Portugal

Portugal

Portugal är en republik på Iberiska halvön i sydvästra Europa.

Här på landssidan finns nyheter, tips på relevanta länkar och kontaktuppgifter till våra representanter i landet.

Anmäl din utlandsvistelse
Glöm inte att skriva upp dig på ambassadens svensklista om du befinner dig utomlands! Vid en konsulär krissituation i landet du befinner dig i kan UD/ambassaden använda dessa uppgifter för att snabbt kunna komma i kontakt med dig. Skriv upp dig på svensklistan här.

Som medlem får du (som inloggad) tillgång till våra tips på vad som är bra att veta när man bor i Portugal. Vårt ombud Jack Soifer ger tips på vad man ska tänka på när det gäller el, mobil och telekom, banker, fastighetsköp, vägtull och deklaration.
 

EU-medborgare, var med och påverka samt förenkla för utlandsboende europeer!
Varför slut på skatteavtal med Portugal och Grekland? 

Varför slut på skatteavtal med Portugal och Grekland? 

- Frågor om Sveriges avslutade skatteavtal med Portugal och Grekland har återigen börjat florerat i Svenskar i Världens inkorg. Här reder Skatteverket ut varför dubbelbeskattningsavtalen sagts upp mellan Sverige och Portugal respektive Grekland, om ryktet stämmer att nya avtal är på gång och pekar på möjligheten till avräkning av utländsk skatt i vissa situationer.  Vad är bakgrunden till att avtalen sagts upp, och vad är det som förändrats rent praktiskt? Britt-Marie Hallberg Eriksson, som är rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning, svarar här på våra medlemmars frågor och tipsar om möjligheten till avräkning av utländsk skatt i vissa situationer.  [PROTECTED][CONTENTPROT] Varför har dubbelbeskattningsavtalet med Portugal sagts upp?  Portugal införde särskilda skatteregler 2009 som innebar att inflyttade personer kunde ansöka om status som så kallade non-habitual residents (NHR) under en period om tio år i fråga om vissa inkomster, däribland pensioner. Det innebar låg eller ingen skatt i Portugal under förutsättning att inkomsten hade sin källa utanför Portugal.   I kombination med skatteavtalets regler för beskattning av pensioner innebar NHR-reglerna att vissa pensioner blev föremål för dubbel icke-beskattning, det vill säga helt obeskattade. Detta var inte förutsett när avtalet ingicks, utan en följd av regeländringarna i Portugal 2009. Sveriges regering lyfte därför i februari 2017 frågan om att omförhandla skatteavtalet med Portugals regering.   Efter förhandlingar undertecknades ett protokoll om ändring av skatteavtalet den 16 maj 2019. Ändringarna innebar en beskattning av de aktuella pensionerna även i det land från vilket de betalades ut. Sverige ratificerade ändringsprotokollet under hösten 2019 så att avtalet skulle kunna träda i kraft och tillämpas från och med den 20 januari 2020. Portugal ratificerade dock inte protokollet, vilket krävdes.   Mot bakgrund av att den portugisiska regeringen inte vidtog de åtgärder som krävdes föreslog den svenska regeringen att skatteavtalet skulle sägas upp. Den svenska regeringen föreslog därvid att samtliga berörda svenska lagar skulle upphävas och Sveriges riksdag fattade beslut i enlighet med den svenska regeringens förslag. Bakgrunden till riksdagsbeslutet finns beskriven i proposition 2020/21:138. I propositionen beskrivs situationen då det tidigare skatteavtalet trädde i kraft den 31 december 2003.   Varför har dubbelbeskattningsavtalet med Grekland sagts upp?  Grekland införde under 2020 särskilda skatteregler som innebär att pensionärer som flyttade till Grekland fick möjlighet att under en femtonårsperiod endast betala sju procent i skatt på inkomster som hade sin källa utanför Grekland. I kombination med skatteavtalets regler medförde det att personer som flyttade från Sverige till Grekland endast behövde betala sju procent i skatt på ett antal olika typer av inkomster med källa i Sverige.   