Försäkringskassan svarar på resolutioner

Av de 29 resolutioner som togs fram på Utlandssvenskarnas parlament adresserades några till Försäkringskassan. Försäkringskassans verksamhetsutvecklare Ulrich Heiduck har gått igenom dem och kommit med svar.  

Aktuella resolutioner

  • Förbättrade försäkringsvillkor för utlandssvenskar 
  • Nätverk för hemkommande svenskar 
  • Elektronisk information och service 
  • Bättre information och ökad kunskap om utlandssvenskars rättigheter inom vården
  • Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/ EES och Schweiz 
  • Utökad sjukvård för utlandssvenskar i Sverige 

Först ut, Förbättrade försäkringsvillkor för utlandssvenskar beskriver problematiken utlandssvenskar upplever när de skriver in sig hos Försäkringskassan igen vid hemflytt. De placeras i samma ärendekösystem som personer som inte har varit inskrivna i Sverige tidigare och den uppgift vi hade var att man saknar möjlighet att ansöka om återaktivering av sina försäkringsförmåner innan återkomsten till Sverige. Kötiden kan sträcka sig till åtta månader och under väntan går de miste om sjukpenning, föräldrapenning och andra typer av ersättning. De långa handläggningstiderna har för övrigt även anmärkts av Försäkringsinspektionen.  

I sitt svar hänvisar Försäkringskassan till en handlingsplan som tagits fram och medfört avsevärt kortare handläggningstider som nu snittar på ca 100 dagar för ”personer som flyttar till Sverige för bosättning eller arbete”. Detta innebär dock att kösystemet fortsätter att gruppera returnerande utlandssvenskar och övriga ansökande.  

Svenskar i Världen skulle gärna se att utlandssvenskar tilldelas ett eget kösystem för snabbare ärendehandläggning och ökad effektivitet, men i svarsbrevet motiverar Försäkringskassan bestämmelsen med att de inte prioriterar befintliga medborgarskap eller vilket land en person invandrar från vid handläggning, utan utgår istället utifrån vilken förmån personen ansöker om. Ärenden gällande förmåner som ersätter förlorad förvärvsinkomst är högprioriterade, exempelvis sjukpenning och föräldrapenning. 

Försäkringskassan informerar om att det inte finns något krav på att befinna sig i Sverige när ansökan görs, och möjligheten finns att lämna uppgifter om flytt till Sverige via Försäkringskassans webbplats. Lösningsförslaget att svenska medborgare ska kunna ändra sin status till “utflyttad” i registret besvaras åter igen med att Försäkringskassan bedömer ärenden individuellt oaktat medborgarskap. 

I resolutionen Nätverk för hemkommande svenskar sammanfattas det faktum att man efter många år utomlands har ett begränsat nätverk i Sverige, vilket kan leda till problem med återintegrering och kulturanknytning. Vissa menar att de överväger att istället leva i ett land som de känner sig ha en starkare anknytning till än sitt hemland, vilket innebär en förlust av internationell kompetens för Sverige. 

Som lösning föreslås ett mottagande nätverk eller mentorskap för hemkommande svenskar i behov av stöd. Detta är idag något som är under utveckling genom våra SVIV-representanter i Sverige. För att fånga upp dessa personer skulle det underlätta om SPAR eller Skatteverket erbjöd berörda myndigheter information om Svenskar i Världen när utlandssvenskar skriver in sig i Sverige.

Försäkringskassan svarar att de inte anser sig vara en berörd aktör avseende denna resolution och avstår därför från att yttra sig. 

I resolutionen Elektronisk information och service betonas den brist på information på myndigheters hemsidor för svenskar som flyttar utomlands och tillbaka hem igen, något som vi påtalade redan för två år sedan och då fick till svar att det skulle ses över. Eftersom skriftlig information inte alltid når fram till mottagare blir hemsidor en viktigt samlingsplats av relevant information för utlandssvenskar och hemvändare. Informationen måste underhållas för att vara fullständig och uppdaterad. Tyvärr händer det att samma fråga besvaras märkbart olika på myndigheters hemsidor eller via personlig kontakt.

Försäkringskassan svarar att de under 2017-2018 har förbättrat informationen för personer som arbetar eller flyttar utomlands, samt för de som ska flytta till, arbeta eller studera i Sverige. Vårt förslag att införa flikar med namn ”utvandrande personer” eller ”utlandsboende personer” på Försäkringskassans hemsida besvarades med att de inte har någon sådan plan, eftersom ingången ”ska flytta till, arbeta eller studera i Sverige” redan finns och gäller utländska medborgare som flyttar till Sverige såväl som svenska medborgare som flyttar tillbaka till Sverige efter en tid utomlands. 

Resolutionen visar även på ett behov av ökad samordning och kommunikation emellan myndigheter, något som Försäkringskassan svarar att det finns genom länkar från Skatteverket,  Arbetsförmedlingen och blanketten för anmälan av flytt till Sverige på Försäkringskassans ”Mina sidor”. Försäkringskassan kommer under första kvartalet i år att lägga upp en länk till hur man anmäler sig till deras digitala brevlåda.  

Resolutionen Bättre information och ökad kunskap om utlandssvenskars rättigheter inom vården tar upp det faktum att informationen om utlandssvenskars rättigheter inom vården varierar.

