Världen är större än Europa – vårt remissvar till Socialdepartementet

Som många vet har garantipensionen varit under utredning sedan 2017. Utredningen har nu lämnat in ett delbetänkande som legat ute på remiss. Svenskar i Världen var en av remissinstanserna i, vilket gav oss möjlighet att bidra med utlandssvenskarnas perspektiv i utredningen.

I vårt svar belyste vi vikten av att en person som är behörig till grundpension inte ska få denna fråntagen beroende på vilket land man väljer att bosätta sig i. Detta är något som även utredarna kommit fram till efter att ha undersökt olika konsekvenser. Dock menar vi att det i utredningen fortfarande är väldigt otydligt gällande reglerna hur detta ska bedömas och ansökas om.

Vi lyfte även hur jämställdheten kan komma att påverkas om grundpensionen inte betalas ut till kvinnor som bor utomlands. Majoriteten av de som uppfyller kraven för grundpension är kvinnor då många kvinnor bland annat flyttar utomlands som medföljande. Dessa kvinnor har ofta ingen annan pension att luta sig mot, vilket i detta fall skulle leda till stora ekonomiska konsekvenser för dem.

Utöver detta lyfte vi något som är återkommande, att världen är större än Europa. Det är problematiskt att direktivet enbart har sett över konsekvenser för de svenskar som befinner sig inom området EU och EES/Schweiz. Många svenskar väljer även att bosätta sig i ett tredje land och där ser vi en enorm orättvisa i att en person som uppfyller förmånskraven för grundpension, blir fråntagen rätten till utbetalning beroende på bosättningsland.

Läs hela vårt svar här. Alla remissvar till utredningen kan du hitta här.