Är BankID-nöten på väg att knäckas? 

Räknas det svenska passet och nationella ID-kortet som dokumentation för styrkt samordningsnummer, eller behövs ytterligare ett fysiskt identitetskort för detta? Svaret kan avgöra om svenskar födda utomlands som har samordningsnummer snart kan få BankID. 

BankID är i många fall en förutsättning för att kunna ta del av tjänster och information från företag och myndigheter. Att även utlandssvenskarna ska få tillgång till denna e-legitimation är därför en fråga som Svenskar i Världen har arbetat med i många år.  

Ett viktigt hinder på vägen togs bort i höstas då Skatteverket öppnade upp för utskrivna svenskar att bli återinlästa i SPAR trots att de bor kvar utomlands. Nu kvarstår hindret med samordningsnummer. 

Sedan 1 januari 2000 får svenska barn födda utomlands samordningsnummer istället för personnummer, detta trots att de är svenska medborgare. I samband med att de ansöker om pass eller nationellt ID krävs personlig inställelse på ambassad/konsulat/Polisen. De behöver uppvisa dokumentation som styrker deras identitet för att få ett svenskt pass/nationell ID-kort där samordningsnumret framgår. 

Ansvar och tekniska åtgärder 

Svenskar i Världen har under åren haft kontakt med Finansiell ID-Teknik BID AB som ansvarar för drift och säkerhet av BankID för att diskutera möjligheten för utlandssvenskarna att få BankID.  

– Det är alltid banken som utfärdar BankID och det är därför banken som måste acceptera samordningsnummer med styrkt identitet. Utöver bankens ansvar tillkommer fler stora tekniska åtgärder som berör samtliga 7000 företag, myndigheter och organisationer, då BankID-systemet (tekniken) bygger på personnummer. Vi på BankID arbetar nu med att presentera ett underlag för bankerna för att se om bankerna skulle kunna acceptera samordningsnummer med styrkt identitet, säger Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID. 

Vi skulle vilja se att samtliga personer som har ett styrkt samordningsnummer kan skaffa en svensk ID-handling.

Enligt Finansiell ID-Teknik BID AB ligger den stora utmaningen i att de flesta personer som har styrkt samordningsnummer inte är svenska medborgare och inte kan skaffa någon godkänd svensk ID-handling där det styrkta samordningsnumret framgår. Denna information baseras i sin tur på Svenska Bankföreningens hemställan till regeringen.  

– Vi skulle vilja se att samtliga personer som har ett styrkt samordningsnummer kan skaffa en svensk ID-handling. Idag är det enbart de som är svenska medborgare med styrkt samordningsnummer som kan skaffa sig ett svenskt pass. Vi avvaktar nu svar när Skatteverket kommer ge ut fysiskt ID-handling med styrkt samordningsnummer, säger Charlotte Pataky.

ID-handlingarna inte bristfälliga 

I Sverige ansvarar Polismyndigheten för pass och nationellt ID-kort, och motsvarande görs av utlandsmyndigheterna utomlands. Svenskar i Världen kontaktade Polismyndigheten förra veckan för att få svar på några frågor rörande identitetshandlingar och samordningsnummer.

Enligt Polismyndigheten är det inte identitetshandlingarna som är bristfälliga. Så här svarade de på våra frågor: 

1. Varför är det inte möjligt att skaffa BankID med styrkt samordningsnummer?  
Svaret på fråga 1 får jag hänvisa till BankID, det är således inget Polismyndigheten i Sverige ansvarar för.  

2. Vad krävs för att få ett styrkt samordningsnummer?  
Svaret finner du i de bifogade länkarna till Skatteverkets information och rättsliga vägledning: https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=samordningsnummer och här finner du de bestämmelser som återfinns i Lag om samordningsnummer och Förordning om samordningsnummer: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/Sok.html?query=samordningsnummer&year=current&category=Lagar+%26+f%C3%B6rordningar 

3. Enligt BankID utfärdas ingen fysisk ID-handling där det styrkta samordningsnumret framgår. Därför kan inte grundidentifieringen utföras säkert. Vad skulle krävas för att kunna utfärda en säker grundidentifiering?  
Detta stämmer inte. Både pass och nationella identitetskort innehåller information om samordningsnummer. Däremot (om det är det som avses med deras påstående) framgår det inte i passet eller det nationella identitetskortet om identitetsnivån på samordningsnumret är styrkt eller ej. Det kan man dock utgå från att det är, då det krävs av passlag https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/passlag-1978302_sfs-1978-302/  och förordning om nationellt identitetskort https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2005661-om-nationellt-identitetskort_sfs-2005-661/ att identitet, medborgarskap och övriga personuppgifter är styrkta för att pass och nationellt identitetskort ska utfärdas. 

4. BankID ser gärna att personer med styrkt samordningsnummer får möjlighet att skaffa en godkänd svensk fysisk ID-handling där deras samordningsnummer framgår, så att även de kan skaffa ett BankID. Vad talar emot? 
Som sagt, uppgiften stämmer inte. Alla pass och nationella identitetskort innehåller uppgift om person- eller samordningsnummer. 

Lösning i sikte? 

Utifrån Polismyndighetens svar innebär detta att polis- och utlandsmyndigheterna ALLTID säkerställer personens identitet i samband med utfärdandet av pass/nationellt ID-kort och att identitetshandlingarna därmed ALLTID är styrkta.  

– Utifrån den aspekten borde BankID kunna ges till personer med styrkt samordningsnummer, utan att behöva invänta ett speciellt fysiskt ID-kort motsvarande det som Svenska Bankföreningen efterfrågar i sin hemställan. Vi har nu lyft frågan till Svenska Bankföreningen och vi är i fortsatt dialog med Finansiell ID-Teknik BID AB som också vill se en lösning på problemet, säger Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin.  

Problemet för denna grupp svenska medborgare med att få BankID poängteras även i Svenskar i Världens resolution Personnummer istället för samordningsnummer till svenska barn födda utomlands

Foto: BankID och Canva