Om SINK, SPAR och samordningsnummer med Niklas Karlsson (S)  

Han vill se en lösning på problemet med utgallringen ur SPAR och konstaterar att samordningsnummer inte fungerar på ett bra sätt för utlandsfödda svenskar, men är inte beredd att sänka skattesatsen för SINK. Det framkom i vårt möte med Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet.  

Sänkt SINK, personnummer istället för samordningsnummer och problemen som följer med utgallringen ur SPAR var de tre huvudfrågor som vi lyfte med Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet, då vi träffade honom på hans arbetsrum i riksdagen.  

En sänkning av den särskilda inkomstskatten för utlandsbosatta, SINK, ligger högt upp på många utlandssvenskars önskelista. För att kunna bli beskattad enligt SINK får man inte vistas stadigvarande i Sverige eller ha en väsentlig anknytning till Sverige. Alternativet till SINK är att beskattas med vanlig inkomstskatt.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett skattesystem måste vara enhetligt, enkelt och neutralt för att det ska fungera. Det innebär att man inte bara kan skruva lite i ena ändan utan att det får konsekvenser någon annanstans

Men vi börjar med att backa bandet och reda ut upprinnelsen till denna skattemöjlighet. SINK-skatten trädde i kraft 1992. Dessförinnan gällde GD-beskattning – alltså kommunalskatt för det så kallade Gemensamma Distriktet för personer som saknade svensk hemortskommun. År 1991 höjdes GD-skatten till 25 procent och den statliga skatten på inkomster till begränsat skattskyldiga togs bort. Avdragsrätten för kostnader relaterat till dessa inkomster togs också bort, och vissa kostnadsersättningar blev skattefria.  

Från och med 1992 lyftes dessa regler ur kommunalskattelagen och in i en ny lag, nämligen särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, förkortat SINK. SINK blev samtidigt en definitiv källskatt, vilket innebar att en ansökan om SINK behövde göras samt beslut erhållas, och att individen därefter inte behövde lämna någon inkomstdeklaration för dessa inkomster.  

Detta innebär alltså att skattesatsen för SINK samt dess tidigare motsvarighet GD har legat på 25 procent från år 1991 fram till 2014, då den sänktes till 20 procent – ett glädjebesked för många utlandssvenskar. Dessvärre är SINK-skatten sedan 2018 tillbaka på 25 procent.  

– Jag blir ofta uppvaktad av intresseorganisationer som vill diskutera olika skatterelaterade frågor. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett skattesystem måste vara enhetligt, enkelt och neutralt för att det ska fungera. Det innebär att man inte bara kan skruva lite i ena ändan utan att det får konsekvenser någon annanstans, säger Niklas Karlsson.  

Partiernas löften inför valet 

Det många utlandssvenskar reagerar på kopplat till skattesatsen på 25 procent är att de betalar skatt i Sverige, men ändå bara har begränsade möjligheter att ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. Givet de omständigheterna anser Svenskar i Världen att det hade varit mer rimligt om nivån låg på 20 procent.  

Inför valet fick samtliga riksdagspartier frågan hur de ställde sig till en sänkning av SINK till 20 procent. Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet svarade nej. Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna ställde sig då alla positiva till en förändring. I den film som Moderaterna adresserade till utlandssvenskarna inför valet lovade partiledare Ulf Kristersson att SINK:en skulle sänkas om Moderaterna fick makten.  

– Det måste såklart vara tydligt för alla vad man får för skatten, och alla ska veta vad som gäller. Men från Socialdemokraterna håll har vi inte sett något skäl till att SINK:en ska sänkas, och det pågår ingen diskussion om den i utskottet nu, konstaterar han. 


Utskriven – då blir det problem med SPAR  

När någon gallras ut ur Statens personadressregister, SPAR, efter tre år som utskriven, kan inte myndigheter eller företag verifiera dennes personuppgifter och man nekas därför myndigheternas och företagens tjänster och kommunikation. SPAR grundar sig på folkbokföringens register samtidigt som det styr tillgången till tjänster som även personer som inte är folkbokförda i Sverige har behov av. 

Det här bekymret går inte att försvara, utan det är ett problem som måste kunna lösas. Jag kommer att titta vidare på detta

I utredningen ”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer” (SOU 2021:57) lyfts bland annat gallringsfristen i SPAR. Utredningen utgår från Svenskar i Världens tidigare förslag om att förlänga tiden i SPAR till tio år, likt röstlängden. Dock menar utredningen att tio år är för lång tid och föreslår i stället fem år kombinerat med anmälan om förlängning. Precis som utredningen lyfter, är det viktigt att personer som redan har blivit utgallrade på ett enkelt sätt återigen ska kunna aktiveras.   

