Sista ordet sagt om det nya grundpensionsförslaget

Utbetalning till utlandet kvarstår, men hur kommer det nya grundpensionsförslaget att påverka medföljande partner? Vi har nu lämnat in vårt remissvar på slutbetänkandet ”Grundpension – Några anslutande frågor”.

Svenskar i Världen har en unik roll som remissinstans gällande frågor som rör utlandssvenskar för att säkra att utlandssvenskarnas perspektiv beaktas. Frågan om grundpension, som tidigare gått under namnet garantipension, har varit under utredning sedan 2018. Det har varit många turer fram och tillbaka i den här frågan där vi bland annat har varit med på fysiska möten och svarat på fyra olika remisser. Du kan se alla remissvar här.

Vi ser både positiva och negativa förslag för utlandssvenskarnas i slutbetänkandet för ”Grundpension – Några anslutande frågor”. Å ena sidan kommer det fortsättningsvis vara möjligt att få grundpensionen utbetald till utlandet, å andra sidan kommer kravet på försäkringstid i Sverige bli hårdare vilket kan drabba svenskar som varit medföljande till sin partner i många år.

Kontakt med Socialdepartementet

Vi har varit i kontakt med Socialdepartementet för att försäkra oss om att exportabilitetsprincipen kvarstår om utredningens förslag blir verklighet. Socialdepartementet bekräftar att detta är fallet och att utredningens förslag innebär att den fortsättningsvis kommer att betalas ut till svenskar bosatta i annan medlemsstat än Sverige på samma sätt som innan EU-domen 2018.

Självklart ser vi positivt på just denna del, men vi ställer oss frågande till förslaget om att bosättningstid i ett tidigare hemland inte ska få tillgodoräknas då vi inte vet vilka konsekvenser detta kan leda till för medföljande. Vi ser en risk i att detta kan påverka de personer som varit medföljande till sin partner som arbetat utomlands i många år. Utredningen menar att de inte ser någon effekt på jämställdheten, men då dessa personer till stor del är kvinnor anser vi att det visst är en fråga om jämställdhet. Dessa medföljande har inte kunnat tillgodoräkna sig försäkringstid i Sverige under de år de varit medföljande i utlandet vilket kan leda till större ekonomiska problem för kvinnor som grupp.

Slutligen har vi i samtliga remissvar gällande grundpensionen understrukit att världen är större än Europa och att vi ser en problematik i att direktivet enbart sett över konsekvenser för svenskar inom EU. Många svenskar bor utanför EU:s gränser och om man uppfyller kraven för grundpension ska denna rätt inte bli fråntagen beroende på bosättningsland.

Läs vårt remissvar i sin helhet här.