Förparlament 2021 – Australien & Nya Zeeland

Idag startade vi arbetsdagen med ännu ett förparlament! Vi är så glada att nio utlandssvenskar från både Australien och Nya Zeeland kunde vara med och lyfta deras utmaningar.  

En utmaning för svenskar i båda länderna är frågan om passförnyelse. Detta grundar sig i att Nya Zeeland helt saknar en ambassad att förnya pass på och därför tvingas åka över till Australien för att göra detta. Även för australiensvenskar boende långväga ifrån ambassaden i Canberra tvingas till långa och dyra resor. Det är både dyrt och tidskrävande att göra, framför allt om man behöver ha en hel familj med sig. Detta relaterat till giltighetstiden för svenska pass på fem år, och för barn tre år, bidrar till att detta behöver göras ofta. Lösningsförslag som diskuterades under mötet var dels en längre giltighetstid på de svenska passen, förslagsvis 10 år, alternativt samköra med Finland som vart tredje år tar med sig passmaskiner från ambassaden i Canberra till Nya Zeelands konsulat. En önskan om fler konsulat som kan utfärda pass lyftes också. 

En deltagare lyfte problem han stött på vid ansökan om samordningsnummer till sina båda barn, det var en väntetid på två månader bara för att få detta. Under mötet diskuterades det också att samordningsnumret bör likställas med personnummer då många upplever att de behandlas på olika sätt. Framför allt när det kommer till syskon där ett syskon har personnummer och det andra ett samordningsnummer. Just detta har skapat problem när man bland annat ansökt om att förnya sina barns pass i Sverige. Det upplevs av flera som orättvist och diskriminerande då barn från samma familj kan bli behandlade på olika sätt.  

Nordisk representation på Nya Zeeland ett måste för utlandssvenskar 

Avsaknaden av nordisk representation i Nya Zeeland lyftes där ett förslag om att införa en nordisk ambassad som därmed kan dela på kostnader och tillsammans arbeta för att representera de nordiska boendes i Nya Zeeland. Kanske att detta kan vara intressant för Nordiska rådet att titta vidare på? 

En annan fråga som lyftes var att man så kort tid efter själva utflytten förlorar det svenska stödsystemet. Att man vill satsa på internationell erfarenhet och kompetens samtidigt som världen blir allt mer globaliserad straffas man genom att bli utesluten från Sverige relativt snabbt. Detta upplevs som ett problem för många.  

Avsaknaden av BankID och de svårigheter utlandssvenskar möter kopplat till detta lyftes även bland svenskar i Australien och Nya Zeeland. Det borde vara lättare att behålla och även få ett nytt BankID om man inte haft ett tidigare. Då nästan all kontakt med svenska myndigheter förutsätter ett BankID behöver systemet kring detta förbättras.  

Handläggningstiden för uppehållstillstånd måste bli effektivare 

Uppehållstillstånd för medföljande lyftes även på detta förparlament. Trots att det just nu ser ljust ut för medföljande gällande slopat försörjningskrav så kvarstår faktum om långa handläggningstider och splittrade familjer i väntan på besked. Detta riskerar att leda till att utlandssvenska familjer väljer bort att flytta hem till Sverige igen vilket är otroligt beklämmande. Detta var en stor fråga både för svenskar i Australien och bland svenskarna på Nya Zeeland. 

Konvertering av utländska betyg och en oro kring att värderingen inte är rättvis samt att den kan ändras till det sämre lyftes. Många upplever idag är ett krångligt system när det kommer till konvertering av betyg från bland annat college och universitet utomlands. Dessa problem blir en bromskloss för de som önskar studera utomlands. Även trassel kring redovisning av inkomst till CSN nämndes. Australien och Sverige har två olika finansiella år vilket kan bli problematiskt i redovisningen och personer har även upplevt att det är svårt att få rätt intyg från Australien som CSN kräver, mer specifikt om man saknar inkomst i Australien.  

Ett annat myndighetsproblem som diskuterades var frågan om personbevis. Det har dykt upp situationer där personer beställt personbevis från Sverige för att visa upp för Australienska myndigheter och det visat sig att personbevisen innehåller olika mycket information. Eftersom de svenska personbevisen är utdrag från folkbokföringsregistret kan det vara så att man måste utöka informationen för att den utländska myndigheten ska få den information som de kräver. Detta kan leda till trassel och onödigt långa väntetider för att personer måste beställa nya dokument som tar månader att komma fram med post. En önskan om ett standardiserat personbevis där all information finns med är önskvärt så man slipper krångel kring beställning av fel typ av intyg och liknande.  

Dubbelbeskattning för svenskar boendes utomlands 

Ett annat ämne som berördes var runt de utlandssvenskar som har svenska fonder och att de inte kan byta dessa under tiden de inte är folkbokförda i Sverige. Även dubbelbeskattning på pension diskuterades där SINK är ett problem. Ett förslag om ett samarbete mellan banker och Skatteverket mellan Sverige och Australien diskuterades också för att lösa flera problem.  

Sjukvårdsrelaterade frågor samtalades det om där det är svårt att som utlandssvensk veta vilken rätt till sjukvård man har i Sverige och att det finns dålig information om detta. Det råder också osäkerhet kring vad för typ av sjukvård man har rätt till i Australien som svensk. Frågan om vaccin mot Cvid-19 kom också upp och hur man ska få detta. Om man kan åka till Sverige och få vaccinet för att sedan kunna resa vidare inom exempelvis EU pratades det om bland annat. Här råder dålig och otydlig information kring hur utlandssvenskar ska få tillgång till vaccinet men också om man kommer kunna resa inom EU om man vaccinerats i Australien eller Nya Zeeland. 

E-röstning lyftes som ett bra alternativ för utlandssvenskar och ett bra sätt för dem att delta i riksdagsval i Sverige. Som situationen ser ut nu är det svårt för utlandssvenskar att delta i valen vilket riskerar att leda till ett ännu lägre valdeltagande. 

Många bra och viktiga frågor lyftes under mötets gång och vi kunde komma fram till en topp 3 för Australien och en topp 3 för Nya Zeeland. 

Australien

1. Uppehållstillstånd för medföljande

2. BankID

3. Dubbelbeskattning

Nya Zeeland

1. Passförnyelse och en ökad nordisk representation

2. Uppehållstillstånd för medföljande

3. Finnas kvar i det svenska systemet längre

Utlandssvenskarnas parlament går av stapeln den 31 augusti i år vilket är vårt viktigaste påverkansforum. Detta år kommer parlamentet att vara digitalt. Vi har idag totalt 29 utmaningar kopplade till svenska regelverk och attityder som idag utgör grunden för vårt påverkansarbete. Just nu råder förbil aktivitet kring att skriva om och förbättra resolutionerna inför det stundande parlamentet. Vi tackar så mycket för att ni var med oss idag och tar med oss era tankar och idéer i det arbetet och hoppas att en del av er kan vara med på Parlamentet i sommar! 

Tycker du vårt arbete är viktigt? Stötta oss och bli medlem här. 

Andra länders topp 3 kan du läsa mer om här: 

Belgien 

Frankrike 

Spanien 

Hongkong 

Nordamerika 

Schweiz 

Thailand