Så tycker riksdagspartierna

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. I mars skickade vi därför ut tre frågor som vi tror är viktiga för många utlandssvenskar till samtliga riksdagspartier. Svar från fem av de åtta riksdagspartierna har nu inkommit och här nedan kan du läsa vad dessa partier tycker om beskattning av utlandssvenskar, hemflytt och utlandssvenskar som en resurs för Sverige, samt valdeltagande hos utlandssvenskar.

Följande riksdagspartier har tillfrågats; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet (varav de två sista har inte gett sina svar än).

Fråga ett

Skatteverket släppte nyligen en promemoria där man föreslagit nya regler för exitbeskattning för svenskar som flyttar ut från Sverige. Förslaget går ut på att förändra beskattningen på orealiserade kapitalvinster vid utflytt och bland annat föreslås att Sverige ska få utökad beskattningsrätt till evig tid istället för de tio år som gäller med nuvarande regler. Hur ser ni på Skatteverkets förslag om exitbeskattning? Hur ser ni på utlandssvenskarna som resurs? Hur ser ni på beskattning av utlandssvenskar rent generellt, såväl vid utflytten som när personen ifråga är utflyttad?
(Frågorna skickades ut när förslaget om exitbeskattning fortfarande var aktuellt, det har sedemera slopats).

Centerpartiet

Utlandssvenskar är en väldigt viktig grupp som på många sätt bidrar till Sverige även när de inte bor i landet. Exitskatten skulle ha försämrat förutsättningarna för såväl startup-bolag som familjeföretag, men också investeringsklimatet och möjligheten att attrahera kompetens från andra delar av världen. Det är bra att regeringen har dragit tillbaka förslaget som om det blivit verklighet skulle ha minskat Sveriges konkurrenskraft.

SINK-skatten är en annan skatt som drabbar utlandssvenskar. Alliansregeringen sänkte den 2014  från 25 procent till 20 procent, men regeringen har nyligen höjt den tillbaka till 25 procent.  Majoriteten av de som betalar SINK-skatt är pensionärer och vi tycker att det är fel att sänka skatten för pensionärer i Sverige samtidigt som man höjer skatten för pensionärer som flyttar utomlands. Centerpartiet vill att SINK ska sänkas så att skattesituationen blir jämförbar med de grupper som är bosatta i Sverige.

Kristdemokraterna

Vi välkomnar att regeringen aldrig gick vidare med förslaget om exilbeskattning. Kristdemokraterna har även sedan tidigare sagt nej till regeringens höjning av SINK-skatten från 20 till 25%.

Miljöpartiet

Det är positivt att regeringen dragit tillbaka förslaget om exitbeskattning eftersom konsekvenserna kunde bli olyckliga i vissa fall. För Miljöpartiet är fri rörlighet för människor en viktig fråga ur flera aspekter och det finns många positiva värden av att många svenskar bor och är verksamma i olika delar av världen. Gällande beskattning av svenskar i utlandet så är det viktigt att undvika dubbelbeskattning men samtidigt viktigt att ha regelverk som motverkar skatteflykt.

Moderaterna

Moderaterna värnar om utlandssvenskarna, vars skiftande erfarenheter och kunskaper utgör en stor resurs. Vi vill skapa trygga och rättvisa villkor även för dig som bor utomlands. En fråga som vi driver är sänkt SINK-skatt. Moderaterna och Alliansen sa också gemensamt nej till regeringens förslag om exitskatt. Till följd av den omfattande kritiken valde regeringen till slut att skrota förslaget. Målet om att minska skatteplanering var lovvärt, men exitskatten hade oacceptabla konsekvenser. Den riskerade att slå hårt mot entreprenörskap samt kapital- och kompetensförsörjning. Dessutom förde exitskatten tankarna till en ny arvs- och gåvoskatt.

Socialdemokraterna

Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. En grundläggande skatterättslig princip – inte bara i Sverige – är att de vinster som har uppstått när en person är skattskyldig i ett land också beskattas i det landet. I Sverige kommer den principen till uttryck genom den så kallade tioårsregeln i inkomstskattelagen. Det är dock sedan länge väl känt att tioårsregeln i praktiken inte fyller sitt syfte. Det är möjligt att i vissa fall helt eller delvis undgå beskattning av kapitalvinster i samband med utflyttning. Mot den bakgrunden remitterade regeringen Skatteverkets förslag om exitskatt. System med utflyttningsbeskattning finns i flera länder, däribland Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Frankrike.

Under remissen har det framkommit synpunkter som visar på problem med det förslag Skatteverket har utformat. Möjligheten att genomföra generationsskiften utan att sälja delar av företaget är viktigt för familjeföretagens fortlevnad. Vår ekonomi bygger också på att företag ska kunna expandera utomlands. Det är då angeläget att inte försvåra för personal att följa med under perioder.

