Remissvar om garantipension

Vi har givits tillfälle att yttra oss över promemorian ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz” och bifaller förslaget om att en utredning ska tillsättas.

Vi menar att det är ytterst problematiskt att garantipensionen ska anses vara en minimiförmån, eftersom det inte är reglerat i svensk rätt.

I vårt yttrande föreslår vi att tillämpningen inte bör ändras, i avvaktan på resultatet från en utredning, och garantipensionen även fortsättningsvis ska betalas ut med samma belopp till personer bosatta i andra medlemsländer, samt att detta behöver regleras i socialförsäkringsbalken (SFB).

Här finns hela remisssvaret och här finns alla våra remissyttranden samlade.