Resolutioner om skatter & välfärd

Den 22 augusti 2017 anordnade Svenskar i Världen det sjätte i raden av Utlandssvenskarnas parlament. Under dagen arbetades det flitigt fram 21 stycken olika resolutioner, varav fyra berör området skatter och välfärd. De fyra resolutionerna hanterar ämnen som lägre SINK-skatt, rätt till begravningsplats i Sverige, vilande SGI vid utflytt och bättre information om sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar inom EU/EES och Schweiz. Nedan har vi sammanställt svaren vi har fått in hitintills och eventuell utveckling av frågorna.

Lägre SINK-skatt. SINK-skatten ligger fortfarande kvar på 25 procent, detta har inte ändrats. I dagarna har en ny budget röstats igenom i riksdagen och vi inväntar information om den nya budgeten kan förändra procentsatsen. 

Finansdepartementet svarar att de har tagit del av våra synpunkter från resolutionen men inte utvecklat om detta är något de kommer arbeta vidare med. Kristdemokraterna och Centerpartiet är eniga och håller med Svenskar i Världens problemformulering och menar att SINK-skatten bör sänkas till 20 procent. Inga andra partier har svarat på resolutionen. Inför valet 2018 ställde vi en separat fråga till alla partier rörande SINK-skatten och på den frågan har alla partier, förutom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, svarat. Moderaterna och Liberalerna vill sänka SINK-skatten. Miljöpartiet menar att de håller med om att personer som bor utomlands inte borde bli dubbelbeskattade, men de anser samtidigt att det är viktigt att hålla på regelverken som motverkar skatteflykt. Socialdemokraterna ger inget direkt svar på just en sänkning av skatten. Här kan du läsa partiernas svar på frågan om SINK-skatt. 

Rätt till begravningsplats i Sverige. Resolutionen skickades till de svenska riksdagspartierna och till Stockholms Kommuner och Landsting (SKL). SKL avstod att lämna synpunkter då de menar att detta bör vara upp till huvudmannen för begravningsverksamheten. I Sverige är detta Svenska kyrkan med undantag för Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. Kristdemokraterna anser att det finns en anledning att undersöka möjligheterna att även utlandssvenskar ska omfattas av lagen om rätt till begravningsplats. Likaså menar Centerpartiet att i den globala värld vi lever i ska även utlandssvenskar har rätt till begravningsplats i Sverige. De vill möjliggöra så att församlingar kan ge förhandsbesked gällande detta samt utreda frågan gällande en lägre begravningsavgift. Efter Utlandssvenskarnas parlament 2017, har Centerpartiet inkommit med ett förslag till riksdagen gällande Utlandssvenskar och begravningsavgiften. Motionen kan du läsa här.

Riksdagen avslog den 7 februari i år de 16 motioner som berör trossamfund och begravningsfrågor och som inkommit under perioden 2016-2017, där bland annat Centerpartiets motion ingick. Riksdagens beslut kan du läsa här.

Vilande SGI vid utflytt. I resolutionen som problematiserar reglerna kring vilande SGI har Svenskar i Världen fått svar från Försäkringskassan, Socialdepartementet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Försäkringskassan menar att en förändring av systemet kan leda till att konsekvenserna kan bli svåröverblickbara. Detta på grund av att reglerna samspelar med bosättning och arbete i Sverige vid utsändningssituationer samt reglerna om skattskyldighet och skyldighet att betala avgifter för socialförsäkringens finansiering.

Socialdepartementet meddelar i sitt svar att ToR-utredningen fortfarande är pågående och att regeringen därför ännu inte har tagit ställning till detta. Centerpartiets meddelar att de är av åsikten att det existerande systemet för SGI är bra. De menar att vid en eventuell utökning där alla svenska företag som skickar ut personal skulle omfattas, kommer det vara en för stor utökning av det undantag som redan görs.

Kristdemokraterna är av en annan åsikt, i deras svar kan vi läsa att man borde gå vidare med utredningen och att bland annat medföljare till utsända biståndsarbetare ska omfattas av skyddet. När det kommer till personer utsända av andra företag samt deras anhöriga, menar Kristdemokraterna att det krävs mer utredning i frågan.

Bättre information om sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar inom EU/EES och Schweiz. På sista resolutionen som hanterar information kring sjukvårdsförmåner är de myndigheter som svarat eniga om att de redan existerar bra information. Försäkringskassan menar att det finns tillräckligt med information på deras webbsida. Sveriges Kommuner och Landsting håller med Svenskar i Världen om att det är viktig med tydlig information och att de därför har tagit fram en handbok på deras webbplats. Handboken heter ”Vård av personer från andra länder”. I kapitel fem i denna bok finns information för utlandssvenskar inom EU/EES och hur sjukvårdsförmånerna fungerar. För att förtydliga ytterligare finns en tanke att uppdatera boken för att få med ännu bättre information för utlandssvenskar.

Vi har sammanställt ett dokument med alla resolutioner och de svar vi fått in hitintills. Detta dokument kan ni se nedan. 

Foto: Pixabay.com