Regeringen har den 26 mars meddelat att den inte kommer att gå vidare med Skatteverkets förslag om utflyttningsbeskattning. Detta innebär dock att problemen med tioårsregeln kvarstår liksom det hot som detta utgör mot legitimiteten i det svenska skattesystemet. Regeringen har nyligen remitterat ett förslag som gör att lågbeskattade brevlådeföretag på Malta, alltså företag utan någon verklig etablering där, kan löpandebeskattas hos sin ägare i Sverige. Det är ett steg i rätt riktning. Vi socialdemokrater ser nu fram emot en konstruktiv dialog med företrädare för det svenska näringslivet om hur en reform av tioårsregeln bäst utformas för att säkerställa såväl finansieringen av gemensamma nyttor som konkurrenskraftiga och likformiga skatteregler.

Vänsterpartiet

Har ännu inte svarat.

Liberalerna

Utlandssvenskar är extremt värdefulla för Sverige och fungerar som Sveriges ambassadörer runt om i världen. Svenska pensionärer i utlandet och tillfälliga arbetstagare i Sverige fick tyvärr en rejäl skattehöjning från 20 till 25 procent i år. Liberalerna avser återställa skattenivån vid en valseger och har även budgeterat för det i skuggbudgeten. Liberalerna har även budgeterat för en skattesänkning för inhemska pensionärer men det är obefogat att både sänka skatten för inhemska pensionärer samtidigt som skatten för utlandsboende svenska pensionärer höjs. De pensionärer som väljer att gå i pension utanför Sverige gör det oftast för att få vardagen att gå ihop rent ekonomiskt. Utlandssvenska pensionärer har bidragit till den svenska välfärden och genom att inte vara folkbokförd i Sverige är det motiverat att tro att de inte tar del av svensk välfärd i lika stor utsträckning som inhemskt boende pensionärer. Det är därför nödvändigt att återställa skattenivån för utlandssvenskar.

För att fler utlandssvenskar ska vilja flytta tillbaka till Sverige behöver det löna sig mer att utbilda sig och jobba i Sverige. Idag är de svenska marginalskatterna världens högsta. Vi vill sänka marginalskatten till en nivå där vi närmar oss genomsnittet i OECD. Framförallt vill vi att brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt höjs betydligt. Vi vill också avskaffa värnskatten. Vi är övertygande om att det kan bidra till att fler väljer att flytta till Sverige och bedriva sin verksamhet här.

Sverigedemokraterna

Har ännu inte svarat.

 

Fråga två

Många utlandssvenskar vittnar om problem med att flytta hem igen efter en tid utomlands. Det upplevs som krångligt på många sätt; myndigheter ger olika information till olika personer, vissa utflyttade måste arbeta upp sin SGI från grunden även om de varit yrkesverksamma utomlands, vissa upplever att den internationella kompetens de samlat på sig inte värdesätts på den svenska arbetsmarknaden och att det är komplicerat att flytta hem och ta med en partner som inte är EU-medborgare med sig till Sverige. Hur ser ni på detta problem? Vad vill ni som parti göra för att underlätta för svenska medborgare att flytta hem igen efter en tid utomlands?

Centerpartiet

Det finns ett antal saker som bör göras för att underlätta för svenska medborgare att flytta hem igen.
–          Ingen ska automatiskt bli av med sitt medborgarskap som ibland sker idag. Den som vill avsäga sig sitt medborgarskap måste få göra det frivilligt.
–          Det är alldeles för svårt att få information om vad som gäller för till exempel sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar, något som kan vara bra att veta om man funderar på att flytta hem. Vi vill ställa krav på myndigheter att tydliggöra information för utlandssvenskar, till exempel genom en separat flik på respektive myndighets hemsida, alternativt att myndigheterna samlar all nödvändig information under ett paraply.
–          Om man ska flytta hem igen kräver det att man har någonstans att bo. Vi tycker inte att reglerna för uthyrning av ens bostad fungerar. Det borde vara självklart att man lätt ska kunna flytta hem igen efter att ha bott utomlands och många som bor utomlands mer än två år blir tvungna att sälja sin bostadsrätt för att de inte får lov att hyra ut längre än så. Ofta tvingas man sälja och när fastighetspriserna går upp blir risken stor att man hamnar utanför bostadsmarknaden och att det blir svårt att flytta tillbaka till Sverige igen. Vi vill se över reglerna för att göra det enklare att hyra ut. Vi vill också jobba för tydligare gemensamma regler i EU, som gör det lättare att köpa hus eller lägenhet i Sverige när man bor utomlands.
–          Vi vill se över hur man lättare ska kunna få tillbaka sin kreditvärdighet efter en återflytt. När det gäller de som betalar SINK-skatt bör dessa finnas med i Statens personadressregister med samma kreditvärdighet som om de vore bosatta i Sverige.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna anser att Sverige bör bli bättre på att ta tillvara de kontaktnät, kunskaper och erfarenheter som återvändande utlandssvenskar kommer tillbaka med. En förbättrad återvändandeprocess för utlandssvenskar gynnar inte bara den enskilde utan även Sveriges konkurrenskraft i världen. För Sveriges ekonomi är det oerhört viktigt att talanger kommer tillbaka och stannar i Sverige.

Det ska vara tryggt och välkomnande, men också praktiskt möjligt och enkelt att flytta hem till Sverige för den som vill göra så. Här menar Kristdemokraterna att det behövs förbättringspotential på flera områden. Ett viktigt led i detta arbete är att ta tillvara den kompetensen som har inhämtats av svenskar i utlandet i form av utbildning och yrkeserfarenheter från annat land. En snabb och effektiv validering av dessa kunskaper och kompetenser gynnar samhället och underlättar för den enskilde. Vi menar också att Arbetsförmedlingarna måste bli bättre på att se den kompetensen som finns hos personer med examen eller yrkeserfarenhet från andra länder.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har centrala välfärdstjänster vård, omsorg och trygghet försämrats kraftigt. När staten, landsting och kommuner inte förmår att leva upp till befintlig lagstiftning och tillgodose invånarna med den service de har rätt till minskar incitamenten för svenskar i utlandet att flytta hem. Det är anmärkningsvärt att regeringen trots högkonjunktur och ett påstått stort reformutrymme står handfallen inför de stora utmaningar som vi ser inom exempelvis sjukvården och polisen.

Det är inte ödesbestämt att vi ska ha köer i vården och en ohållbar arbetssituation för polisen. Det är resultatet av fel beslut och fel prioriteringar. Tack vare att vi säger nej till höjda bidrag, dyra byggsubventioner och skatterabatterade el-cyklar och naturguider, kan vi samtidigt föreslå skattesänkningar som uppmuntrar till jobb och skattesänkningar som riktar sig till barnfamiljer och pensionärer. Ett sammanhållet samhälle och väl fungerande välfärd ökar incitamenten för utlandssvenskar att återvända.

När det gäller frågan om SGI tycker vi att regeringen bör gå vidare med förslaget i utredningen ”Svensk social trygghet i en globaliserad värld”, d.v.s. att medföljande till utsända biståndsarbetare ska omfattas av det särskilda efterskyddet. Frågan om försäkringsskyddet för personer som är utsända av företag, samt deras anhöriga, behöver utredas vidare.

Miljöpartiet

Vi tycker att det är viktigt att människor kan flytta till och från Sverige och tycker självklart att det ska vara smidigt att flytta tillbaka till Sverige för de som vill det. Information från myndigheter ska vara tydlig och konsekvent. Miljöpartiet vill ge anhöriginvandrare till svenska medborgare rätt till etableringsinsatser. Miljöpartiet har i regeringsställning satsat på att förbättra arbetet med validering av utländsk utbildning och kompetens.

Moderaterna

För den utlandssvensk som vill återvända till Sverige ska det vara lätt att flytta hem. Vår utgångspunkt är alltid att minska på onödig byråkrati och regelkrångel. Myndigheternas information ska vara lättillgänglig, tydlig och enhetlig. Vi bör också komma ihåg att Sverige, som ett litet och exportberoende land, är beroende av världen och inte tvärtom. Därför är det viktigt att vi tar tillvara den kompetens och de kunskaper som utlandssvenskar kan föra med sig hem.

Socialdemokraterna

Förslagen från utredningen Svensk social trygghet i en globaliserad värld bereds i regeringskansliet. Vi avvaktar beredningen.

Vänsterpartiet

Har ännu inte svarat.

Liberalerna

Vi delar problemformuleringen. Vi vill göra det enklare för de utlandssvenskar som vill återvända till Sverige att göra så. Här kommer ett axplock av de förslag som vi driver för att realisera det:

  • Flexiblare bostadsmarknad med enklare andrahandsuthyrning
  • Ställ tydligare krav på myndigheter för att simplifiera information för utlandssvenskar
  • Sänkta skatter så att det finns incitament att bedriva verksamhet i Sverige
  • En liberaliserad arbetsmarknad som tar till vara på den kompetens som vill flytta till Sverige genom arbetskraftsinvandring
  • Ett fungerande pensionssystem som fungerar både för återvändande pensionärer men också för personer som bosätter sig utomlands.
  • Inför euro. En gemensam valuta i EU är inte bara bra för Sverige utan kommer även underlätta för utlandssvenskar genom att exempelvis undvika osäkerhet kring växelkursen vid utbetalningar av svenska pensioner.