Ett intyg utfärdat av Försäkringskassan krävs vid utlandssvenskars vårdbesök, men ibland har det räckt med att visa upp sitt pass. Problem uppstår när utlandssvenska patienter inte får ta del av de sjukvårdsförmåner de har rätt till på grund av kunskapsbrist rörande utlandssvenskars villkor, rättigheter och förutsättningar. Det händer också att utlandssvenskar träffar vårdpersonal med begränsad kunskap om deras rättigheter i vårdsammanhang och förvirring kring vad som gäller personer med samordningsnummer istället för personnummer.

Vi anser att information om rättigheter till sjukvårdsförmåner måste förtydligas och tillgängliggöras ytterligare, inklusive kraven på vårdtagande. Exempelvis föreslås att högkostnadsskyddet, sjuk- och tandvårdsförmåner kopplas till EU-kortet, och att intyget utfärdat av Försäkringskassan bör finnas på såväl Försäkringskassans webbplats, Vårdguidens webbplats 1177, samt på Vårdgivarguidens webbplats. 

Trots att intyget utfärdas av Försäkringskassan betraktar de sig inte som primär mottagare av resolutionen.

Försäkringskassan har inga synpunkter på vårt förslag gällande regeländring som presenteras i resolutionen Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/ EES och Schweiz. Vårt ställningstagande gäller problem som uppstår för utlandssvenskar vid sjukvårdsbesök utanför EU/ EES och Schweiz, exempelvis Thailand där många svenskar bor,  eftersom de inte omfattas av svenska socialförsäkringen.

Thailand har som första ASEAN-land infört ett nytt krav på privat sjukvårdsförsäkring som täcker sjukvård och öppenvård till ett visst belopp för de drygt 1 000 svenska pensionärer som söker årsvisum och förlängning av sitt uppehållstillstånd på årlig basis. Det kan i värsta fall leda till att svenskar boendes i Thailand inte har möjlighet att förlänga sina visum och därför måste lämna landet. 

Privata sjukvårdsförsäkringar är kostsamma, framförallt för personer över 70 år. Utlandssvenskar riskerar därför att endera försättas i stora skulder eller bli utan vård. Det är värt att notera att dessa personer betalar samma skatt som de som bor inom EU. Av den anledningen borde även utlandssvenskar boende utanför EU/EES och Schweiz få tillgång till subventionerad sjukvård. Om det inte är möjligt att få statlig sjukvård på plats i ett land utanför EU/EES och Schweiz föreslår vi ett kostnadspåslag på SINK-skatten. Motsvarande möjlighet erbjuds redan av Norge, som ger pensionärer vart de än bor i världen tillgång till subventionerad sjukvård på plats mot ett 7,5-procentligt tillägg på den 15-procentiga ordinarie skattesatsen på inkomsten. 

För personer i Thailand som nu blir beroende av en giltig sjukvårdsförsäkring för att kunna söka uppehållstillstånd i landet föreslår Svenskar i Världen: 

1. att Regeringen föreslår till Thailands regering att motsvarande förmåner för thailändare i Sverige ges åt svenskar i Thailand, mot avgift eller avtalsmässig transferering sinsemellan. Avtalet ska täcka de som bor i ett land, med början i Thailand av ASEAN-länderna. Detta ger både pensionärer och yrkesverksamma kostnadsreglerad sjukvård. 

2. att Regeringen tillsammans med EU för en diskussion om kostnadsreglerad sjukvård som berör alla medlemsländers medborgare som påverkas av den nya thailändska lagen i de kommande FTA-förhandlingarna med Thailand. FTA-förhandlingarna kan inkludera sociala villkor i handelsavtalen för att ge likvärdiga konkurrensförhållanden. 

Slutligen, i Utökad sjukvård för utlandssvenskar i Sverige belyser vi problemen för de utlandssvenskar som lever utanför EU/ EES och Schweiz och därmed oftast saknar tillgång till planerad vård i Sverige. Utöver akut vård ingår ingen planerad sjukvård överlag för utlandssvenskar när de besöker Sverige, och vid behov får de betala 6 x högsta slutenvårdsavgift vid öppenvård (600 kr) för planerad tandvård, och 10 x högsta slutenvårdsavgift per vårddygn (1 000 kr) för sjukvård, trots att vissa av dem betalar skatt i Sverige. 

I vissa fall har utlandssvenskar möjlighet att få subventionerad planerad vård om personen ansöker om det i det landsting man var folkbokförd i vid utflytt från Sverige. Från vårt perspektiv blir det en rättighetsprincip, det ska inte spela någon roll vilket landsting man hörde till innan man flyttade. Vi anser att alla utlandssvenskar bör kunna få tillgång till planerad vård i Sverige till samma kostnad som den som är bosatt i Sverige – speciellt de som fortsatt betalar skatt i Sverige antingen genom den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) eller genom övrig beskattning som exempelvis fastighetsskatt och kapitalskatt.  

Försäkringskassan svarar att de inte har synpunkter på att vi verkar för ett utökat frivilligt vårdåtagande av regionerna eller lagändring.  

Du kan läsa Försäkringskassans fullständiga svar här.