Remissvar gällande ny omräkningstabell för high school-betyg

Universitets- och högskolerådet (UHR) har efter en genomförd fördjupad konsekvensanalys presenterat ett nytt förslag på omräkningstabell för high school-betyg.

I Dnr 4.1.2-00215-2023 ”Förslag till nya föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval” föreslås en förändring som innebär en ny omräkningstabell för high school-betyg där det så kallad viktade betygsmedelvärdet ”weighted GPA” tas bort i beräkningen.

Svenskar i Världen har skickat in följande remissyttrande:

Sammanfattning: 

En ny omräkningstabell för gymnasiebetyg från USA trädde i kraft den 1 augusti 2020 och tillämpades första gången till utbildning som påbörjades efter den 31 maj 2021.  

Farhågor om att den nya omräkningstabellen skulle innebära att sökande med gymnasiebetyg från USA inte skulle kunna konkurrera på likvärdiga villkor ledde till att UHR gjorde en uppföljning av föreskriftsändringen. Uppföljningen ledde i sin tur till att UHR:s generaldirektör beslutade om en fördjupad konsekvensanalys i juni 2022.  

I samband med den fördjupade konsekvensanalysen fick UHR tillgång till statistik över medelvärden från gymnasieutbildning i USA i skala 1–4. UHR har med anledning av det tagit fram en ny omräkningstabell för gymnasiebetyg från USA. Omräkningstabellen bygger på statistik från National Center for Education Statistics, NCES, i USA. Denna betygsstatistik har jämförts med elevstatistik från högskoleförberedande program för åren 2021 och 2022 genom fraktilekvivalering. Fraktilekvivalering innebär att utgå ifrån det utländska betygssystemets fördelning och dela in den svenska betygsfördelningen så att andelarna blir lika stora. Genom denna finfördelning kan man se hur de utländska betygsvärdena fördelar sig jämfört med svenska betygsvärden och därmed ge dem ett motsvarande preliminärt meritvärde.  

Genom att använda statistik från USA och jämföra den med svensk elevstatistik jämförs lika populationer. Det ger en ökad likvärdighet i antagningen som följd.  

UHR bedömer att det är nödvändigt att ändra omräkningstabellen för USA för att antagningen till högre utbildning på grundnivå ska ske så likvärdigt som möjligt. För att den nya omräkningstabellen ska kunna tillämpas måste betygsmedelvärdet för gymnasiebetyg från USA i skala 1–4 beräknas på ett annat sätt än i dag. Det viktade betygsmedelvärdet kan inte längre användas. Medelvärdet måste i stället beräknas på samtliga kurser under de tre sista gymnasieåren.  

Ett alternativ skulle kunna vara att den omräkningstabell för USA som nu gäller lämnas oförändrad.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att ta bort omräkningstabellen ur föreskriften. I stället skulle formeln i 12 § UHR:s föreskrifter (UHRFS 2031:1) om grundläggande behörighet och urval appliceras på gymnasiebetyg från USA i skala 1–4. Den innebär endast en matematisk omvandling av betygsvärden från betygssystemet till skala 10,00–20,00 som inte tar hänsyn till betygsfördelning. UHR bedömer att det skulle medföra att meritvärderingen av betygssystemet inte skulle vara likvärdig.  

Kommentar: 

Svenskar i Världen värdesätter att UHR efter föreskriftsförändringen initierade en uppföljande studie och därefter en fördjupad konsekvensanalys för att få en så likvärdig jämförelse som möjligt av de amerikanska och svenska betygen.  

Från Svenskar i Världens perspektiv innebär det nya förslaget i korthet:  

  • Sökande som har högsta betyg utan att det viktade betygsmedelvärdet räknas in kommer att få ett högre omräknat meritvärde jämfört med nuvarande omräkningstabell.  
    Det vill säga, har studenten A i alla ämnen får studenten 4,00 i ”unweighted GPA” vilket motsvarar ett meritvärde på 19,79, exklusive meritpoängskompensation, i det svenska systemet. 
  • Sökande som har betyg baserat på viktat betygsmedelvärde och når upp till maxvärdet 4,00 trots att studenten inte har A i alla ämnen, kommer nu att få ett lägre betygsmedelvärde enligt det svenska meritvärdet än vad det omräknade värdet före 1 augusti 2021 gav.  
    Det vill säga, har studenten ett lägre betyg än A i alla ämnen kan studenten inte komma upp till ett meritvärde på 19,79, exklusive meritpoängskompensation, enligt det svenska systemet, då det enbart är betyget för prestationen som räknas – inte skolans val av viktade ämnen.  

Svenskar i Världen ställer sig positiva till förslaget att enbart det oviktade betygsmedelvärdet räknas. Däremot hade vi önskat att ett medelvärde på 4,00 gav motsvarande 20,00 i jämförelsetal, då möjligheten att nå högsta meritvärde inte är möjligt för studenter med amerikanskt high school-betyg.  

Svenskar i Världen bistår gärna UHR med att sprida informationen om ändringarna till utlandssvenska studenter. 

Universitets och högskolerådets (UHR) föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval inför remiss

Konsekvensutredning UHR

Foto: Pexels