Avgränsning och reflexivitet

I denna studie har vi avgränsat oss till de deltagare som just nu är eller någon gång har varit bosatta i Sverige. Dels för att skapa trovärdighet och bibehålla realiserbarhet i undersökningen och dels för att vi är ute efter att ta reda på hur svenska med- följare upplever flytten, hur det är att åka ifrån Sverige som bosättningsland till att skapa sig ett hem och liv i ett annat land. Nämnvärt är också att de som har fått kännedom om undersökningen är främst personer som redan känner till vår förening Svenskar i Världen eller andra liknande föreningar som jobbar för och/eller med utlandssvenskar och frågor som berör den gruppen av svenskar.

Det finns med största sannolikhet en grupp som inte har fått kännedom om undersökningen eftersom de inte känner till vår organisation, vilket har medfört att endast en begränsad grupp har svarat på denna undersökning. Det hade varit intressant att få svar även från en oinvigd grupp svenskar som hade kunnat uttala sig om valet att inte vara medföljare, som en balans till de som väljer att följa med. Med tanke på den korta tid som undersökningen har pågått och med de få resurser som har funnits har det dock varit en ut- maning att hitta dessa personer. Detta är en faktor som bör tas med i beräkningarna när materialinsamlingen tolkas och analyseras. Fokus har istället varit att analysera de svar som har varit möjliga att införskaffa. Enkäten har spridits i flertalet kanaler och de intervjuade personerna har hört av sig till oss när de har sett informationen om att vi skulle genomföra denna studie.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt