Snabbkollen – en överblick av riksdagspartiernas ståndpunkter i sju viktiga frågor

Planerar du att rösta i EU-valet men har svårt att välja parti? Ta då hjälp av vår snabbkoll!  
Här har vi sammanställt riksdagspartiernas svar på sju viktiga frågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Längre ner kan du läsa mer om de specifika frågorna och partiernas ställningstaganden. 

Svarsalternativ till frågorna var: 

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring. 
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut. 
Nej, vi håller inte med. 
Vi har inte tagit ställning.

1. INFÖR E-RÖSTNING TILL EU-VALET

Det svenska valdeltagandet i Europavalen har historiskt varit betydligt lägre än i riksdagsvalen, bland såväl bosatta i Sverige som utlandssvenskar. Ett sätt att få fler att rösta är att införa e-röstning, något som redan implementerats på ett framgångsrikt sätt i Estland. E-röstning skulle lösa utmaningen med dålig postgång och därmed eliminera risken med att brevrösterna inte kommer fram i tid. Det skulle även adressera problemen med långa avstånd till närmaste vallokal, ett av utlandssvenskarnas främsta hinder för att delta i val. E-röstning kan också vara ett sätt att nå unga väljare som är vana vid digitala lösningar. Svenskar i Världen anser att e-röstning bör införas som alternativ i EU-valet.

För ett mer utvecklat svar från partierna, läs här:
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.

2. GE UTLANDSBOSATTA MÖJLIGHET ATT FÖRNYA DET SVENSKA KÖRKORTET UTOMLANDS

Den 1 maj 2017 trädde nya lagändringar i körkortslagen i kraft om förnyelse av körkort från utlandet. De tillkom som en konsekvens av EU:s körkortsdirektiv. Tidigare kunde utlandssvenskar förnya sina svenska körkort vid en utlandsmyndighet alternativt på plats i Sverige. Enligt det tredje körkortsdirektivet får en stat endast utfärda och förnya körkort för personer boende permanent i landet, eftersom den staten anses ha bäst förutsättningar att bedöma den enskildes förhållanden. Svenskar i Världen anser att utlandssvenskar ska ha möjlighet att förnya sitt svenska körkort oavsett i vilket land de bor. De ska även ges möjlighet att förnya det svenska körkortet på plats i Sverige trots utskrivning ur folkbokföringen.

För ett mer utvecklat svar från partierna, läs här:
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.

3. ÅTERINFÖR RÄTTEN TILL GARANTIPENSION FÖR PENSIONÄRER BOSATTA INOM EU

Vid årsskiftet 2022/23 upphörde rätten att ta med garantipensionen utanför Sverige, något som drabbade närmare 58 000 pensionärer boendes i ett annat EU/EES-land. Utöver utmaningen med att få pengarna att räcka till mat, hyra, räkningar och mediciner står uppehållsrätten i landet de bor i på spel. För att få uppehållsrätt som EU-medborgare och tillika pensionär krävs nämligen förmågan att kunna försörja sig utan bidrag från boendelandet, samt en heltäckande sjukförsäkring. I första hand vill Svenskar i Världen att den som beviljas svensk garantipension ska kunna ta med den till ett annat EU-land. Som en kompromiss föreslås att pensionärer bosatta inom EU/EES som redan hade beviljats garantipension ska få den åter och behålla den livet ut. Det ger dem en skälig möjlighet att fortsätta sina liv utifrån de premisser som var gällande när de blev pensionärer. I gengäld kan det finnas en acceptans att nytillkomna pensionärer i motsvarande situation inte får garantipension.

För ett mer utvecklat svar från partierna, läs här:
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.

4. FÖRHANDLA FRAM AVTAL MED FLER TREDJELÄNDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT EU-MEDBORGARE HAR RÄTT TILL SOCIAL TRYGGHET

Många svenskar har bosatt sig i länder utanför EU/EES. I dagsläget saknas det emellertid både socialförsäkringsavtal och sjukvårdskonvention mellan Sverige och många av dessa tredjeländer vilket gör att det krävs privat sjukvårdsförsäkring för att ha ekonomiskt skydd vid sjukdom eller olycka. En konsekvens av detta är att utlandssvenskar boendes i tredjeland måste teckna en egen, ofta väldigt kostsam, försäkring alternativt förlita sig på att arbetsgivaren tillhandahåller en försäkring. Denna försäkring kan sägas upp vid första sjukdomsfall vilket kan försätta ekonomiskt utsatta människor i en svår situation eftersom de kan bli utan vård. Svenskar i Världen anser att Sverige bör driva frågan med övriga EU-länder om fler avtal med tredjeländer för ökad social trygghet för EU-medborgare.

För ett mer utvecklat svar från partierna, läs här:
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.

5. ÖKA ANTALET SVENSKA STUDENTER UTOMLANDS

Det finns många fördelar med att studera utomlands. En person som studerat utomlands tar med sig färdigheter som interkulturell kompetens, utifrånperspektiv och internationella kontakter som är till nytta för individ, företag och samhälle. Trots fördelarna studerar förhållandevis få svenskar utomlands. Behovet av att stödja Sveriges internationalisering har uppmärksammats på regeringsnivå. Svenskar i Världen anser att det krävs en tydlig politisk signal för att säkerställa att målen uppfylls så att andelen svenskar som studerar utomlands når det uppsatta EU-målet.

För ett mer utvecklat svar från partierna, läs här:
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.

6. STÄRKT KONSULÄRT STÖD

Behovet av fler utlandsmyndigheter är stort. I de länder där svenska utlandsmyndigheter saknas hänvisas svenskarna till ett grannland. En sådan resa är i många fall förenad med logistikutmaningar och kostnader. Det kan vara stora avstånd inrikes till svenska utlandsmyndigheter. Det finns en bred uppfattning bland utlandssvenskarna om att utlandsmyndigheterna inte är tillräckligt tillgängliga genom begränsade öppettider. En ökad befogenhet för konsulaten för att få hjälp med konsulära frågor – inte minst passförnyelse – efterfrågas också bland utlandssvenskarna. För att möta upp det behov som finns anser Svenskar i Världen att antalet utlandsmyndigheter bör öka, likaså deras behörighet att utfärda all konsulär hjälp.

För ett mer utvecklat svar från partierna, läs här:
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.

7. SKATTEAVTAL MED SAMTLIGA EU-LÄNDER

Dubbelbeskattning inträffar när en person eller ett företag beskattas för samma inkomst i två olika länder till följd av internationella skatteregler och avsaknaden av bilaterala eller multilaterala inkomstskatteavtal. Av EU:s 27 medlemsstater har Sverige skatteavtal med samtliga länder förutom med Grekland och Portugal vilka sagts upp och är saknade av många svenskar boendes i länderna. Beskattning sker nu enligt respektive lands lag utan någon begränsning av ett skatteavtal. Svenskar i Världen anser att Sverige ska ha skatteavtal med alla EU-länder för att minska risken för dubbelbeskattning.

För ett mer utvecklat svar från partierna, läs här:
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.