Förparlament 2021 – Schweiz

På detta förparlament träffades sex ambitiösa deltagare för att diskutera de utmaningar utlandssvenskar i Schweiz möter i förhållande till svenska regelverk. Många bra och viktiga punkter lyftes under diskussionens gång.  

Ett bekymmer som togs upp är det som utlandssvenska familjer kan möta när deras utlandsfödda barn vid 22 års ålder riskerar att förlora det svenska medborgarskapet om de inte har ansökt om förlängning. Problemet uppstår till stor del på grund av den bristande informationen om att en ansökan om ett förnyat medborgarskap behöver göras mellan 18-22 års ålder. Ett krafttag i att öka information om detta behövs. Ett förslag är att bifoga information om detta när man förnyar sitt pass. 

Även frågor om skatt diskuterades. Kritik riktades mot höjningen av SINK-skatten från 20% till 25% och gruppen lyfte även frågan om varför utlandssvenskar som äger fastigheter i Sverige inte kan nyttja ROT-avdraget trots att de betalar fastighetsskatt i Sverige.  

Problem för utlandssvenskar som saknar personnummer

Under samtalet diskuterade även deltagarna de problem som uppstår för utlandssvenskar som saknar ett personnummer. Bland annat kan inte svenska barn födda utomlands ansöka om att göra militärtjänstgöring i Sverige trots att man är svensk medborgare och har en stark koppling till Sverige. Inaktiva personnumret skapar även svårigheter om man vill öppna ett telefonabonnemang.  

En annan diskussion handlade om studenter, både utlandssvenska barn som vill studera i Sverige och svenskar som vill studera utomlands. Här är det viktigt att konverteringen av utländska betyg värderas rättvist och att det måste vara enklare för svenska studenter att ta steget och plugga utomlands. I Schweiz ser man en utveckling av att många svenska studenter kommer dit vilket är positivt.  

Avsaknaden av ett BankID en utmaning för svenskar utomlands

Frågan om BankID, Swish och även SPAR avhandlades där bättre information krävs för hur utlandssvenskar ska få ta del av e-legitimationer. Många tjänster kräver idag en e-legitimation för inloggning vilket skapar stora problem för en svensk som är utskriven från Sverige innan möjlighet till e-legitimation fanns. Möjlighet till BankID underlättar även ärenden med svenska myndigheter. Att det i dagsläget är svårt att fysiskt ta sig till en svensk bank för att legitimera sig diskuterades.  

Svårigheterna med passförnyelse dels på grund av rådande pandemi togs upp. Många vittnar om extra långa köer på den ambassad som utfärdar pass,  även om läget har blivit något bättre. Förslag på lösning som diskuterades är att konsulatet ska ges möjlighet att hjälpa ambassaden i det arbetet. Även bättre information om vad som krävs av utlandssvenskar när man ska förnya sitt pass behövs på passenheten hos Polismyndigheten. Många upplever att det är en krånglig process med för mycket blanketter och papper som ska fyllas i. 

Ett förstärkt samarbete mellan svenska föreningar

Deltagarna nämnde även vikten av att svenska föreningar utomlands, Svenska kyrkan i utlandet och SVIV behöver ha en närmare relation och arbeta mer tillsammans. Alla vinner på att samarbeta och tillsammans kan man ta vara på den kompetens som finns inom olika områden vilket gynnar utlandssvenskars situation. 

Avslutningsvis kunde en topp 3-lista sammanfattas även om det var svårt att ranka vilka utmaningar som var viktigare än andra då alla utmaningar upplevdes viktiga. Schweiz topp 3 utmaningar blev följande: 

  1. Förlorat medborgarskap vid 22-års ålder för svenska barn födda utomlands 
  1. BankID 
  1. Förnyelse av pass 

Vi tackar för bra deltagande! Vi tar med oss alla tankar in det fortsatta påverkansarbetet. Den 8 april väntar Nordamerikas förparlament. Vill du vara med? Mejla till sviv@sviv.se för anmälan. 

Här kan du läsa Thailands topp 3

Vill du vara med och hjälpa oss i vårt påverkansarbete? Bli medlem redan idag!