

Johannes Danielsson
Hanna Hallin
Gita Paterson
Leif Strandberg
Sara Wallén
Sofie Modin
Peter Pettersson
Tor Jernudd
Paul Alwindi