Det kan uppstå ett antal utmaningar när man är utskriven från Sverige. Dessa försöker vi hitta lösningar på och adressera relevanta beslutsfattare och politiker som har mandat att förändra.

Medborgarskapsfrågorna är ett ständigt närvarande. Här är det samordningsnummer som ställer till det, risk att man förlorar sitt medborgarskap efter 22 års ålder om man är född utomlands och problemen som uppstår när man som svensk vill återvända till Sverige med sin partner som kommer från ett land utanför EU/EES.

Här är ett axplock av de initiativ som vi har gjort inom ramen för medborgarskapsfrågor:

Utlandssvenskar och den nya migrationspolitiken

Arbetet med att få med utlandssvenskarnas behov i den kommande migrationspolitiken är en av våra mest prioriterade frågor just nu. Mycket har gjorts och mycket ska fortfarande göras.

Arbetet för att underlätta för svenskar som vill flytta hem med en partner som inte är EU-medborgare påbörjades under 2018, och har sedan dess växlats upp.

RESOLUTIONEN SOM LIGGER TILL GRUND

Utlandssvenskarnas parlament är vårt viktigaste forum där utlandssvenskar tillsammans med experter och politiker diskuterar olika sakfrågor. Under parlamentet 2019 antogs ett flertal resolutioner, varav en av dem fokuserade på just frågan om uppehållstillstånd för medföljare till svenska medborgare. Resolutionen har skickats till Justitiedepartementet, Migrationsverket, Socialförsäkringsutskottet och alla riksdagspartier.

SYNLIGHET I MEDIA

Att synas i media är ett bra sätt att väcka opinion och komma till tals, oavsett om det handlar om debattartiklar eller intervjuer. Därför har vi även tipsat media om personer vars berättelser talar sitt tydliga språk om att den nuvarande migrationslagen måste förändras.

Debattartikel Aftonbladet
Sluta köra över utlandssvenskarna

Nyhetsinslag Ekot
Lättnader för utlandssvenskar som vill ta sin familj till Sverige

Reportage i Studio Ett
Svårt för utlandssvenskar att ta med sig familjen tillbaka

Intervju med SVIV och justitie- och migrationsministern i Radio Sweden

Immigration rules affect Swedes who return with families from abroad

Reportage med tre familjer i Radio Sweden

Malin Håkansson Teles med familj
Jessica Mohlin med familj
Rasmus Nyberg med familj

SVIV:s debattartikel i Svenska Dagbladet
Migrationsregler slår mot utlandssvenskar

Intervju i Bulletin
Lag drabbar svenskar med utländska makar – åk inte du kan bli kär

Artikel i Swedish Press
Nuvarande migrationslag slår mot utlandssvenskar – dags att göra om och göra rätt

Debattartikel tillsammans med Familjens Jurist i Svenska Dagbladet
Utlandssvenskars barn hamnar i kläm

POLITISK SAKKUNNIG, MIGRATIONSKOMMITTÉN OCH RIKSDAGSPOLITIKER

I februari 2020 hade vi ett av de sista fysiska mötena som gick att hålla på grund av pandemin – det var med Michaela Lööf, politisk sakkunnig till justitie- och migrationsministern. En av frågorna vi lyfte var just denna.

Vi har därefter försett Migrationskommittén med vår resolution och olika exempel från verkligheten. Dessutom har vi skickat underlag till de riksdagspolitiker som deltog i Utlandssvenskarnas parlament 2019 och uppmanat dem att skicka informationen vidare till sina partikamrater inför kommande röstning av lagförslag i riksdagen.

REMISSVAR INKLUSIVE UPPROP FÖR DEN NYA MIGRATIONSPOLITIKEN

Vi reagerade givetvis på att SVIV inte var uttalad remissinstans då Migrationskommitténs förslag skickades ut på remiss, och tog därför kontakt med Justitiedepartementet. Svaret vi fick från Enheten för migrations- och asylpolitik var:

”Det görs en så kallad gemensamberedning inom Regeringskansliet när man väljer ut remissinstanser. I den processen väger man bland annat in i vilken utsträckning som en eventuell remissinstans berörs av de förslag som omfattas av ett betänkande.

