Infrastrukturdepartementet svarar på resolutioner

Fem av de resolutioner som togs fram under Utlandssvenskarnas parlament 2019 berör mobilitetsfrågor för utlandssvenskar. Två av dessa adresserades till Infrastrukturdepartementet som nu har svarat.

Resolutionen Internet och telefoni för utlandssvenskar belyser den problematik utskrivna svenskar stöter på när de ska teckna svenska internet och telefonabonnemang. SVIV föreslår att Sveriges riksdag och svenska privata företag bör undersöka möjligheten att finna nya sätt för utlandssvenskar att teckna internet- och telefonabonnemang samt hitta sätt för att komma runt problematiken med kreditvärdighet genom folkbokföring. 

Förslag på telefonilösning för utlandssvenskar

Gustaf Molander, departementssekreterare på digitaliseringsenheten, hänvisar till att det är operatörerna själva som bestämmer sina affärsvillkor. De har rätt att kräva kreditprövning av nya kunder. Gustaf Molander upplyser även att det är en betydligt enklare process att köpa kontantkort, och att den lösningen kan vara tillräcklig för många utlandssvenskar som vistas i Sverige under kort tid.  

Han refererar även i sitt svar till de EU-regler som finns sedan några år tillbaka som innebär att det inte läggs till någon extra kostnad att använda ett abonnemang tecknat i ett EU-land under tillfälliga vistelser i Sverige.  

Svaret i sin helhet finns att läsa här.

Resolutionen Förnyelse av svenskt körkort i utlandet betonar svårigheten med lagändringen från 2017 där möjligheten att förnya sitt svenska körkort endast gäller de som är permanent bosatta i Sverige eller de som studerar i Sverige sedan minst sex månader. Möjligheten för utskrivna svenskar att förnya sitt svenska körkort är därmed borta. SVIV föreslår att lagen bör ses över. Det svenska regelverket bör likställas på samma sätt i utlandet som i Sverige för att bidra till en jämlik behandling av utlandssvenskar och svenskar bosatta i Sverige då regelverket i sig inte ska skilja sig åt.  

EU-direktiv styr körkortsfrågan för svenskar utomlands

Catrin Tidström, ämnesråd på Infrastrukturdepartementet svarar. Hon hänvisar till att körkortsregleringen till stor del är harmoniserad inom EU genom körkortsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort). Ändringen som gjordes 2017 berodde på att EU-kommissionen påtalat att Sverige inte införlivat körkortsdirektivet på ett korrekt sätt. Körkortsdirektivet förutsätter förnyelse av körkort vid den administrativa giltlighetstidens utgång en permanent bosättning på territoriet i den medlemsstat som utfärdar körkortet. Det är därför inte möjligt att utfärda körkort för personer som inte bor permanent i Sverige.  

För den som genom sin anställning vistas i länder där det är svårt att få körkort, eller vars körkort inte accepteras i kringliggande länder innebär detta en avsevärd olägenhet. I samband med körkortsdirektivets bestämmelser ses över kommer denna fråga att tas upp.  

Svaret i sin helhet finns att läsa här.

Bli medlem och var med och stötta vårt påverkansarbete.

Här återfinns samtliga resolutioner från 2019 års upplaga av Utlandssvenskarnas parlament