Frysning av SGI

Under Utlandssvenskarnas Parlament i somras antogs en resolution rörande frysning av den sjukpenninggrundande inkomsten. Bakgrunden till resolutionen är den situation som uppkommer i samband med att en svensk medborgare flyttar utomlands och folkbokför sig utanför Sverige för att sedan i framtiden återinvandra. Det som sker då är att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) nollställs vilket i praktiken innebär att den dag man återinvandrar till Sverige måste man jobba upp sin SGI igen. Detta minskar incitamenten för att flytta ut eller flytta tillbaka till Sverige. Målet med resolutionen är att reglerna för den sjukpenninggrundande inkomsten bör ändras så att en person som flyttar från Sverige ska få sin SGI fryst/bevarad på samma nivå som den dag då utskrivning från Sverige sker.

Svenskar i Världen har utrett möjligheterna för att utlandssvenskar ska få sin SGI fryst och kan informera om att svensk lagstiftning på detta område i dagsläget inte är skriven utifrån ett samhälle där den fria rörligheten står i centrum. Den situation som uppkommer när personer som tidigare har arbetat i Sverige och hade en beslutad SGI när han eller hon lämnade Sverige och som återvänder till Sverige vid ett senare tillfälle inte är en sådan situation som är direkt behandlad i lagstiftningen runt SGI. Detta innebär att eftersom utlandssvenskar inte är beskrivna i lagstiftningen som en kategori som bör kunna skydda sin SGI i annan utsträckning än det generella efterskyddet på tre månader saknar gruppen ett utökat SGI-skydd i den form som Svenskar i Världen eftersträvar.

Det finns inte heller någon begränsning eller möjlighet i lagstiftningen som relaterar till medborgarskapet, dvs. att svenska medborgare har andra rättigheter eller skyldigheter än medborgare från andra länder. Medborgarskapet ger möjlighet att bosätta sig och/eller arbeta i Sverige utan uppehålls- eller arbetstillstånd.

Svenskar i Världen kommer att arbeta vidare med frågan på politisk nivå och verka för lagändring men vill tills vidare informera om det aktuella läget.