Förändringar i SPAR underlättar för utlandssvenskar 

Gallringstiden i Statens personadressregister, SPAR, förlängs från 3 till 5 år, möjlighet till förlängd gallringstid införs och om uppgifterna sedan tidigare gallrats kan de läsas in i SPAR igen. Den 1 september 2023 ändras äntligen reglerna.

I Statens personadressregister, SPAR, finns uppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige oavsett personens medborgarskap. När man avregistreras ur folkbokföringen finns idag uppgifterna kvar i SPAR i ytterligare tre år. De vanligaste orsakerna till avregistrering är att personen avlider eller utvandrar. Enligt Skatteverket utvandrar cirka 50 000 personer årligen.

Den vars uppgifter gallrats ur SPAR stöter snabbt på problem eftersom myndigheter, banker, försäkringsföretag, kreditupplysningsföretag och många andra företag uppdaterar sina kundregister via SPAR. Den vars uppgifter inte finns i SPAR kan därmed inte ta del av deras tjänster och information. Företagens e-tjänster bygger ofta på att en kontroll görs av personens uppgifter i SPAR.

Regeringen har beslutat om nya gallringsregler i 16 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret. Reglerna träder i kraft den 1 september 2023.

I korthet gäller framöver:

  • Gallringstiden förlängs från nuvarande 3 år till 5 år.
  • Möjlighet införs för den utvandrade att begära ”förlängd gallringstid” i en femårsperiod (kan upprepas om behov fortfarande föreligger).
  • Möjlighet införs också för de vars uppgifter redan gallrats ur SPAR att få aktuella uppgifter från folkbokföringens register ”återinlästa”.

Anmälan om att få uppskjuten gallring i en femårsperiod respektive att få sina uppgifter återinlästa i SPAR kan göras först från och med september 2023.

Trägen vinner

Svenskar i Världen har arbetat med frågan i många år genom att svara på remisser och ta fram en resolution i ämnet. I maj 2021 skrev dåvarande finansminister Magdalena Andersson ett brev till Svenskar i Världen där hon meddelande att just resolutionen fördes in i arbetet.

Dåvarande finansminister Magdalena Andersson återkopplade till Svenskar i Världen.

Mer information

Förordning om det statliga personadressregistret (1998:1234)

Utvandrad? (statenspersonadressregister.se) Uppgifterna uppdateras den 1 september 2023

Svenskar i Världens resolution ”Gallring ur Statens personadressregister, SPAR”

Svenskar i Världens remissyttrande ”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU-2021)

Återkoppling från dåvarande finansminister Magdalena Andersson på Svenskar i Världens resolution

Foto: Pexels