Liberalerna svarar på 7 frågor

Inför EU-valet har Svenskar i Världen ställt sju frågor till samtliga riksdagspartier. De handlar bland annat om möjligheten att förnya körkortet utomlands, den borttagna garantipensionen, skatteavtal med samtliga EU-stater och att införa e-röstning.

1. Inför e-röstning till EU-valet

Det svenska valdeltagandet i Europavalen har historiskt varit betydligt lägre än i
riksdagsvalen, bland såväl bosatta i Sverige som utlandssvenskar. Ett sätt att få fler att rösta
är att införa e-röstning, något som redan implementerats på ett framgångsrikt sätt i Estland.
E-röstning skulle lösa utmaningen med dålig postgång och därmed eliminera risken med att
brevrösterna inte kommer fram i tid. Det skulle även adressera problemen med långa avstånd
till närmaste vallokal, ett av utlandssvenskarnas främsta hinder för att delta i val. E-röstning
kan också vara ett sätt att nå unga väljare som är vana vid digitala lösningar.
Svenskar i Världen anser att e-röstning bör införas som alternativ i EU-valet.
Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Motivering:
Liberalerna har under lång tid arbetat aktivt för att underlätta och öka valdeltagandet bland
utlandssvenskar. E-röstning har debatterats under flera år. Det kan vara en väg, men vi är
skeptiska då svårigheten att garantera informationssäkerhet och skydd mot manipulation i
kombination med absolut valhemlighet inte tydligt klargjorts.

2. Ge utlandsbosatta möjlighet att förnya det svenska körkortet utomlands

Den 1 maj 2017 trädde nya lagändringar i körkortslagen i kraft om förnyelse av körkort från
utlandet. De tillkom som en konsekvens av EU:s körkortsdirektiv. Det innebär att förnyelse
av svenskt körkort endast är möjligt för den som är permanent bosatt i Sverige eller sedan
minst sex månader studerar här. Möjligheten för utskrivna svenskar att förnya sitt svenska
körkort är därmed borttagen.

Tidigare kunde utlandssvenskar förnya sina svenska körkort vid en utlandsmyndighet
alternativt på plats i Sverige. Enligt det tredje körkortsdirektivet får en stat endast utfärda och
förnya körkort för personer boende permanent i landet, eftersom den staten anses ha bäst
förutsättningar att bedöma den enskildes förhållanden. Problem med att erhålla lokala körkort
utomlands kan bland annat uppstå till följd av juridiska och språkliga begränsningar, lokala
bestämmelser, samt varierande anställnings- och boendeformer.

Svenskar i Världen anser att utlandssvenskar ska ha möjlighet att förnya sitt svenska körkort
oavsett i vilket land de bor. De ska även ges möjlighet att förnya det svenska körkortet på
plats i Sverige trots utskrivning ur folkbokföringen.
Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Motivering:
Liberalerna anser att det inom ramen för EU:s körkortsdirektiv bör ges möjlighet för vissa
grupper som tjänstgör utomlands att kunna förnya sitt svenska körkort. Vi ser dock inte att
utlandssvenskar generellt skulle kunna ges den möjligheten då det skulle strida mot
körkortsdirektivet.

3. Återinför rätten till garantipension för pensionärer bosatta inom EU

Vid årsskiftet 2022/23 upphörde rätten att ta med garantipensionen utanför Sverige, något
som drabbade närmare 58 000 pensionärer boendes i ett annat EU/EES-land.

Utöver utmaningen med att få pengarna att räcka till mat, hyra, räkningar och mediciner står
uppehållsrätten i landet de bor i på spel. För att få uppehållsrätt som EU-medborgare och
tillika pensionär krävs nämligen förmågan att kunna försörja sig utan bidrag från
boendelandet, samt en heltäckande sjukförsäkring.

I utredningen ”Grundpension – några anslutande frågor” (SOU 2020:32) står:
”Att personer som har planerat inför pensionen utifrån hittillsvarande tillämpning och
personer som redan har garantipension, ska hamna i en situation där de ekonomiska
förutsättningarna ändras utan någon möjlighet till framförhållning bedömdes som orimligt”.

