En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Så kom den i alla fall ut på remiss, den oeniga Migrationskommitténs resultat ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Trots att vi har fört samtal med sakkunnig till justitie- och migrationsministern, försett Migrationskommittén med exempel ur verkligheten och vår resolution samt lyft utlandssvenskarnas perspektiv i en debattartikel i Svenska Dagbladet, noterade vi till vår förvåning att den remissinstans som företräder 660 000 utlandssvenskar inte fanns med på remisslistan.

Vi har påpekat det för Justitiedepartementet, och fick svar från enheten för migrations- och asylpolitik och fick följande svar:

Den så kallade remisslistan som publiceras på regeringens hemsida är redan beslutad, men även organisationer som inte tas upp på remisslistan är välkomna att lämna in remissvar och relevanta synpunkter kommer att beaktas av regeringen.

Det görs en så kallad gemensamberedning inom Regeringskansliet när man väljer ut remissinstanser. I den processen väger man bland annat in i vilken utsträckning som en eventuell remissinstans berörs av de förslag som omfattas av ett betänkande.

SVIV:s synpunkter i den del som rör försörjningskravet för hemvändande svenskar har uppmärksammats av kommittén (se sidan 289 i betänkandet där det föreslås att svenska medborgare som sammanbott med någon en längre tid utomlands ska undantas från det så kallade försörjningskravet) och av den politiska staben på Justitiedepartementet i samband med det möte som ägde rum med SVIV tidigare i år. SVIV:s synpunkter välkomnas även i den fortsatta processen.”

Remissen ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54) kan du läsa här.

Hela utredningen kan du läsa här.

En sammanfattning av vad vi har gjort för att uppmärksamma utlandssvenskarnas perspektiv kan du läsa här.

Svenskar i Världen kommer givetvis att lämna in ett remissvar.