Ardalan Shekarabi (S) om garantipensionen och svenskt medborgarskap efter 22 år 

Att uppehållsrätten kan äventyras av att garantipensionen tagits bort för pensionärer utomlands var ny fakta och socialförsäkringsutskottet bör därmed ta upp frågan igen. Det menar Ardalan Shekarabi (S) i möte med Svenskar i Världen.  

Ardalan Shekarabi (S) var socialförsäkringsminister i Magdalena Anderssons regering och är idag Socialdemokraternas rättspolitiske talesperson tillika vice ordförande i justitieutskottet. Svenskar i Världen har träffat Ardalan Shekarabi över en kaffe i riksdagshuset för att diskutera några av de frågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Först ut var frågan om garantipensionen.  

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu har upphört.    

Beslutet som fattades i riksdagen i juni 2022, då Ardalan Shekarabi var socialförsäkringsminister, resulterade i att pensionärer bosatta utomlands inte längre har rätt till garantipensionen. 

– Beslutet om garantipensionen fattades av alla partier i pensionsgruppen, inte bara av vårt parti, säger Ardalan Shekarabi. 

Närmare 58 000 pensionärer bosatta inom EU/EES drabbas nu och för många av dem är en flytt tillbaka till Sverige inte ett alternativ på grund av sociala, ekonomiska eller hälsomässiga skäl.  

Risk att tappa uppehållsrätten 

Förutom utmaningen med att få pengarna att räcka till mat, hyra, räkningar och mediciner finns risken att mista uppehållsrätten i landet de bor i. 

Att uppehållsrätten skulle äventyras genom att pensionärerna inte längre har rätt till garantipensionen är nya fakta som påvisar en rättslig effekt av förändringen. Frågan bör därför lyftas med socialförsäkringsutskottet och samtliga partier.  

För att som EU-medborgare få uppehållsrätt som pensionär krävs nämligen att personen i fråga ska kunna försörja sig utan bidrag från landet de bor i, samt att de ska ha en heltäckande sjukförsäkring. Utan garantipensionen kommer många att få problem med att leva upp till de ekonomiska kraven som uppehållsrätten kräver och de får därmed inte bo kvar i landet. De pensionärer som har bott mer än fem år kontinuerligt i ett EU-land har fått permanent uppehållsrätt och behöver inte lämna landet.  

– Beslutet i riksdagen grundades såklart på en hel del diskussioner inom vårt parti. Vi såg att flertalet pensionärer bodde i våra nordiska grannländer och där finns ett socialt skyddsnät för de medborgare som bor i landet motsvarande det skyddsnät som vi har här.  

Ardalan Shekarabi fortsätter: 

– Att uppehållsrätten skulle äventyras genom att pensionärerna inte längre har rätt till garantipensionen är nya fakta som påvisar en rättslig effekt av förändringen. Frågan bör därför lyftas med socialförsäkringsutskottet och samtliga partier. 

Svenskar i Världens förslag är att pensionärer bosatta utomlands som redan har beviljats garantipension utifrån den tillfälliga lagen ska få behålla den livet ut, precis som pensionärer som är födda 1937 eller tidigare får. På så vis kan de fortsätta sina liv utifrån de premisser som var gällande då de blev pensionärer. I gengäld kan det finnas en acceptans att inte nytillkomna pensionärer i motsvarande situation får garantipension. Denna lösning ger nuvarande pensionärer utomlands en rimlig chans att fortsätta sina liv som planerat och kommande pensionärer kan fatta beslut om sin framtid utifrån dessa premisser.  

Behålla medborgarskapet efter 22 års ålder 

Barn födda till minst en svensk medborgare erhåller automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln, oavsett om barnet föds i Sverige eller utomlands. Om barnet fortsättningsvis bor utomlands och bara har en begränsad koppling till Sverige, behöver barnet ansöka om att behålla det svenska medborgarskapet från det att personen är 18 år men senast innan den fyller 22. Om inte det görs så förloras det svenska medborgarskapet, givet att personen i fråga har ett annat medborgarskap.  

Önskar man att då på nytt ansöka om svenskt medborgarskap får man gå igenom samma process som någon som aldrig varit svensk medborgare, vilket innebär att sökande först måste uppfylla hemvistkravet – det vill säga, du ska ha varit bosatt i Sverige under sammanhängande fem års tid. Man måste också uppfylla en rad andra krav, däribland innehavande av permanent uppehållstillstånd, alternativt uppehållsrätt eller uppehållsstatus. 

 
Stora krav ställs på att bevaka sin rätt

Det ställs idag ett stort ansvar på utlandssvenskarnas kännedom om svensk medborgarskapslag för att utlandssvensken ska kunna bevaka sin rätt att behålla sitt svenska medborgarskap. Många finner dessutom de långa handläggningstiderna på Migrationsverket besvärande.

Ardalan Shekarabi har även brittiskt medborgarskap. Till skillnad från svensk lag får den andra generationen britter bosatta utanför landet per automatik brittiskt medborgarskap som varar livet ut, och det utan att man behöver ansöka om att behålla det. Däremot blir den tredje  generationen bosatt utanför Storbritannien inte brittisk medborgare.  

– På så vis skyddas en generation på ett sätt som vi inte tillämpar i Sverige, konstaterar Ardalan Shekarabi. 

Endera så behövs en lagändring, vilket inte görs i en handvändning, eller så behöver berörda myndigheter ta fram en ny administrativ rutin för att säkerställa att berörda personer verkligen får informationen i god tid.

Svenskar i Världen anser att svenskar som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln inte ska behöva ansöka om att behålla medborgarskapet efter 22 års ålder. I de fall då det svenska medborgarskapet har återtagits, anser Svenskar i Världen att processen för att återigen bli svensk medborgare borde vara betydligt enklare än vad som är fallet idag. 

Ardalan Shekarabi uttrycker förvåning över att det inte finns något register över svenskar boendes utomlands som myndigheter kan använda sig av för att kommunicera med dem.  

– Det försvårar arbetet med att systematisera och säkerställa en effektiv kommunikation, konstaterar han. 

Med dagens lagstiftning måste berörda myndigheter ta ett större ansvar för att säkerställa att informationen har nått fram. 

– Endera så behövs en lagändring, vilket inte görs i en handvändning, eller så behöver berörda myndigheter ta fram en ny administrativ rutin för att säkerställa att berörda personer verkligen får informationen i god tid, säger Ardalan Shekarabi och poängterar att frågan borde diskuteras i socialförsäkringsutskottet och eventuellt också i konstitutionsutskottet.  

Möte med socialförsäkringsutskottet

Svenskar i Världen kommer att försöka få till ett möte med socialförsäkringsutskottets tf ordförande Viktor Wärnick (M) och vice ordförande Ida Gabrielsson (V). 

Relaterade artiklar

Möte med Moderaterna i socialförsäkringsutskottet

Ida Gabrielsson (V) om utlandssvenskarnas frågor

Richard Jomshof (SD) vill se fler lösningar på utlandssvenskarnas utmaningar

Om SINK, SPAR och samordningsnummer med Niklas Karlsson (S)

Frågorna i sin helhet 

Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands 

Svenskt medborgarskap efter 22 års ålder 

Foto: Sveriges Riksdag och Pixabay