Utlandsskolor och skolpeng

De svenska utlandsskolorna är en resurs som i dagsläget inte utnyttjas till sin fulla potential. Det är inte möjligt för alla svenska elever i grundskolan eller gymnasiet att ta med sig sin skolpeng till svenska utlandsskolor. Många saknar också information om utlandsskolornas verksamhet. Praxis varierar från kommun till kommun.

Vi vill att svenska elever vid grundskolan och gymnasiet ska kunna ta med sin skolpeng till svenska utlandsskolor. Dessutom uppmanar vi berörda instanser att hitta former för ökad kontakt och samverkan mellan utlandsskolor och skolor i Sverige.

Vår resolution har sänts till Utbildningsdepartementet, Riksdagens utbildningsutskott, SUF – Svensk Utlandsundervisnings Förening och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. Följande svar har vi fått

Läs gärna våra artiklar på ämnet utbildning och skola:
Svenskar i Världens svar till UHR om ny konvertering av IB-betyg

Utlandssvenskar med barn i skolåldern deltog i en enkätundersökning hösten 2016, och blev då ombedda att besvara frågor om barnens skolgång. Vi vill att bidragen till kompletterande svenskundervisning förbättras och omfattar även yngre barn (4-5 år) och att reglerna för statsbidrag till svenska utlandsskolor blir mer överskådliga. Avsikten är att tillsammans med Svensk Utlandsundervisning Förening (SUF) besöka utbildningsministern.