Sverigedemokraterna

Har ännu inte svarat.

 

Fråga tre

I valtider är möjligheten att rösta, och antalet människor som röstar, viktiga frågor. I riksdagsvalet 2014 röstade bara 32% av de röstberättigade utlandssvenskarna. Många upplevde att det var svårt att rösta från utlandet. Anser ni att det är ett problem att så få utlandssvenskar röstar? Vad tror ni att det låga valdeltagandet beror på? Vad gör ni för att bidra till ökat valdeltagande i utlandet? Hur ser ni på möjligheten att införa en egen valkrets för utlandssvenskar som en lösning på det låga valdeltagandet?

Centerpartiet

Det är allvarligt att röstdeltagandet hos utlandssvenskar är så lågt. En delförklaring är att det kan vara svårt att ta sig till ambassaden där det är möjligt att rösta. Redan idag ska UD ta hänsyn till hur många svenskar som bor i ett område när beslut om att öppna och stänga ambassader och konsulat tas. Vi vill att UD i större grad än idag ska ta hänsyn till information om detta. Vi vill också se om det i större grad går att samverka med andra länders ambassader när det gäller möjligheten att till exempel ansöka om pass eller att rösta.

Kristdemokraterna

Ett högt valdeltagande  utgör grunden för den demokratiska legitimiteten. Vi är positiva till att pröva tanken om valkrets för utlandssvenskar och ser således att detta bör utredas. Vi tror att detta skulle kunna öka valdeltagandet hos denna grupp.

Miljöpartiet

Ett lågt valdeltagande är problematiskt. Därför är det viktigt att både regering och utlandsmyndigheter samt media och partier gör vad de kan för att höja valtemperaturen och engagera väljare även utomlands. Det kan finnas många orsaker till att valdeltagandet är så lågt. Vi anser att det är rimligt att riksdag, regering och myndigheter gör allt som går för att underlätta för utlandssvenskar att rösta. Inför valet 2018 har regeringen anmodat alla chefer för utlandsmyndigheterna att hålla extra öppet för röstmottagning helger och vardagskvällar. Flertalet av utlandsmyndigheterna har vid tidigare val erbjudit utökade öppettider för röstmottagning, men målet är att förbättra detta ytterligare, vilket är bra. Det är också positivt att regeringen ser över informationen om röstningsregler för att se vad som kan förbättras. Utlandsmyndigheterna har uppmanats att vara särskilt frikostiga med information via sina respektive hemsidor och i sociala medier, både vad gäller sina utökade öppettider samt röstningsregler. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att fler röstar. Lokala valaktiviteter där det bor många svenskar kan vara viktigare för att öka valdeltagandet än lösningar som att införa egen valkrets.

Moderaterna

Ett högt valdeltagande är grundläggande för det demokratiska systemet och dess legitimitet. Därför välkomnar vi ett ökat valdeltagandet i alla röstberättigade grupper, inklusive utlandssvenskar. Vi har även många moderata nätverk utomlands. Att valdeltagandet är lågt har flera tänkbara anledningar, till exempel att det upplevs som krångligt att rösta. Moderaterna vill därför undersöka möjligheterna att införa elektronisk röstning för utlandssvenskar i valet 2022. Vi ställer oss även positiva till att införa en egen valkrets för utlandsboende svenskar, då de utgör runt sju procent av Sveriges befolkning. Om alla utlandsboende hade samlats i en kommun, så hade det varit en av Sveriges största.

Socialdemokraterna

Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar är en viktig fråga. Inför valet 2018 har samtliga chefer för utlandsmyndigheter anmodats av Utrikesdepartementet att hålla extra öppet för röstmottagning helger och vardagskvällar. Utlandsmyndigheterna har också uppmanats att vara särskilt frikostiga med information via sina respektive hemsidor och i sociala medier, både vad gäller sina utökade öppettider samt röstningsregler.

Socialdemokraterna anser inte att ett införande av en egen valkrets för utlandssvenskar är rätt väg att gå.

Vänsterpartiet

Har ännu inte svarat.

Liberalerna

Det är ett otroligt stort demokratiskt problem att röstberättigade utlandssvenskar inte röstar. Liberalerna har i riksdagen verkat för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar. Liberalerna budgeterar fem miljoner kronor per valår i skuggbudgeten för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar. Vi vill öka tillgänglighet i form av förbättrade öppettider. Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar bör vara en prioriterad uppgift för utlandsmyndigheterna. Vidare bör utlandssvenskar ges bättre information om reglerna för att rösta, bl.a. om att en utlandssvensk efter tio år behöver anmäla sig för att finnas kvar i röstlängden. Men politiska partier har även ett ansvar att driva frågor som visar för utlandssvenskar att deras röst gör skillnad även för dem.

Sverigedemokraterna

Har ännu inte svarat.