Medborgarrättsfrågor

I augusti anordnade Svenskar i Världen det sjunde i raden av Utlandssvenskarnas parlament. Under dagen arbetades det fram 29 resolutioner varav sex stycken berör området medborgarrättsfrågor. Dessa hanterar ämnen som ansökan om pass i utlandet, fler sidor i passet, egen valkrets för utlandssvenskar, e-röstning, förbättrat system vid folkbokföring och utökad information vid registrering av ”birth certificate”, “death certificate” och “marriage certificate”.

Resolutionen kring förnyelse av pass i utlandet har varit omdiskuterad bland utlandssvenskar, men framförallt för de som bor i USA. Detta beror på att den mobila passenheten har tagits ur bruk. Beslutet rörde upp starka känslor hos de svenskar som inte bor på östkusten där ambassaden i Washington DC och generalkonsulatet i New York ligger. Som en följd av uppståndelsen kring detta kontaktade vi utrikesminister Ann Linde för att uppmärksamma konsekvenserna som beslutet får. Svaret vi fick av Ann Linde kan du läsa här. I stora drag är UD medvetna om problematiken detta beslut har skapat men att passtationerna i nuläget inte lever upp till de säkerhetskrav som ställs och därmed var de tvungna att tas ur bruk.

Nedan följer en kort sammanställning av resolutionerna som berör medborgarrättsfrågor. Våra övriga resolutioner hittar du här.

Underlätta vid ansökan om nytt pass för utlandssvenskar
Svenskar boende utomlands upplever problem vid ansökan om nya pass. Detta beror bland annat på att ambassader och konsulat kan ligga långt ifrån ens bostadsort vilket medför extra kostnader och logistiska problem för många utlandssvenskar. Ett tillhörande problem är att passen ofta tar lång tid att erhålla och tillgången till mobila passtationer utomlands är extremt begränsat. Även kostnaden för ansökan om nytt pass från utlandet är ett problem eftersom den skiljer sig markant mellan länder jämfört med att förnya passet i Sverige. Svenskar i Världen vill utöka öppettiderna för passansökan i utlandet, öppna fler mobila passtationer, sänka avgiften vid passansökan i utlandet samt undersöka möjligheten att förnya sitt pass elektroniskt. Vi föreslår även en förlängd giltighetstid för passen.

Svenskar i Världen har drivit denna fråga under en längre tid men utan förändring. UD svarade på 2017-års resolution att ”mobila passtationer finns för närvarande på ett fåtal utlandsmyndigheter. Av skäl som berör både resurser och säkerhet finns för närvarande inga planer på att utöka användning av mobila stationer.” De menar också att departementet kontinuerligt ser över den svenska representationen utomlands och att den styrs av olika faktorer.

Eftersom problematiken återstår kring förnyelse av pass i utlandet, fortsätter vårt arbete med denna fråga.

Fler sidor i passet
Medborgare som ofta är på resande fot där stämpling i passet förekommer, behöver i dagsläget byta ut sitt pass oftare än andra. Svenskar i Världen anser att det borde finnas möjlighet att utöka antalet sidor i passet. Detta har funnits som alternativ tidigare men har försvunnit. Varför? Möjligheten att få ett utökat antal sidor i sitt pass borde därför undersökas och återinföras.

Rikspolisstyrelsen svarade redan efter Utlandssvenskarnas parlament 2015 att de skulle undersöka detta. Än har vi dock inte sett någon förändring, därför fortsätter vi driva frågan.

Särskild valkrets för utlandssvenskar
För att öka det demokratiska deltagandet är det viktig att medborgarna känner sig representerade av sina politiker. Ett sätt att skapa demokratisk delaktighet är genom att skapa en särskild valkrets för utlandssvenskar. Med en särskilt avgränsad valkrets finns det större incitament för politiker att kämpa för väljarnas röster. Förhoppningen är att detta skulle generera ett större valdeltagande bland utlandssvenskar som idag endast ligger på 40 procent. Ett problem som utlandssvenskarna möter är att de endast är skrivna i röstlängden under 10-års perioder. Det kan bland annat leda till att röstkort inte når väljare som fallit ur röstlängden. Svenskar i Världen föreslår att man ska återinföra den särskilda utlandsvalkretsen för svenska medborgare boendes utomlands som var aktiv vid 1994-års val.

Denna fråga har länge varit prioriterad av Svenskar i Världen och det råder delade meningar bland riksdagspartierna kring utlandsvalkretsens vara eller icke vara. Vi fortsätter att jobba med denna fråga.

E-röstning från utlandet
Att rösta från utlandet kan vara svårt, kostsamt och en logistisk mardröm. E-röstning är en bra lösning på problemet. Genom att införa e-röstning ökar chanserna att valdeltagandet ökar och fler utlandssvenskar kan därmed utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta. Liknande system har redan införts i Estland där processen sköts genom legitimering av medborgare genom exempelvis ID-kort med PIN-kod, digitalt ID eller mobilt ID. Svenskar i Världen ser stora möjligheter till ett ökat valdeltagande genom införandet av E-röstning och vi uppmanar därför till en testomröstning vid valet 2022 för att se dess effekter.

Vid den förra upplagan av Utlandssvenskarnas parlament skickades denna resolution till alla riksdagspartierna, där vi bland annat fick svar från Kristdemokraterna och Centerpartiet. De visade ett svagt intresse för frågan och framförde att säkerhetsaspekten (risk för påverkan av utomstående aktörer) var ett stort hinder för genomförandet av resolutionen. Eftersom frågan är viktig för många utlandssvenskar fortsätter vi att jobba med denna fråga.

Förbättrat system av folkbokföring vid in- och utskrivning av utlandssvenskar
Utlandssvenskar hamnar i samma handläggningskö som alla personer som av olika skäl vill flytta till Sverige. Detta leder till långa väntetider för utlandssvenskar som väljer att flytta hem igen, även om de en gång i tiden funnits med i systemet. Eftersom inskrivningen endast kan ske via Skatteverkets kontor i fysisk närvaro kan inte utlandssvenskar registrera sig i Sverige förrän de har flyttat hem igen. Detta kan få konsekvenser för försäkringar, bankärenden och sjukvårdsärenden då dessa svenskar inte kan ta del av samhällsinstitutioner på samma vis som övriga svenska medborgare förrän deras personnummer återigen blir aktivt.

Svenskar i Världen föreslår att myndighetsinstanser tydligt informerar om de förändringar och konsekvenser som inträffar när en in- eller utflytt sker. Ett ytterligare förslag är att skapa en separat inskrivningskö för återvändande svenskar.

Utökad information vid registrering av ”birth certificate”, “death certificate” och “marriage certificate”
Många utlandssvenskar har svårt att bevisa sitt giftermål, barnafödsel och dödsfall utomlands eftersom den svenska registreringen inte ses som komplett av vissa utländska myndighetssystem. Sverige utfärdar inte internationellt vedertagna ”birth certificates”, “death certificates” eller “marriage certificates” utan istället får berörda parter utdrag ur sitt folkbokföringsregister. När väl det utdraget presenteras för utländska myndigheter leder det till problem. Utländska myndigheter har ofta krav på ort, datum och land där exempelvis vigseln skedde. Eftersom denna information inte finns med i utdraget från personregistret leder detta till problem och onödigt krångel för utlandssvenskar.

Svenskar i Världen uppmanar Skatteverket att överväga införandet av ”birth certificate”, “death certificate” och “marriage certificate” där mer väsentlig information delges för att komma till bukt med detta problem.