Nytt kommittédirektiv angående SGI 

När en svensk medborgare idag skriver ut sig från Sveriges folkbokföring och Försäkringskassan, nollställs den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). När personen sedan vill återvända till Sverige kan detta bidra till att problem uppstår. Nu har ett nytt direktiv tillkommit som kan leda till förändring. 

Nu har en ny utredning startat som bland annat kommer att analysera behovet av att utöka SGI-skyddet till exempel för personer som nekas sjukpenning, för mottagare av konstnärspolitiska stipendier, för familjehemsföräldrar, för utsända och för medföljande.  

Idag omfattas inte de som är utsända av privata företag, samt alla medföljande, av skyddsreglerna som innebär att SGI bibehålls under utlandsvistelsen. I SOU 2017:5 föreslogs vissa förbättringar, dock har inga förändringar skett i dagens regelverk.  

I samband med utsändning av en anställd avbryter ofta den medföljande familjemedlemmen sitt eget arbete för att kunna flytta med till utsändningslandet. Den medföljande förlorar då sin SGI efter tre månader, vilket innebär att denne även förlorar sitt försäkringsskydd om han eller hon inte återvänder till Sverige inom ett år (efterskyddstiden).  

Svenskar i Världen ser positivt på det nya kommittédirektivet som påtalar att det finns ett behov att fortsätta utreda försäkringstillhörighet och SGI-skydd för anställda som sänds ut av sina arbetsgivare, inklusive medföljande. 

Uppföljning med utredaren

Inför det nya direktivet har Svenskar i Världen adderat utlandssvenskarnas behov och perspektiv in i utredningen till utredare Marcus Gry, genom Socialdepartementet. Vi har lyft att de särskilda skyddsreglerna för att omfattas av social trygghet, liksom det särskilda efterskyddet, bör omfatta alla kategorier av utsända och deras familjemedlemmar och inte bara vissa personkategorier. Så här svarar utredaren Marcus Gry: 

– Tack för det intresse som Svenskar i Världen visar för utredningen SOU 2021:07s arbete. Vi tittar på frågan om medföljande och i det arbetet är det såklart värdefullt att ta del av de synpunkter som lyfts från olika håll, däribland Svenskar i Världen. 

Tidigare arbete i frågan om SGI 

Svenskar i Världen har jobbat aktivt med frågan om SGI i många år och välkomnar nu det nya kommittédirektivet. Vår första resolution i ämnet skrevs år 2016 och den senaste antogs i november 2021. 

Motion om frusen SGI vid utflytt 

Frysning av SGI 

Resolution om Vilande SGI vid utflytt 

Socialförsäkringsutskottets ordförande och vice ordförande lyssnar in 

Möte med socialförsäkringsutskottet om utlandssvenskarnas utmaningar 

Resolution om Vilande SIG vid utflytt 

Läs hela direktivet här.