Den svenska regeringen kontaktade under hösten 2020 Greklands regering och informerade om att den situation som uppstått till följd av det nya grekiska regelverket inte var acceptabel. Sveriges regering meddelade även att de hade som avsikt att säga upp avtalet så att det skulle upphöra att gälla snarast möjligt. Vidare klargjorde Sveriges regering att de stod redo att omedelbart inleda förhandlingar om ett nytt avtal. Det framgår av propositionen att ett förslag om nytt skatteavtal hade skickats från det svenska finansdepartementet till det grekiska finansdepartementet.   Mot denna bakgrund föreslog Sveriges regering att skatteavtalet skulle sägas upp – se proposition 2020/21:137. I propositionen beskrivs att skatteavtalet som undertecknades 1961 införlivades i svensk rätt genom en kungörelse. Senare ersattes denna kungörelse med en lag som trädde i kraft 1 januari 2020. Sveriges riksdag fattade beslut i enlighet med den svenska regeringens förslag.   Vad är det som förändrats rent praktiskt?  När ett skatteavtal sägs upp är båda länderna oförhindrade att beskatta fullt ut i enlighet med de regler som gäller i respektive land. Det finns således inte längre något som begränsar beskattningen i exempelvis Sverige på det sätt som när ett skatteavtal är i kraft. Detsamma gäller i det andra landet, i det här fallet Portugal och Grekland.  Hur påverkar detta svenska medborgare som arbetar eller är pensionärer i Grekland/Portugal?  Hur förändringen påverkar varje enskild person eller varje enskilt företag går inte att uttala sig om. Det beror på vilka inkomster dessa har och hur reglerna för beskattning av dessa inkomster ser ut i respektive land. Beskattning av dem som arbetar och dem som tagit ut pension sker därför enligt respektive lands lag utan någon begränsning av ett skatteavtal.   Är skattereglerna lika i Grekland och Portugal, eller hur skiljer de sig åt?  Respektive land har efter det att skatteavtalen sagts upp rätt att beskatta inkomster fullt ut i enlighet med den lagstiftning som gäller i respektive land.   Finns det några undantag från beskattning?  Det finns inte längre några undantag från beskattning om inte ett lands skattelagstiftning särskilt innehåller sådana regler. Vilka regler som gäller i Grekland och Portugal kan inte Skatteverket uttala sig om. Den informationen får efterfrågas i Portugal respektive Grekland.   Skatteverket vill dock i sammanhanget peka på möjligheten till avräkning av utländsk skatt som gäller i vissa situationer, vilket också framgår av ovan nämnda propositioner. I Sverige finns intern lagstiftning för undanröjande av dubbelbeskattning i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen). Denna lagstiftning gäller både individer och företag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och i fråga om intäkter hänförliga till ett fast driftställe i Sverige. Avräkningslagen ger möjlighet till undanröjande av dubbelbeskattning även i fall när det inte finns något tillämpligt skatteavtal, men är begränsat till att i princip gälla de som nämnts här.  Ryktet säger att nya avtal är på gång, stämmer det?   Detta är inte något som Skatteverket känner till.  Varför sades nuvarande avtal upp innan nya fanns på plats?  Skatteverket har inte någon information utöver det som framgår av respektive proposition.  Mer information  Vill du veta med om svensk beskattning av olika inkomster rekommenderar vi följande länkar:  www.skatteverket.seRättslig vägledningSkatteupplysningen hos SkatteverketDu kan även mejla Skatteverket.  [/CONTENTPROT][CONTENTPUB] Logga in för att läsa hela artikeln. Inte medlem än? Då blir du det enkelt här. [/CONTENTPUB][/PROTECTED] Foto: Pexels.com

Läs mer

Representant i Portugal

Jack Soifer

Jack Soifer

Algarve

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Jack Soifer, ingenjör och konsult, tidigare ägare av det svenska företaget SWEDUC. Han har gjort 298 konsultjobb i 12 länder, i bl.a Ryssland, Kina, Portugal, Brasilien, Angola, och USA, för bl.a, Kentucky Fried Chicken, SIDA, UNESCO, IDB (Interamerikanska Utvecklingsbanken), under 40 år.

Intresserad av att vara representant?

Är du intresserad av att vara representant i Portugal?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se