SVIV:s synpunkter i den del som rör försörjningskravet för hemvändande svenskar har uppmärksammats av kommittén (se sidan 289 i betänkandet där det föreslås att svenska medborgare som sammanbott med någon en längre tid utomlands ska undantas från det så kallade försörjningskravet) och av den politiska staben på Justitiedepartementet i samband med det möte som ägde rum med SVIV tidigare i år. SVIV:s synpunkter välkomnas även i den fortsatta processen.”

Inför vårt remissvar skapade vi ett upprop där vi samlade in över 4200 underskrifter och bifogade ett flertal berättelser från verkligheten för att visa på hur viktigt det är att inkludera utlandssvenskarnas perspektiv i den nya lagen. Remissvaret skickade vi in i december till Justitiedepartementet, här fick vi värdefull hjälp av Elison Wahlin Advokatbyrå.

FRÅGAN LYFTES 2018

Inför valet 2018 skickade vi ut en mängd frågor till partierna kopplade till utlandssvenskarnas olika utmaningar. Problemet med att flytta hem med en partner som inte är EU-medborgare var en av dem.

JU FLER DESTO BÄTTRE

Det är såklart många som engagerar sig i frågan. Vi fick inspiration till vårt upprop genom ett annat upprop skapat av Karin Rosenquist-Schager och Lena Wickman som vi givetvis skrev under och delade i våra kanaler.

Dessutom har vi lyft frågan i våra nyhetsbrev, gjort otaliga inlägg på webben och i sociala medier och vi har givetvis även och delat andras inlägg i sociala medier.

Alla röster är fortsatt viktiga. Det är väldigt många som arbetar passionerat med denna fråga genom att kontakta media, politiker och andra beslutsfattare. Vi hoppas att allt det arbete som vi alla lägger ner kommer ge resultat i den nya lagen. Först då kan regeringen på allvar säga att de har tagit fram en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv.

ÖPPET BREV, LAGRÅDSREMISS OCH SLUTLIGEN EN PROPOSITION

Den 8 april hölls en presskonferens där den nya lagen presenterades. Vi lyssnade med spänd förväntan med förhoppningar om att få ett klart och tydligt besked till alla hemvändande utlandssvenskar som önskar återvända med sin familj där parnern kommer från ett land utanför EU/EES. Ett sådant besked kom aldrig. Därför skrev vi ett öppet brev till Morgan Johansson med en förmaning om att inte glömma bort utlandssvenskarna i den nya lagen.

Vi kunde sedan dra en lättnades suck över att utlandssvenskarna visst kommer att undantas försörjningskravet i lagrådsremissen som publicerades därefter.

Propositionen ”Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:191” presenterades den 29 april. Propositionen bekräftar att utlandssvenskarna undantas försörjningskravet.

”Undantag i vissa fall när anknytningspersonen är medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz
I utlänningslagen finns ett generellt undantag från försörjningskravet i de fall anknytning åberopas till en svensk medborgare eller en medborgare i en annan EES-stat eller Schweiz (5 kap. 3 c § 2 UtlL). Under den tillfälliga
lagens giltighetstid har dessa grupper inte omfattats av något allmänt undantag. Som anförs ovan anser regeringen att antalet undantag från försörjningskravet bör begränsas för att kravet ska få avsett resultat. Det kan dock, som kommittén påtalar, ifrågasättas om det är rimligt att svenska medborgare undantagslöst ska omfattas av ett försörjningskrav när det finns utländska medborgare som är undantagna från kravet. Ett
försörjningskrav kan t.ex. skapa problem för svenska medborgare som lever utomlands i ett väletablerat förhållande med en tredjelandsmedborgare och som vill flytta hem till Sverige. I likhet med kommittén anser regeringen att det är rimligt att den som är svensk medborgare ska kunna ta hit sin make eller sambo om förhållandet är väl etablerat utan att det ställs krav på försörjning.”

Propositionen finns att läsa i sin helhet här

Lagändringarna trädde i kraft den 20 juli 2021 men då många frågetecken och problem kvarstår fortsätter vi att jobba aktivt i frågan.

Egna inlägg i frågan

RESOLUTIONER

Förlorat medborgarskap efter 22 års ålder

Uppehållstillstånd för medföljare

Personnummer till svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade samhällsfunktioner för samordningsnummer