Möte med Valmyndigheten för ökat antal godkända röster

Färre underkända röster är ett av Valmyndighetens fokus inför kommande val. Svenskar i Världen deltog på ett möte med myndigheten för att bidra med lösningsförslag utifrån utlandssvenskarnas behov.

Efter varje val gör Valmyndigheten en erfarenhetsrapport som innehåller myndighetens bedömningar och förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten överlämnas till regeringen.

Ett stort och viktigt behov enligt erfarenhetsrapporten från 2022 är att regelverket för utlandsröstningen bör förändras i syfte att minska antalet underkända och för sent inkomna brevröster. I valet 2022 underkändes ca 4 500 röster. Några av skälen till att de inte godtogs var bland annat att brevrösten hade postats för tidigt eller kommit fram för sent, att kuvertet inte var korrekt ifyllt eller att det saknades underskrift från två vittnen eller från väljaren.

Nu har Valmyndigheten tillsatt en intern arbetsgrupp som har i uppdrag att identifiera grupper som av olika skäl har svårt att utnyttja sin rösträtt. En av dessa grupper är utlandssvenskarna. I arbetsgruppen ingår representanter från Valenheten och Utvecklingsenheten. Ett huvudfokus för gruppen är att minska antalet underkända utlandsröster.

Svenskar i Världen bjöds in till ett möte med representanter från Team röstning och Team rösträtt och valresultat för att bidra med lösningsförslag utifrån utlandssvenskarnas behov.

Mer information om röstlängden

Inför valet 2022 satsade Valmyndigheten på att nå ut till de svenskar som höll på att falla ur röstlängden, något som inträffar efter tio år dess att man flyttar utomlands. Informationsinsatsen gjordes via digitala myndighetsbrevlådor, men fick dessvärre inte önskat genomslag.

Svenskar i Världen påtalade att ett troligt skäl till att så få öppnade de digitala brevlådorna är att många utlandssvenskar saknar BankID eller annan godkänd e-legitimation och kommer därmed inte åt de digitala brevlådorna. Detta problem kommer med stor sannolikhet att försvinna över tid med tanke på att utskrivna svenskar sedan september i år kan få sina uppgifteruppgifter återinlästa i Statens personadressregister, SPAR. För att få BankID behöver man vara kund i en svensk bank, ha ett svenskt personnummer ha godkänd ID-handling och finnas med i SPAR.

I dag måste utlandssvenskar återanmäla sig till röstlängden före ett visst datum. Den som missar datumet får inte rösta i Sverige även om hen skulle befinna sig i landet. Svenskar i Världen vill därför se att sista dagen för att skriva in sig i röstlängden skjuts närmare valdagen.

Hur det går till att återanmäla sig till röstlängden – och det faktum att det är görbart – är en informationsinsats som efterfrågas av utlandssvenskar.

Dålig postgång försvårar

Brevröstningen är i vissa avseenden ett gissel för myndigheten, inte minst på grund av dålig postgång i många länder.

Myndigheten försöker anpassa sina utskick av utlandsröstkort och brevröstningsmaterial så att ingen riskerar att brevrösta tidigare än 45 dagar före valdagen, som är den första tillåtna dagen att brevrösta, eftersom en för tidigt iordninggjord brevröst riskerar att underkännas.

Till skillnad från att rösta i en röstningslokal där du inte kan påverkas av någon, finns det alltid ett visst mått av osäkerhet när det kommer till brevröstning.

Valmyndigheten

En annan regel som utlandssvensken tydligt måste upplysas om är att inte posta rösten i Sverige eftersom den då riskerar att underkännas, något som är reglerat i Vallagen. Brevröstningen är bara till för väljare som befinner sig i utlandet eller på fartyg i utrikes fart, dvs ett fartyg som befinner sig utanför landets egna territorialvatten. När det gäller frågan om att ge möjligheten att även svenskar boendes i Sverige ska kunna brevrösta i stället för att som nu förtidsrösta eller rösta på själva valdagen, säger myndigheten:

– Till skillnad från att rösta i en röstningslokal där du inte kan påverkas av någon, finns det alltid ett visst mått av osäkerhet när det kommer till brevröstning.

Kuvertproblematik i fuktigt klimat

Två andra fel som leder till att rösterna ogiltigförklaras är att utlandssvensken inte fyller i alla fält på det kuvert som själva röstkuvertet läggs i, och många missar dessutom att det behövs två vittnen som bekräftar utlandssvenskens identitet. För att underlätta för vittnen och väljare har myndigheten inför EU-valet 2024 översatt instruktionsbladet för brevröstning till engelska. Instruktionsbladet förklarar hur brevrösten ska göras i ordning.

Ett annat problem är att kuverten redan kan vara hopklistrade när brevröstningsmaterialet når fram till utlandssvensken på grund av fuktigt klimat i landet. Ett förslag som Svenskar i Världen skickade med var att undersöka möjligheten till att ersätta nuvarande kuvert till sådana kuvert med en självhäftande täckremsa.

Utlandsmyndigheterna bestämmer

Då det är utlandsmyndigheterna som bestämmer sista dagen för förtidsröstningen, var detta ingen fråga som diskuterades ingående. Svenskar i Världen konstaterade att även utlandssvenskarna vill ha möjlighet att följa med i de politiska debatterna så länge det är möjligt innan det är dags att rösta. Ju generösare öppettider – både vad gäller slutdatum och klockslag – desto större chans att svenskarna i landet hinner ta sig till röstningslokalerna.

Eget valdistrikt och e-röstning

Frågan om att låta utlandssvenskarna höra till ett och samma valdistrikt i stället för att som nu höra till det valdistrikt där man senast var folkbokförd kommer kräva en lagförändring. Däremot är tanken intressant eftersom administrationen skulle underlättas om myndigheten inte behövde skicka utlandssvenskarnas brevröster vidare till respektive valdistrikt, utan räknas direkt av myndigheten.

Möjligheten att kunna e-rösta, precis som i Estland, är en fråga som längre har drivits av Svenskar i Världen. Än så länge har inget riksdagsparti yttrat sig positivt i frågan, i stället lyfts farhågor som risk för manipulation och valfusk. Detta är inte heller något som ligger inom myndighetens arbetsområde.

Anmäl dig till röstlängden

Anmälan till röstlängden görs genom Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Blankett Ny adress/Röstlängd för utvandrad

Rösträtt för utlandssvenskar