ÄNTLIGEN! Nu är nya medborgarskapslagen klubbad!

Riksdagen har nu fattat beslut och godkänt de nya förslagen i medborgarskapsfrågan. Processen startade med en utredning redan 2012 och i förra numret av tidningen ”Svenskar i Världen skrev och berättade vi att regeringen inväntade Lagrådets yttrande och nu har alltså det skett och riksdagen nyligen sagt sitt ja. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2015.

Nu är nya medborgarskapslagen klubbad!– Detta är verkligen en seger, säger generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist. Det har varit ett långsamt men träget arbete att försöka påverka och övertyga politikerna om vikten att kunna återfå sitt förlorade medborgarskap. Den nya lagen gör det möjligt för alla som förlorat sitt svenska medborgarskap att genom en enkel anmälan få det tillbaka En välkommen reform som jag vet att många av våra medlemmar gläds över!

Lagen innehåller följande punkter:

  • En portalparagraf införs som slår fast att medborgarskapet förenar alla medborgare och består av rättigheter och skyldigheter.
  • Medborgarskapet står för samhörighet med Sverige.
  • Alla kommuner ska vara skyldiga att minst en gång per år anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.
  • Reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln ändras så att kvinnor och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.
  • Barns och ungas möjligheter att bli svenska medborgare under­ lättas genom kortare tidskrav på permanent uppehållstillstånd och bosättning i Sverige.
  • Tidsperioden för anmälan om svenskt medborgarskap förlängs för statslösa barn och unga vuxna.
  • De som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare bestämmelser, som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap,får möjlighet att återfå detta.

En informationsbroschyr har tagits fram och den ser du genom att klicka här!

Läs mer om

,