UHR svarar på resolutioner om betyg och hur vi ska få fler att studera utomlands

Under Utlandssvenskarnas Parlament 2021 diskuterades flera frågor angående studier och utbildning. Tillsammans med medlemmar och experter antogs fem resolutioner kopplade till Utbildning. Två resolutioner skickades till UHR som nu har återkommit med sina kommentarer.

De två resolutioner som UHR var en av mottagarna för handlar om mer rättvis och snabbare konvertering, samt tillgodoräknande av utländska betyg samt frågan om hur vi ska öka antalet svenska studenter som studerar utomlands.

Mer rättvis och snabbare konvertering av utländska betyg

Denna fråga har varit aktuell länge och drabbar svenska studenter i flera länder. Nu senast har mycket fokus riktats mot konverteringen av betyg från high school i USA. I vår resolution nämner vi problemen med att processen tar för lång tid och framförallt att födelningen av svenska betyg har omräkningstabellen för USA fått ett lägre preliminärt jämförelsetal för maxbetyget vilket innebär att de studenter som fått högsta betyg i USA får ett lägre beräknat betyg i Sverige.

Angående tiden för processen med konvertering av betyg svarar UHR: ”Den bedömningen kan på gymnasienivå hjälpa till med planering av fortsatta högskolestudier då de kan visa om man eventuellt behöver kompletterande studier på Komvux beroende på vad det finns för behörighetskrav på den utbildningen man ska söka. Men ansökningstiden för att söka om en utbildning till universitet och högskola riskera aldrig att gå ut. Som sökande behöver du aldrig ha en bedömning innan du ansöker, behörighetsbedömning görs i samband med ansökan”.

Gällande den faktiska konverteringen av betyg från high school kommenterar UHR: Jämförelsen mellan sökande med gymnasieexamen från GY11 och betyg från USA är gjord på de betyg som finns registrerade i antagningssystemets beståndsregister. Beståndsregistret har använts eftersom nationell statistik från USA inte har erhållits. Genom att använda beståndsregistret för både betyg från GY 11 och betyg från USA antas att dessa grupper är likvärdiga beträffande intresse för högskolestudier. Utfallet av jämförelsen gjorde att betyg från USA inte kunde få det maximala värdet 20,00 eftersom andelen betyg med maxvärde i den amerikanska fördelningen var så mycket större jämfört med den svenska fördelningen. En översyn av omräkningstabellerna görs regelbundet. Om fördelningen av betyg från USA förändrats sedan förra jämförelsen kan omräkningstabellen också komma att ändras.

UHR kommenterar även på problematiken kring hur man omräknar högskolepoäng vilket spelar stor vikt för att få behörighet till vissa program och kurser i Sverige. Studenter som studerat i utlandet vittnar om att kurser de läst i utlandet som motsvarar samma kurs i Sverige valideras med olika högskolepoäng.

Här svarar UHR att: ”UHR räknar inte om högskolepoäng som sökande tidigare har skaffat sig utomlands eller avgör huruvida tidigare högskolemeriter ger behörighet. Det är respektive lärosäte som man ansöker till (via Antagning.se) som avgör den behörigheten och även om det finns meriter att tillgodoräkna in i den utbildningen som de bedriver”.

Läs hela UHR:s svar gällande konvertering av utländska betyg här.
Läs vår resolution här.

Hur ökar vi antalet svenska studenter som studerar utomlands?

En ytterligare fråga som är viktig för att fler svenskar ska få internationell erfarenhet och kompetens är att fler ska kunna studera utomlands. Trots fördelarna med att studera utomlands, studerar förhållandevis få svenskar utomlands. Endast var sjunde student (15%) som examinerades 2019 hade studerat utomlands inom ramen av sin svenska utbildning. Våra grannländer lyckas betydligt bättre: i Finland studerar var fjärde student utomlands (24 %) och i Tyskland var tredje (33%).

Svenskar i Världen vill att UHR arbetar vidare med inspiration och kunskapsspridning från student till student. Fortsätter att utöka stödet till lärosätena med finansiering av exempelvis Erasmus+ ambassadörer. Fortsätter även att ta fram statistik och rapporter om varför studenter studerar utomlands och vilka som åker respektive stannar hemma. Svenskar i Världen uppmanar även UHR att synas mer i den offentliga debatten och lyfta varför internationella erfarenheter är viktiga och hur dessa kan stärka Sverige som kunskapsnation.

UHR återkopplar att de: ”Sedan läsåret 2018/2019 har UHR erbjudit svenska lärosäten finansiering för att arvodera studenter att agera Erasmus+ ambassadörer, i syfte att få fler studenter att upptäcka möjligheterna till utbytesstudier genom Erasmus+. UHR räknar med att fortsätta med denna verksamhet framöver”. UHR lyfter även att de satsar på kännedomskampanjer för att nå ut till flera inom målgruppen.

Gällande arbetet att ta fram mer statistik och rapporter i ämnet meddelar UHR att de har genomfört flera utredningar kopplade till utlandsstudier bland svenska studenter och hänvisar till flertal rapporter.

Angående Svenskar i Världens uppmaning om att synas mer i offentliga debatter i frågan lyfter UHR att kontinuerligt arbetar med debattartiklar som handlar om behovet av att fler studerande från Sverige får erfarenhet via studier eller praktik i andra länder. UHR har även tillsammans med Svenska Institutet, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova fått i uppdrag av regeringen att inrätta en samverkansplattform, för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning och forskning som ett led att stärka Sverige som kunskapsnation. Detta arbete har redan påbörjats.

Läs hela UHR:s svar gällande att öka antalet svenska studenter utomlands här.
Läs vår resolution här.

Foto: Hanna Norman