Migrationsverket om medborgarskap, anknytningsärenden och visering till svenska medborgare

Dispens från vissa villkor för utlandsfödda svenskar som blivit av med det svenska medborgarskapet efter 22-års ålder, kortare väntetider för personer med anknytning till svensk medborgare, men ingen laglig möjlighet att utfärda visering till svenska medborgare. Migrationsverket har återkopplat på våra resolutioner. 

Tre sakfrågor som är viktiga för utlandssvenskarna och som vi har formulerat i lika många resolutioner och skickat till Migrationsverket för att belysa utlandssvenskarnas behov och perspektiv, har nu besvarats av myndigheten.  

Behålla det svenska medborgarskapet efter 22 års ålder 

I resolutionen angående behållandet av svenskt medborgarskap uppges ”att ansöka om medborgarskap efter 22 års ålder är en lång och komplicerad process, och det tas idag inte i beaktning att personen har varit svensk medborgare tidigare. Ansökan om att bli svensk medborgare kräver bland annat permanent uppehållstillstånd i Sverige i fem år, vilket är svårt att uppfylla för en ung person som under hela sitt liv har bott utomlands”.  

Migrationsverket vill med anledning av detta särskilt framföra följande:   

Av 11 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen) framgår under vilka förutsättningar en utländsk medborgare kan bli svensk medborgare efter ansökan/naturalisation. Det ställs bl.a. krav på permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige. Om kraven i 11 § medborgarskapslagen inte är uppfyllda får en person ändå naturaliseras, om personen tidigare har varit svensk medborgare. Det framgår av 12 § medborgarskapslagen.  

En person som har förlorat sitt svenska medborgarskap enligt 14 § medborgarskapslagen och som ansöker om naturalisation enligt 11 § samma lag kan medges dispens från kravet på permanent uppehållstillstånd (prop. 1999/2000:147 s. 77). Undantag från hemvistkravet kan medges om en person av ”okunnighet” har underlåtit att före 22 års ålder ansöka om bibehållande av svenskt medborgarskap enligt 14 § medborgarskapslagen. Om en sådan person ansöker om svenskt medborgarskap kort efter preskriptionen, beviljas normalt sett dispens från hemvistvillkoret om personen skulle ha uppfyllt förutsättningarna för att behålla svenskt medborgarskap enligt 14 § medborgarskapslagen (se Medborgarskapslagen, med kommentarer, Sandesjö & Björk, fjärde upplagen, s. 141).  

Det finns alltså en möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap enligt 11 § medborgarskapslagen och medges dispens från vissa villkor om personen tidigare har varit svensk medborgare, även om det måste göras en individuell bedömning. 

Migrationsverket har inte möjlighet att informera svenska medborgare födda och bosatta utomlands om reglerna om preskription i 14 § medborgarskapslagen, eftersom vi inte för något register över svenska medborgare.   

Underlätta för utlandssvenska familjer att flytta till Sverige 

Migrationsverket är medvetna om att våra väntetider i anknytningsärenden är alltför långa, men vi arbetar kontinuerligt med att utveckla processen för att korta väntetiderna.  

Under 2023 har vi avgjort fler anknytningsärenden än vad som kommer in och enligt våra prognoser kommer denna positiva trend att fortsätta de kommande åren. Under 2024 kommer vi även att börja arbeta med spårindelning/kategorisering av anknytningsärenden i syfte att effektivisera handläggningen genom att hantera ärenden i olika spår utifrån behovet av handläggningsåtgärder. Detta innebär att ärenden som kräver få handläggningsåtgärder eller kompletteringar kommer att få kortare väntetid än idag.  

I februari kommer ärenden avseende etablerade förhållanden, där anknytningspersonen är svensk medborgare och sökande viseringsfri prioriteras och styras direkt till våra prövande enheter. När det gäller att visa bosättningsavsikt ställer Migrationsverket krav på att det ska finnas konkreta planer på att flytta till Sverige. Enligt våra rutiner och den information som ges kan detta visas både genom muntliga och skriftliga uppgifter. På Migrationsverket hemsida finns en specifik sida (Svenska medborgare som ska flytta tillbaka till Sverige med familj) som riktar sig till svenska familjer, som ska flytta till Sverige där vi ger information om vad som gäller. 

Undanröj resebegränsningar för barn med dubbelt medborgarskap 

Sverige har ingen laglig möjlighet att utfärda visering till svenska medborgare. Migrationsverket kan därför inte lösa den uppkomna situationen för dessa personer. 

Rättsavdelningen,  
Migrationsrättsenheten 

Nästa steg 

Migrationsverkets satsning på spårindelning/kategorisering av anknytningsärenden är något Svenskar i Världen kommer att följa med stor spänning. Det var strax för jul som migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) personligen ringde för att berätta att Migrationsverket hade fått ett tydligt uppdrag att prioritera anhöriga till svenska medborgare vid anknytningsärenden.   

Att svenska medborgare som fyllt 22 år och inte har ansökt om att behålla det svenska medborgarskapet medges dispens från vissa villkor, även om det måste göras en individuell bedömning, är positivt. Men, vi ser hellre att svenskar födda utomlands – och fortsatt bosatta utomlands – inte ska behöva ansöka om att behålla sitt medborgarskap över huvud taget. Vi fortsätter därför att driva frågan. 

Att det idag inte finns en laglig möjlighet att utfärda visering till svenska medborgare är ett problem, som vi fortsatt kommer att arbeta med för att hitta en lösning. 

Läs resolutionen Behålla det svenska medborgarskapet efter 22 års ålder 

Läs resolutionen Underlätta för utlandssvenska familjer att flytta till Sverige 

Läs resolutionen Undanröj resebegränsningar för barn med dubbelt medborgarskap 

Foto: Migrationsverket (logotyp), Canva (övriga bilder)