Ida Gabrielsson (V) om utlandssvenskarnas frågor 

Garantipensionen bör ingå i det allmänna pensionssystemet, reglerna för den sjukpenninggrundade inkomsten ses nu över och det är poänglöst att behöva ansöka om att behålla sitt svenska medborgarskap om du är svensk sedan födseln. Vi har träffat Vänsterpartiets vice ordförande, tillika vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, Ida Gabrielsson. 

Ida Gabrielsson är vice ordförande för Vänsterpartiet och även vice ordförande i socialförsäkringsutskottet. Därmed tillhör ett antal av utlandssvenskarnas frågor hennes sakområde.  

Mötet i Ida Gabrielssons riksdagsrum inleddes med garantipensionsfrågan.  

– Vänsterpartiet är det enda partiet som anser att garantipensionen ska kunna exporteras, konstaterar Ida Gabrielsson som var den som förhandlade fram att pensionärer bosatta i Sverige fick tusen kronor extra i plånboken genom höjd garantipension. 

Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. Det har resulterar i att garantipensionen sedan årsskiftet inte längre betalas ut till pensionärer bosatta utanför Sveriges gränser – med undantag för pensionärer i Kanada och de som är födda 1937 eller tidigare. Trots undantagen berörs närmare 58 000 pensionärer.  

Vänsterpartiet vill mer än så, vi anser att garantipensionen ska återinföras och att den bör ingå i den allmänna pensionen

Socialförsäkringsutskottets ordförande Viktor Wärnick kommenterade i ett möte med Svenskar i Världen häromveckan att han trodde att det skulle bli svårt att gå emot ett EU-beslut. Ida Gabrielsson är inte av samma åsikt. 

– Jag tror absolut att det går, det finns gott om aktuella exempel där länder förhåller sig till verkligheten istället för att följa ett EU-direktiv om det försvårar för landets medborgare.  

Ida Gabrielsson har tagit del av Svenskar i Världens kompromissförslag som i korthet innebär att de pensionärer som redan har beviljats garantipension ska få behålla den livet ut. På så vis kan de fortsätta sina liv utifrån de premisser som var gällande då de blev pensionärer. I gengäld kan det finnas en acceptans att inte nytillkomna pensionärer i motsvarande situation får garantipension.  

– Vänsterpartiet vill mer än så, vi anser att garantipensionen ska återinföras och att den bör ingå i den allmänna pensionen. Det skulle innebära att även de pensionärer som är bosatta utomlands kan få fortsatt stöd eftersom pensionen får tas med över gränserna.  

Förslaget kommer Vänsterpartiet att presentera redan under kommande vecka för att sedan tas upp under den allmänna motionstiden i höst.  

– Jag hoppas att fler partier har ambitionen att åtminstone se över möjligheten genom att bifalla vårt förslag. Kostnadsmässigt är detta inte mycket pengar för en statsbudget, säger hon. 

Begränsad koppling till Sverige äventyrar medborgarskapet 

Barn födda till minst en svensk medborgare får efter den 1 april 2015 automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln, oavsett om barnet föds i Sverige eller utomlands. Om barnet fortsättningsvis bor utomlands och bara har en begränsad koppling till Sverige behöver personen i fråga ansöka om att behålla sitt svenska medborgarskap. Ansökan kan göras från dess att personen är 18 år men innan personen fyller 22 år. Den som inte ansöker om att behålla sitt svenska medborgarskap kan nämligen bli av med det men enbart om personen också är medborgare i ett annat land.

Jag tycker att det låter väldigt onödigt att dessa barn ska behöva ansöka om att behålla sitt svenska medborgarskap, jag ser inte poängen med att det

Det är viktigt att ha koll på vilken lagstiftning som gällde dagen då man fyller 22 år. Den som fyller 22 år efter den 1 juli 2001 förlorar inte sitt svenska medborgarskap om personen enbart har svenskt medborgarskap. Däremot kan barnet påverkas av sitt födelselands medborgarskapslag, detta även om båda föräldrarna är svenska medborgare. Exempelvis så får i princip alla som föds i USA per automatik amerikanskt medborgarskap.   

– Jag tycker att det låter väldigt onödigt att dessa barn ska behöva ansöka om att behålla sitt svenska medborgarskap, jag ser inte poängen med att det. Vi kommer inte att motsätta oss detta om regeringen väljer att driva frågan, lovar hon. 

Det faktum att informationen inte når ut ordentligt till familjerna ser hon som ett stort problem som måste åtgärdas, något som även Ardalan Shekarabi (S), Viktor Wärnick (M) och Richard Jomshof (SD) uttryckte under de möten som Svenskar i Världen nyligen har haft med dem. 

Samordningsnummer problematiskt 

Fram till den 1 januari 2000 fick svenska barn som föddes utomlands ett personnummer. Sedan dess får de istället ett samordningsnummer, något som ska indikera en mindre stark koppling till Sverige. Men mycket har hänt sedan dess i globaliseringen och digitaliseringens fotspår.  

Det primära problemet grundar sig i att många IT-system fortfarande inte kan hantera samordningsnummer, vilket bland annat försvårar för utlandssvenska familjer som vill sätta barnen i kö till förskola och skola innan de flyttar hem till Sverige. De har inte heller möjlighet att få BankID, vilket är en utmaning i sig.  

Riksdagens beslut om att klassificera samordningsnummer i tre olika nivåer är inget som underlättar situationen för de utlandssvenska barnen. Tvärt om har beslutet om vilande samordningsnummer krånglat till det ännu mer. 

– Jag tar med mig frågan till vår politiskt sakkunnige som får titta på det, säger Ida Gabrielsson. 

Utredning gällande SGI föreslår förändringar  

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, ligger till grund för hur mycket Försäkringskassan betalar ut i ersättning för föräldrapenning, sjukpenning eller ersättning för vård av sjukt barn. När man skriver ut sig från Sverige nollställs SGI:n med undantag för vissa.  

Det finns särskilda skyddsregler för att omfattas av svensk socialförsäkring vid längre utlandsvistelse genom att vila SGI, samt att få ett efterskydd som är längre än det generella tremånadersskyddet. 

Dessa regler gäller idag enbart statligt utsända, däremot omfattas inte deras medföljande partner. På samma sätt finns det specialbestämmelser för biståndsarbetare. Den utsände biståndsarbetaren anses vara bosatt i Sverige i upp till fem år. Deras familjemedlemmar anses också vara bosatta i Sverige, men har inte samma skydd som den utsände vad gäller den arbetsbaserade försäkringen. De som däremot är utsända av privata företag har inte något motsvarande skydd.  

– Det är ett stort problem att SGI:n nollas. Förutom utsända från företag berörs även idrottare och kulturarbetare för att nämna några grupper. Jag sitter med i en utredning som just tittar på SGI:n och det kommer att bli bättre för alla om förslaget om att SGI:n inte ska nollas går igenom.  

Relaterade artiklar 

Möte med Moderaterna i Socialförsäkringsutskottet 

Ardalan Shekarabi (S) om garantipensionen och svenskt medborgarskap efter 22 år 

Om SINK, SPAR och samordningsnummer med Niklas Karlsson (S) 

Richard Jomshof (SD) vill se fler lösningar på utlandssvenskarnas utmaningar 

Foto: Sveriges riksdag (Ida Gabrielsson).