Stora ändringar föreslås gällande samordningsnummer och SPAR

Nya regler kring samordningsnummer och gallringsfristen i SPAR ligger som förslag i ett betänkande från Finansdepartementet. Vi noterar att utredningen har vägt in Svenskar i Världens tidigare förslag. Elison Wahlin Advokatbyrå har hjälpt oss med remissvaret.

”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)” heter den utredning som Finansdepartementet står bakom.Utredning fokuserar bland annat på hur man kan göra systemet kring samordningsnummer säkrare samtidigt som man har ett övergripande fokus på Sveriges folkbokföringssystem.

Utredningen föreslår bland annat att förlänga tiden i Statens personadressregister (SPAR) kombinerat med en anmälan om att inte bli utgallrad efter utflytt från Sverige, samt att införa identitetsnummer som ett alternativ till samordningsnummer. Det nya identitetsnumret kommer att fungera som en säker identitetsbeteckning något som samordningsnumret idag inte gör.

– Vi har i vårt remissvar fokuserat på svenska barn som tilldelas samordningsnummer om de föds utomlands, problematiken kring utgallringen från SPAR, samt de övergripande problemen med långa handläggningstider vid inskrivning i Sverige, säger generalsekreterare Cecilia Borglin.

Fler frågor behöver besvaras

Det råder dock fortfarande oklarheter kring identitetsnumret som man föreslår. Bland annat ställer vi frågan om de barn som idag tilldelas samordningsnummer i stället kommer kunna få ett identitetsnummer, och om de barn som redan har ett samordningsnummer kommer kunna byta ut dessa mot ett identitetsnummer.

Vi ställer även frågan hur man kan garantera att de nya identitetsnumren kommer fungera i samhället och poängterar att det är av stor vikt att man kan använda samhällstjänster på likvärdigt sätt som med ett personnummer. Vi anser såklart att den bästa lösningen skulle vara att denna grupp återigen tilldelas ett personnummer och inte ett identitetsnummer eller ett samordningsnummer.

SVIV:s resolution med i utredningen

Svenskar i Världen har tidigare skickat en resolution till Finansdepartementet gällande SPAR. Detta är något som lyftes av utredningen i stycket om gallringsfristen. Utifrån vårt förslag att förlänga tiden i SPAR till 10 år – vilket motsvarar den tid som man som utskriven finns med i röstlängden, och sedan kan förlänga – har man i stället kommit fram till en kompromiss.

Även utredningen anser att den aktuella gallringstiden på tre år är för snäv. Men att förlänga den till 10 år som vi har föreslagit är att gå för långt, anser de och hänvisar bland annat till Skatteverket som menar att en förlängning av gallringsfristen inte oproblematiskt.

Utredarna föreslår istället att en lösning skulle vara att förlänga den nuvarande gallringsfristen till fem år och kombinera det med en möjlighet till ytterligare förlängning när det finns behov. Det motsvarar samma upplägg som för röstlängden (som dock är 10 år). Utredningen föreslår även att det bör finnas en möjlighet att uppgifterna åter ska kunna få behandlas i SPAR även efter att de blivit utgallrade. Det kommer att underlätta för personer som inte är medvetna om att de har blivit utgallrade. Vi ser väldigt positivt på denna lösning.

– Att utredningen tar med våra åsikter visar tydligt att utlandssvenskarnas röst hörs och att vi får gehör i frågorna vi arbetar med, menar Cecilia Borglin.

Bättre process vid inskrivning behövs

Avslutningsvis lyfter vi i remissvaret att det är av största vikt att man ser över systemet för handläggning av inskrivning vid hemflytt till Sverige. Det är just nu inte acceptabelt att det kan vara en väntetid på upp till 18 veckor. Vi efterfrågar en snabbare process samt att man ska kunna påbörja sitt ärende redan innan man kommer till Sverige för att handläggningstiden efter personlig inställelse ska kortas avsevärt.

Stort tack till Elison Wahlin Advokatbyrå som pro-bono har hjälpt oss med remissyttrandet!

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet.

Hela betänkandet finns här.