Remissyttrande om E-recept inom EES

I juli 2020 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Svenskar i Världen har nu skickat in sitt remissvar i delbetänkandet av utredningen.

Utredningen, som sig bör, fokuserar mycket på patientsäkerheten kring processen av e-recept. I vårt remissvar ser vi positivt på samtliga förslag som underlättar och tar hänsyn till den fria rörligheten i världen. Vi är därför positiva till betänkandet men understryker de problem som kan uppstå, framför allt inom de tekniska systemen, för svenska medborgare bosatta utomlands där både samordningsnummer och icke-aktiva personnummer förekommer.

Tekniken måste fungera för utlandssvenskarna

Utredningen nämner en mängd olika informationsflöden, hantering av e -legitimation, expediering, identifiering och annan typ av registrering och behandling av personuppgifter. I stycket gällande nationella krav på identifiering lyfter utredningen Svenskar i Världens inspel om problem som uppstår för utlandssvenskar som efter tre år som utskriven får inaktiva personnummer. Något som vi påpekade under vårt möte med utredaren hösten 2021.  

Som utskriven är personnumret inte längre aktivt och man kan därmed inre slå på det i svenska register. Vi understryker därför i vårt remissvar att det är av stor vikt att detta inte skapar problem i något led i processen med att få ut sitt e -recept. Detsamma gäller för de svenska barn födda utomlands som tilldelas samordningsnummer i stället för personnummer.

Vi ser positivt på att utredningen nämner att samordningsnummer ska fungera redan vid   registreringen av personuppgifter. Dock ställer vi oss frågande till om utredningen inkluderar denna målgrupp när de diskuterar personer med samordningsnummer då man kontinuerligt diskuterar personer bosatta och försäkrade i Sverige, vilket denna målgrupp inte är.

Vad kan utlandssvenskar förvänta sig av tjänsten?

En stor del av målgruppen utlandssvenskar är inte folkbokförda i Sverige vilket då påverkar om man är försäkrad i landet eller inte. Svenskar i Världen lyfter därför att de bör förtydliga vad som gäller för alla de svenska medborgare som är bosatta utomlands och vad man kan förvänta sig av tjänsten. Detta gäller svenska medborgare bosatta i annat EES-land, samt svenska medborgare bosatta utanför EES men som befinner sig i Sverige eller annat EES-land.

Läs hela vårt remissvar här.
Du hittar hela utredningen om e-recept inom EES här.