Svenskar i Världens svar till UHR om ny konvertering av IB-betyg

Remissinstans: Svensk Utlandsundervisnings Förening i samverkan med organisationen Svenskar i Världen.

Remissvar: Förslag på ändringar i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

För organisationerna SUF och Svenskar i Världen är IB-elevers möjlighet att studera vidare i Sverige av särskilt intresse. SUF organiserar svenska utlandsskolor, svenska skolföreningar och svenska sektioner vid utländska skolor. Svenskar i Världen är en intresseorganisation för alla de 660 000 svenskar som är bosatta utomlands.

Vi noterar med förvåning att det återigen föreligger ett förslag där IB-elever allvarligt missgynnas. Där tidigare VHS genom ett förslag ”Värdering av utländska betyg” skapade en diskussion som pågick 2003-2007 och slutligen ledde fram till dagens väl fungerande regelverk för IB-elever, vill nu UHR införa ett annorlunda och för IB-elever missgynnande regelverk.

Om förslaget blir verklighet kommer det att innebära att IB-skolor i Sverige måste stängas och att svenskar på utländska IB-skolor i stort utestängs från svenska universitet och därmed inte kommer att kunna stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande.

Från SUF och Svenskar i Världen vill vi anföra att förslaget är ogynnsamt för IB-elever på grund av

  • IB-utbildningen är bland de mest krävande utbildningarna på gymnasienivå som finns i världen.
  • Kurserna i utbildningen har högre akademisk nivå jämfört svensk gymnasieutbildning.
  • IB-elever presterar bättre än elever i det svenska systemet och missgynnas om de båda systemen likställs.
  • IB-elever kan inte konkurrenskomplettera sina betyg.
  • Det svenska betygssystemet lider av inflation. Det finns ingen inflation i IB:s betygssystem.
  • Om förslaget blir verklighet inträffar det märkliga att det för en väl presterande IB-elev blir lättare att bli antagen till utländska prestigeuniversitet som Oxford, Cambridge, Stanford, MIT med flera medan eleven skulle få svårigheter att antas till ett motsvarande program på ett svenskt universitet.

IB-utbildningen har ett mycket gott renommé runt om i världen på grund av den internationellt likartade standard som erbjuds, likaså att all examination är extern vilket garanterar opartiskhet.

För svenskt vidkommande är IB-utbildningen intressant av utbildningspolitiska skäl genom att den erbjuder ett internationellt gångbart alternativ. IB-utbildningen är också näringspolitiskt intressant genom att den skapar en möjlighet att attrahera kvalificerad arbetskraft till Sverige. I samband med att välja utlandstjänstgöring kan det ofta vara avgörande om det på plats finns IB-utbildning för medföljande barn. Detta för att skapa en möjlighet att återvända till Sverige med en kvalificerad gymnasieutbildning.

Från SUF och Svenskar i Världen menar vi att UHR:s förslag i förhållande till IB är alltför instrumentellt och föreslår därför att för IB även framgent ska gälla det regelverk som funnits sedan 2007/2008.

För Svenskar i Världen

Karin Enbom-Palmqvist
Generalsekreterare

För SUF Svensk Utlandsundervisnings Förening

Stefan Sandqvist
Ordförande