Vänsterpartiet om uppehållstillstånd för medföljande

Inför höstens val finns det en hel del frågor som partierna behöver ta ställning till. Uppehållstillstånd för medföljande är en av dem. Så här återkopplar Vänsterpartiet på vår resolution i ämnet.  

På Utlandssvenskarnas parlament i fjol samlades utlandssvenskar, experter och riksdagspolitiker för att diskutera lösningar på många av de utmaningar som utlandssvenskarna har i förhållande till svenska regelverk och attityder. Inte mindre än 24 resolutioner togs fram utifrån diskussionerna. Dessa har skickats till berörda myndigheter, departement, utskott, riksdagspartier och även privata aktörer. 

Samtliga partier ombads att speciellt återkoppla på resolutionen som handlar om uppehållstillstånd för medföljande. Så här svarar Vänsterpartiet. 

Vänsterpartiets inledande svar 

En majoritet av riksdagens partier vill att Sverige ska stänga stora delar av världen ute. Det beklagar Vänsterpartiet. Den migrationslagstiftning vi nu har infördes för att minska antalet asylsökande i Sverige. Vänsterpartiet står inte bakom den ambitionen och vi såg också när lagändringarna infördes att syftet inte skulle uppnås, vilket nu har bevisats. Det lägre antalet asylsökande beror på andra faktorer, framförallt de stängda vägarna in i och igenom Europa.  

Den tillfälliga migrationslagstiftning som infördes 2016 och förlängdes 2019 innehöll försörjningskrav, även för anhöriginvandring till svenska medborgare. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till försörjningskrav för anhöriginvandring. Vi anser att storleken på din inkomst eller plånbok inte ska avgöra om du får leva med din familj, de du älskar. Vi har därför konsekvent röstat emot dessa förslag när de behandlats i riksdagen. Vi är det enda partiet som gjort det.  

Även om de försörjningskraven nu är borttagna visar de senaste årens åtstramningar hur rättigheter hänger samman. Som ni skriver i er resolution har det blivit svårare att flytta till Sverige med sin familj även för utlandssvenskar, sedan lagändringarna trädde i kraft.  

Nedan svarar vi på de konkreta förslagen i resolutionen. 

Plats för ansökan om uppehållstillstånd 

Svenskar i Världen anser att alternativet att kunna ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige ska vara möjligt. Dessutom behövs tydligare information där tredjelands-medborgare som vill flytta till sin partner som är svensk medborgare ska få veta om sina olika möjligheter att vistas i Sverige under handläggningstiden för ansökan om uppehållstillstånd. 

Vänsterpartiets svar: 

Vänsterpartiet anser att familjen bör kunna leva tillsammans i Sverige medan ansökan om anhöriginvandring behandlas, så att hela familjen kan resa hit tillsammans och leva i Sverige i väntan på beslut.  

Migrationsverket måste också bli bättre på att informera om gällande regelverk. Informationen måste vara korrekt och konsekvent. Myndigheten har länge kritiserats för brister i tillgänglighet och särskilt när det gäller möjligheterna att få svar på frågor om pågående ärenden och gällande regelverk. Det har sin grund i den snabba nedskärningen av Migrationsverkets anslag från 2017 och framåt. Dessa brister måste åtgärdas. 

Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga till svenska medborgare enligt särskild ordning 

Svenskar i Världen föreslår att Migrationsverket skapar en egen kö för svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin partner och/eller barn med medborgarskap i tredje land. 

Vänsterpartiets svar: 

Migrationsverket har länge haft alltför långa handläggningstider. Först till följd av det stora antalet ärenden 2015 och framåt och senare till följd av att regeringen skurit ned på anslagen till Migrationsverket i alltför snabb takt, vilket gjort att myndigheten tvingats säga upp ett stort antal anställda och fortfarande är överbelastad, trots att antalet ärenden nu är långt färre än tidigare.  

Vänsterpartiet vill se ökade anslag till Migrationsverket så att myndigheten kan hantera hela sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, framför att skapa särskilda köer för vissa typer av ärenden. Vi har länge krävt att handläggningstiderna, bland annat för anknytningsärenden, kortas.  

Öka kompetensförsörjningen och effektiviteten kopplat till anknytningsärenden hos migrationsverket 

Svenskar i Världen föreslår att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. 

Vänsterpartiets svar: 

Det finns stora brister avseende rättssäkerheten i Migrationsverkets beslutsprocesser. Delar av dessa brister lyfts i resolutionen. Vänsterpartiet har länge krävt en översyn av rättssäkerheten inom hela Migrationsverkets verksamhetsområde. En sådan översyn skulle inkludera de brister som lyfts i resolutionen. 

Svenskar i Världens resolutioner 

Uppehållstillstånd för medföljande 

Samtliga resolutioner från Utlandssvenskarnas parlament 2021 

Foto: Pixabay