Utlandssvenskarnas aktuella behov och lösningsförslag har nu skickats till berörda beslutsfattare

Resolutionerna från Utlandssvenskarnas parlament är nu färdigställda och har skickats till samtliga riksdagspartier, berörda myndigheter, utskott och företag. Totalt behandlas 24 sakfrågor i lika många resolutioner. Under våren ska vi följa upp med möten.

Utlandssvenskarna och experterna har sagt sitt. Det ligger nu 24 aktuella sakfrågor på Svenskar i Världens bord baserade på utlandssvenskarnas behov och inspel. Varje resolution har dessutom gåtts igenom av en eller flera experter för att säkerställa att informationen är korrekt. Här kan du läsa samtliga resolutioner.

Arbetet började redan i våras då ett hundratal utlandssvenskar deltog på de 14 förparlamenten världen över med syfte att diskutera vilka som är de mest aktuella utmaningarna. Resultatet låg sedan till grund för vilka sakfrågor som diskuterades på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti. Här passade vi även på att trycktesta vissa av sakfrågorna med representanter från samtliga riksdagspartier som deltog, förutom Vänstern som dessvärre var tvungna att lämna återbud på grund av sjukdom.

Problemformuleringarna och lösningsförslagen sammanfattades därefter i så kallade resolutioner, och i veckan satt vi punkt för arbetet.

Samtliga resolutioner har nu skickats ut till de politiker som deltog på parlamentet, men också till partiledarna, gruppledarna, partisekreterarna och respektive partikansli. Senast den 31 januari 2022 hoppas vi på att få återkoppling från samtliga.

Berörda resolutionsmottagare

Beroende på sakfråga har resolutionerna skickats till olika mottagare. Följande instanser är berörda:

Centrala studiestödsnämnden (CSN), E-hälsomyndigheten, Finansdepartementet, Finansutskottet, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan , Infrastrukturdepartementet, Justitiedepartementet, Migrationsverket, Näringsdepartementet, Näringsutskottet, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), Skatteverket, Skolverket, Socialdepartementet, Socialförsäkringsutskottet, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sveriges riksdagspartier, Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, Tele2, Telenor, Telia, Trafikutskottet, Transportstyrelsen, Tre, Universitets- och högskolerådet (UHR), Utbildningsdepartementet, Utbildningsutskottet och Utrikesdepartementet.

Under våren kommer vi att boka in möten med utvalda beslutsfattare för att diskutera frågorna än grundligare, och vi kommer att återkomma till partierna i vissa av sakfrågorna inför höstens val.

Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till alla experter som har bistått med värdefull kunskap och inspel till resolutionerna. Här vill vi rikta ett extra stort tack till Familjens Jurist för deras ovärderliga insats i flertalet resolutioner.

Slutligen vill vi tacka alla utlandssvenskar som deltog under våren förparlament, men också alla ni som engagerade er i diskussionerna på Utlandssvenskarnas parlament. Det är era erfarenheter och behov som ligger till grund för Svenskar i Världens framtida påverkansarbete som gynnar de uppskattningsvis 660 000 svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands, men också de som flyttar hem.

Läs mer om