Förparlament 2021 – Sydamerika

Utlandssvenskar från olika länder runt om i Sydamerika träffades digitalt för att diskutera sina utmaningar och behov. Passförnyelse, CSN och BankID toppade listan.

Flera utlandssvenskar upplever problem när de ska betala av sina studielån till CSN. Dels blir inkomstberäkningen orättvis då CSN räknar utefter valutaomvandlingen i januari, man tar alltså inte hänsyn till den höga inflationen som periodvis råder i flera länder runt om i Sydamerika. Detta leder till att den inkomst vissa utlandssvenskar har på pappret egentligen är mycket lägre – vilket i sin tur leder till att de måste betala högre avgifter som inte matchar deras inkomst. En grupp utlandssvenskar har samlats och skrivit ett gemensamt brev om detta till CSN men fått avslag på sin förfrågan om att ändra detta. Man vill ha mer förståelse från CSN:s sida då de nuvarande reglerna inte tar hänsyn till lokala omständigheter. De behöver ändra i sin förordning, till exempel snitta över året exempelvis för en mer rättvis uträkning.  

Ett annat problem kopplat till studielån och CSN är att bland annat den argentinska centralbanken ser återbetalningen till CSN som ett utländskt köp vilket de inte tillåter. Detta leder till ytterligare krångel för de utlandssvenskar som ska betala av sina studielån.  

Svenskundervisningen för barn i utlandet behöver bli bättre 

En annan fråga som diskuterades var svenskundervisning för barn. Det önskas mer flexibilitet från Skolverket i och med nya former som utvecklats under rådande pandemi. Man lyfte även att de svenska skolföreningarna bättre behöver matcha även äldre barns behov. Svenskkopplingen blir mindre och mindre då den för närvarande är mer anpassad för mindre barn. 

Situationen för passförnyelse måste förbättras 

Passförnyelse diskuterades även under detta förparlament. Det är krångligt och dyrt då långa resor krävs. I dagsläget finns det få ambassader i regionen som har möjlighet att förnya passet, därför önskas fler konsulat som ska kunna utfärda pass, bland annat Sveriges honorära generalkonsulat i São Paulo, Brasilien. För de boendes i Brasilien behöver man nu åka till Brasilia för att förnya passet. Flera lösningsförslag presenterades; Kopiera andra länders upplägg med en så kallad passturné då man skickar runt passmaskinen till de olika konsulaten runt om i regionen, förslagsvis en gång om året. Ett annat förslag är ett stärkt nordiskt samarbete där man kan gå ihop och tillsammans producera pass för nordiska medborgare runt om i Sydamerika alternativt ha enhetliga nordiska pass och att de nordiska länderna då kan gå ihop och köpa in passmaskiner tillsammans.  

Finland lyftes som ett bra exempel. De har valt att hantera pass på bättre lokaliserade konsulat istället för på sämre lokaliserade ambassader. Alla konsulat får idag utfärda provisoriska pass, dessa är dock dyra och gäller enbart för en resa. Att sänka prisen på de provisoriska passen kan vara en kortsiktig och billig lösning. 

Staten bör utveckla en egen e-legitimation 

Det är problem med personbevis. Från att man beställer ett personbevis är det giltigt i 30 dagar. Utan ett BankID kan man bara få personbeviset med post, detta leder till problem då posthanteringen i Sydamerika är undermålig och tar väldigt lång tid. Även en önskan om e-legitimationer över landsgränser diskuterades. Man menade på att svenska staten inte endast bör använda ett privat bolags tjänster utan att en statlig e-legitimation är väl på sin plats och bör utvecklas. Då många av de svenska myndigheternas tjänster kräver ett BankID blir det svårt för många och framför allt äldre att komma in på dessa tjänster. Har man dessutom missat att förnya sitt BankID är det mycket svårt att få ett nytt. På tal om den dåliga posthanteringen i regionen blir det problem i kontakt med Försäkringskassan i Sverige då vissa blanketter måste skickas in per post, detta är problematiskt i vanliga fall – en pandemi på det gör det näst intill omöjligt att lämna in blanketter i tid.  

Medföljandefrågan lyftes även här med förhoppningar om att den nya migrationslagen kommer förenkla processen för utlandssvenska familjer som väljer att flytta hem igen. Även utmaningar kring att vara utlandssvensk i Sverige lyftes. Då många på grund av pandemin blivit kvar längre än planerat i Sverige har flertal problem uppstått – i detta sammanhang lyftes svårigheter med att skaffa abonnemang. Även den bristande informationen kring om man som utlandssvensk söker vård i Sverige diskuterades. Om man skulle bli sjuk i covid-19 under sin Sverigevistelse råder det bristande information gällande om man har rätt till vård och till vilken kostnad i så fall.  

Utlandssvenskar i Sydamerika riskerar att hamna mellan stolarna i vaccinfrågan 

Under mötet diskuterades vaccinfrågan. Argentina, som lyftes i detta exempel, tillhandahåller inga EU-godkända vaccin. SKR menar att det inte går att få vaccin i Sverige på grund av att det räknas som avgiftsfri vård. Informationen upplevs som otydlig eftersom regionerna hänvisar till SKR och SKR till regionerna. Här faller utlandssvenskarna mellan stolarna och bättre information om vad som gäller efterfrågas. 

En annan fråga som lyftes var röstning för utlandssvenskar i sametingsvalet. Idag går det inte att rösta på ambassaden utan endast genom post. Som nämnt tidigare är postgången bristfällig. Valmyndigheten behöver underlätta detta.  

Många viktiga utmaningar lyftes under mötets gång och deltagarna kunde enas om en topp 3: 

  1. Passförnyelse 
  1. Problem kopplat till CSN 
  1. BankID 

Vi tackar gruppen för värdefull information och input med förhoppningar om att några av er kan vara med på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti.  

Är dessa frågor viktiga för dig? Stötta oss genom att bli medlem! 

Utlandssvenskarnas utmaningar i andra länder finns att läsa här: 

KinaAfrikaAustralien/Nya Zeeland, BelgienFrankrike, Spanien, Hongkong, Nordamerika, Schweiz, Thailand