Den femtonde principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter lyder:
”Pensionerade arbetstagare och egenföretagare har rätt till en pension som motsvarar deras
avgiftsinbetalningar och som garanterar en tillräcklig inkomst. Kvinnor och män ska ha lika
möjligheter att förvärva pensionsrättigheter. Alla äldre har rätt till resurser som garanterar ett
värdigt liv.”

Mot bakgrund av utredningens slutsats i kombination med den femtonde principen anser
Svenskar i Världen att riksdagens beslut om borttagande av garantipensionen, som togs i
riksdagen den 22 juni 2022, är oskäligt.

I första hand vill Svenskar i Världen att den som beviljas svensk garantipension ska kunna ta
med den till ett annat EU-land. Som en kompromiss föreslås att pensionärer bosatta inom
EU/EES som redan hade beviljats garantipension ska få den åter och behålla den livet ut.
Det ger dem en skälig möjlighet att fortsätta sina liv utifrån de premisser som var gällande
när de blev pensionärer. I gengäld kan det finnas en acceptans att nytillkomna pensionärer i
motsvarande situation inte får garantipension. Håller ert parti med?


Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Motivering:
Liberalerna har inga planer på att återinföra garantipensionen för pensionärer bosatta
utomlands då det visade sig att den stred mot EU-rätten.

4. Förhandla fram avtal med fler tredjeländer för att säkerställa att EU-medborgare har rätt till social trygghet

Många svenskar har bosatt sig i länder utanför EU/EES. I dagsläget saknas det emellertid
både socialförsäkringsavtal och sjukvårdskonvention mellan Sverige och många av dessa
tredjeländer vilket gör att det krävs privat sjukvårdsförsäkring för att ha ekonomiskt skydd
vid sjukdom eller olycka.

En konsekvens av detta är att utlandssvenskar boendes i tredjeland måste teckna en egen, ofta
väldigt kostsam, försäkring alternativt förlita sig på att arbetsgivaren tillhandahåller en
försäkring. Denna försäkring kan sägas upp vid första sjukdomsfall vilket kan försätta
ekonomiskt utsatta människor i en svår situation eftersom de kan bli utan vård.

Svenskar i Världen anser att Sverige bör driva frågan med övriga EU-länder om fler avtal
med tredjeländer för ökad social trygghet för EU-medborgare.
Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Motivering:
Liberalerna har inte några sådana förslag, men tittar gärna på det arbete som görs i vissa
länder för att om möjligt hitta en lösning som åtminstone delvis skulle underlätta för
utlandssvenskarna.

5. Öka antalet svenska studenter utomlands

Det finns många fördelar med att studera utomlands. En person som studerat utomlands tar
med sig färdigheter som interkulturell kompetens, utifrånperspektiv och internationella
kontakter som är till nytta för individ, företag och samhälle.
Trots fördelarna studerar förhållandevis få svenskar utomlands. I Universitetskanslerämbetets
statistik från den senaste tioårsperioden (2002/03–2022/23) framgår att antalet examinerade
som har studerat utomlands var som högst 15 procent (2016/17) för att därefter dala till
knappt 9 procent (2022/23). Sverige missade därmed med råge det uppsatta EU-målet som
sattes 2011 att medlemsstaterna skulle få upp andelen till var femte student (20 procent) till år

Pandemin har med stor sannolikhet bidragit till extra låga siffror.
Behovet av att stödja Sveriges internationalisering har uppmärksammats på regeringsnivå.
2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslå nya mål och en ny nationell
strategi för internationalisering av universitet och högskolor. Resultatet blev den så kallade
Internationaliseringsutredningen ”En strategisk agenda för internationalisering” (SOU
2018:3) i vilken utredaren föreslår en strategi med åtta mål för att stödja Sveriges
internationalisering:

 1. Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor.
 2. Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation.
 3. Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella eller interkulturella kompetens.
 4. De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät.
 5. Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt internationellt
  samarbete och samverkan är goda.
 6. Universitetens och högskolornas möjligheter att bidra till global utveckling och till att lösa globala samhällsutmaningar är goda.
 7. Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor är anpassat efter lärosätenas behov.

System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade. Svenskar i
Världen anser att det krävs en tydlig politisk signal för att säkerställa att målen uppfylls så
att andelen svenskar som studerar utomlands når det uppsatta EU-målet.

Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Motivering:
Liberalerna vill se fler svenskar i EU:s studentutbyte Erasmus+. Det är ett konkret exempel
på hur den fria rörligheten berikar livet för tusentals unga européer. Tyvärr hör svenska
studenter till dem som i lägst utsträckning deltar i EU:s utbytesprogram. Vi vill med ökade
informationsinsatser och genom att fler utbildningar öppnar upp möjligheten för att deras
studenter ska kunna delta i utbytesprogrammet se fler svenska studenter i Erasmus+. Vi vill
också att fler kommuner ger eleverna rätt att ta med sig skolpengen för att studera i de av
Skolverket godkända svenska utlandsskolor som finns runt om i världen.

6. Stärkt konsulärt stöd

Behovet av fler utlandsmyndigheter är stort. I de länder där svenska utlandsmyndigheter
saknas hänvisas svenskarna till ett grannland. En sådan resa är i många fall förenad med
logistikutmaningar och kostnader. I oroliga tider, som under pandemin, kan inreseförbud
mellan länder sätta stopp för möjligheten att ta sig till en svensk ambassad eller ett konsulat i
grannlandet. Det kan också vara stora avstånd inrikes till svenska utlandsmyndigheter.

Det finns en bred uppfattning bland utlandssvenskarna om att utlandsmyndigheterna inte är
tillräckligt tillgängliga genom begränsade öppettider. En ökad befogenhet för konsulaten för
att få hjälp med konsulära frågor – inte minst passförnyelse – efterfrågas också bland
utlandssvenskarna.

För att möta upp det behov som finns anser Svenskar i Världen att antalet
utlandsmyndigheter bör öka, likaså deras behörighet att utfärda all konsulär hjälp.

Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Motivering:
Liberalerna är positiva till att göra en översyn av behörighetsnivåer, delade resurser, ökad
digitalisering samt ökad samverkan mellan de nordiska ländernas beskickningar.
Gemensamma lokaler mellan de nordiska ambassaderna som i Berlin är ett gott exempel och
får gärna följas av fler. Ett återöppnat generalkonsulat i Los Angeles ett annat. Vi vill också
se ett ökat samarbete mellan EU-länder gällande konsulärt stöd till EU-medborgare och är
öppna för möjligheten att ha mobila passenheter.

7. Skatteavtal med samtliga EU-länder

Dubbelbeskattning inträffar när en person eller ett företag beskattas för samma inkomst i två
olika länder till följd av internationella skatteregler och avsaknaden av bilaterala eller
multilaterala inkomstskatteavtal.

Dubbelbeskattningen kan inträffa om:

 1. En person bosatt i Sverige har inkomster från utlandet, till exempel lön från arbete,
  pension eller kapitalvinster. Då kan det hända att både Sverige och det andra landet kräver
  beskattning av dessa inkomster.
 2. En person anses vara bosatt i både Sverige och ett annat land enligt respektive länders interna lagstiftning. Då kan båda länderna kräva skatt på den globala inkomsten.

Av EU:s 27 medlemsstater har Sverige skatteavtal med samtliga länder förutom med
Grekland och Portugal vilka sagts upp och är saknade av många svenskar boendes i länderna.
Beskattning sker nu enligt respektive lands lag utan någon begränsning av ett skatteavtal.

Svenskar i Världen anser att Sverige ska ha skatteavtal med alla EU-länder för att minska
risken för dubbelbeskattning. Håller ert parti med?


Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Motivering:
Liberalernas principiella inställning är att Sverige bör ingå skatteavtal med samtliga
medlemsländer i EU för att undvika dubbelbeskattning. Det förutsätter dock att det land
Sverige skriver avtal med uppfyller sin del av avtalet, vilket hittills inte gällt för Portugal och
Grekland. Riksdagen sa upp avtalet med Portugal 2021 därför att Portugals regering i
praktiken inte uppfyllde avtalet. I samband med beslutet riktade Liberalerna skarp kritik mot
den socialdemokratiska regeringen som uttryckte sig mycket illa mot de svenskar som bor i
Portugal. Kritiken borde istället ha riktats mot Portugals regering.