Återkoppling på vårt kompromissförslag

Den 22 juni fattade riksdagen beslut om att rätten att ta med sig garantipension utomlands upphör den 1 januari 2023. Detta drabbar närmare 58 000 pensionärer. Vi har under hösten tagit fram ett kompromissförslag som vi har skickat till samtliga riksdagspartier, alla ledamöter i socialförsäkringsutskottet och socialförsäkringsministern. Nu har riksdagspartierna och socialförsäkringsministerns stab återkopplat.  

Närmare 58 000 svenska pensionärer boendes inom EU/EES får sin sista utbetalning av garantipensionen nu i december 2022. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Under hösten informerades pensionärerna boendes inom EU/EES av pensionsmyndigheten att deras garantipension upphör och detta har skapat stora reaktioner. Garantipensionen har varit en essentiell del i många pensionärers budget och nu då den upphör har många kontaktat oss för att berätta att de inte kommer kunna köpa mediciner, betala räkningar och hyran. Många pensionärer har sett utlandsboendet som sin enda chans att klara vardagen eftersom levnadsomkostnaderna i många länder är väsentligt lägre än i Sverige. Att flytta tillbaka till Sverige är för de allra flesta inte ett alternativ. 

Flerårigt påverkansarbete  

Svenskar i Världens påverkansarbete i frågan började redan 2017. Vi har sedan dess svarat på remisser och deltagit i utredningar för att lyfta vikten av att Sverige inte ska sluta betala ut garantipension till pensionärer bosatta inom EU/EES.  

Vi har även skrivit ett öppet brev till socialförsäkringsministern, både till föregående, Ardalan Shekarabi (S), och nuvarande, Anna Tenje (M).  

Så sent som i oktober publicerade SvD vår debattartikel ”Förödande beslut om garantipension”, och vi har även uttalat oss kritiska till beslutet i andra medier.  

Svenskar i Världens kompromissförslag 

Med tanke på att de drabbade pensionärerna de facto har varit berättigad garantipension och därmed planerat sin levnad utifrån den, tog Svenskar i Världen under hösten 2022 fram en kompromisslösning. Vi anser att det behövs en pragmatisk lösning som tar hänsyn till EU-domen samtidigt som den tar hänsyn till de drabbade: 

Svenskar i Världen föreslår att pensionärer bosatta utomlands som redan har beviljats garantipension utifrån den tillfälliga lagen ska få göra det livet ut. På så vis kan de fortsätta sitt liv utifrån de premisser som var gällande då de blev pensionärer. I gengäld kan det finnas en acceptans att inte nytillkomna pensionärer i motsvarande situation får garantipension. Denna lösning ger nuvarande pensionärer en rimlig chans att fortsätta sina liv som planerat och kommande pensionärer kan fatta beslut om sin framtid utifrån dessa premisser.  

Kompromissförslaget skickades till socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) med förfrågan om ett möte. Tyvärr avslogs vår mötesförfrågan med hänvisning till att ”Några medel för att täcka kostnaderna för åtgärder enligt det förslag du beskriver i ditt mejl finns inte i 2023 års budget. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje måste därför tyvärr avböja ditt erbjudande om samtal i frågan.” 

Kompromissförslaget har även skickats till samtliga riksdagsledamöter i socialförsäkringsutskottet där vi uppmanade dem att lyfta vårt förslag för vidare diskussion. Vi inväntar återkoppling från dem.    

Vi har dessutom skickat förslaget till samtliga riksdagspartier som nu har återkopplat på hur de ser på hanteringen av garantipensionen och vår kompromisslösning.  

Riksdagspartierna återkopplar  

Sju av åtta partier har nu svarat. Nedan är en sammanställning av partiernas svar på hur de ställer sig till vårt kompromissförslag samt hur de ställer sig till beslutet att rätten att ta med sig garantipensionen utanför Sverige nu upphör från och med årsskiftet.  

Miljöpartiet 
Miljöpartiet ser med oro på att ett stort antal pensionärer med garantipension bosatta i EU/EES nu blir av med sin försörjning. Vi ställer oss bakom förslaget om att de pensionärer som redan bor utomlands ska undantas från de nya reglerna om garantipension.  
Ossian Matthiessen, Politisk sekreterare 

Liberalerna 
Vi har haft detta uppe för diskussion oss emellan flera gånger. Den tidigare regeringen har fattat ett beslut. Frågan kommer nu hanteras av den nya regeringen som gemensamt antar en ståndpunkt. Jag hänvisar er dit.  
Lars Granath, Utredare 

Vänsterpartiet  
Vänsterpartiet anser att garantipension fortsatt bör betalas ut till svenska medborgare som bor utanför Sverige. Vi sa det tydligt i valrörelsen och vi står fast vid det.  Vänsterpartiet är också kritiskt till hur frågan har hanterats och kommunicerats. Den bristande informationen har försvårat situationen ytterligare för alla som nu drabbas.  
Olle Svahn, Politisk sekreterare 

Sverigedemokraterna 
Garantipension är ett grundskydd (bidrag) för dem som bor i Sverige och som haft liten eller ingen inkomst. Det är ett viktigt grundskydd som Sverigedemokraterna värnar om. Ett beslut i EU domstol har dock klarlagt att det i längden blir ohållbart att tillhandahålla denna förmån även för dem som väljer att bosätta sig i andra länder. Den tillfälliga lag som gjort det möjligt att ändå betala ut garantipensionen efter beslutet i EU upphör nu alltså att gälla. Däremot påverkas inte inkomstpension och andra delar av pensionen för dem som vill bosätta sig i andra länder. Mot denna bakgrund anser Sverigedemokraterna att detta är ett rimligt beslut, även om vi tycker det är olyckligt att informationen inte nått ut till alla som drabbats.   
Pressavdelningen 

Socialdemokraterna  
2017 kom en dom från EU-domstolen som vände upp och ner på frågan om garantipension utomlands. EU-domstolen beslutade att garantipension är en bosättningsbaserad förmån vilket innebär den som är bosatt utomlands inte har rätt till garantipension. För att i någon mån underlätta situationen, och ge viss tid för omställning, för de som drabbades av EU-domstolens dom beslutade riksdagen att garantipensionen skulle fortsätta att betalas ut genom en tillfällig lag. Sverige är bundet av EU-domstolens dom och i oktober 2022 upphörde den tillfälliga lagen.  
Sådana förslag kan alltid diskuteras och nu ligger frågan hos regeringen som måste svara på det. 
Johannes Svensson, Pressekreterare 

Centerpartiet  
Vi har varit positiva till att förlänga undantagsreglerna för utlandssvenskar. När frågan återkom till Pensionsgruppen under våren fanns dock inget stöd för det från övriga partier. Därmed saknas för närvarande förutsättningar att nå en ny överenskommelse. 
Haris Grabovac, Pressekreterare 

Moderaterna 
Moderaterna har samma position som vid omröstningen i riksdagen i våras och har därmed inget förslag som ligger i linje med Svenskar i Världens förslag. 
Pressavdelningen