Svenskar i Världen vill se en lösning där utlandssvenskars aktuella personuppgifter kan styrkas via ett register som är skilt från folkbokföringen så att utlandssvenskarna kan ta del av samhälls- och företagstjänster trots att de inte bor i Sverige.  

– Det här bekymret går inte att försvara, utan det är ett problem som måste kunna lösas. Jag kommer att titta vidare på detta.  

Samordningsnummer ett reellt hinder  

Fram till den 1 januari 2000 fick svenska barn födda utomlands ett personnummer vid födseln. Sedan dess kan personnummer endast ges till personer som är folkbokförda i Sverige, vilket leder till att svenskar som föds utomlands till svenska föräldrar blir tilldelade ett samordningsnummer i stället för ett personnummer. Samordningsnummer ska indikera en mindre stark koppling till det svenska samhället. 

Och som om samordningsnummer inte redan var krångligt; den 18 juni 2021 trädde nya bestämmelser i folkbokföringslagen i kraft. Som en del i att göra systemet kring samordningsnummer säkrare och bättre har man infört olika statuslägen för samordningsnummer. Bland annat införs vilandeförklarande av samordningsnummer. Ett samordningsnummer är aktivt i fem år, därefter måste man anmäla om att förnya samordningsnumret.   

Att svenska medborgare som bor utomlands inte kan kallas in eller anmäla sitt intresse på grund av tekniska begränsningar är såklart långt ifrån bra. Detta måste jag genast kolla upp med Plikt- och prövningsverket

Förutom att samordningsnummer numera har en dålig klang, kan flertalet IT-system inte hantera samordningsnummer. Bland annat kan det bli problem när man vill ställa barn med samordningsnummer i kö till förskola och skola i samband med hemflytt till Sverige. Utlandssvenskar med samordningsnummer saknar också möjlighet att skaffa BankID. 

En annan konsekvens är att svenska ungdomar födda utomlands idag inte kan ansöka om att göra militärtjänstgöring utan att först skriva in sig i Sverige för att få svenskt personnummer eftersom Plikt- och prövningsverkets IT-system inte kan behandla samordningsnummer.  

I en tid färgad av ett pågående krig i Europa och Sveriges ansökan om NATO-medlemskap behöver man inte lyfta blicken särskilt långt för att inse värdet av att möjliggöra utlandssvenskarnas chans till militärtjänstgöring.  

– Vi har allmän värnplikt för svenska medborgare. Att svenska medborgare som bor utomlands inte kan kallas in eller anmäla sitt intresse på grund av tekniska begränsningar är såklart långt ifrån bra. Detta måste jag genast kolla upp med Plikt- och prövningsverket, säger Niklas Karlsson som även sitter i Krigsdelegationen och tidigare har haft rollen som vice ordförande i Försvarsutskottet. 

Han fortsätter: 

– Jag kan förstå att samordningsnummer närmast har blivit en stigmatiserad fråga. Vi för en pågående diskussion kring detta och det bör komma mer information under våren. Jag ser det som en högst levande fråga som bara måste kunna lösas. 

Mötet avslutades med utbyte av visitkort och en save the date gällande Utlandssvenskarnas parlament. 

– Bra att vi nu har etablerat en kontakt. Tveka inte att höra av er i stort och smått. Ni gör ett viktigt jobb för utlandssvenskarna, avslutar Niklas Karlsson. 

Frågorna i sin helhet 

Utlandssvenskar och Statens personadressregister  

Sänkning av SINK 

Personnummer istället för samordningsnummer för svenska medborgare födda utomlands 

Relaterade artiklar 

Richard Jomshof (SD) vill se fler lösningar på utlandssvenskarnas behov 

Ardalan Shekarabi (S) om garantipensionen och svenskt medborgarskap efter 22 år 

Ida Gabrielsson (V) om utlandssvenskarnas frågor

Möte med Moderaterna i socialförsäkringsutskottet

Samordningsnummer stoppar militärtjänstgöring 

Stora förändringar föreslås inom samordningsnummer och SPAR 

Foto: Sveriges riksdag (Niklas Karlsson). Camilla Svensk/Sveriges riksdag (Riksdagshuset).