Ny motion i riksdagen om begravningsavgifter för utlandssvenskar

Riksdagspolitiker lyssnar på Svenskar i Världen och vi lyssnar på våra medlemmar. I dagarna har Kerstin Lundgren (C) lagt in en motion om att det ska bli möjligt för utlandssvenskar att betala begravningsavgift. Motionen bygger på en av de resolutioner som den första arbetsgruppen på Utlandssvenskarnas Parlament i augusti i år föreslog. Arbetsgruppen Skatter och välfärd tog fram fyra resolutioner inom ämnesområdet, bland annat en resolution som behandlar Rätten till begravningsplats i Sverige. Resolutionsmottagare är samtliga riksdagspartier.

Kerstin Lundgren som har lagt fram motionen var med i panelen på Utlandssvenskarnas Parlament 2015 och 2017. Hon är även med i Svenskar i Världens vängrupp i Riksdagen, där vi diskuterar frågor som rör utlandssvenskar med riksdagsledamöter som de kan arbeta vidare med i riksdag och regering.

Motion 2017/18:952: Utlandssvenskar och begravningsavgiften

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att i samverkan med huvudmän för begravningsverksamheten utreda möjligheterna för utlandssvenskar att betala en begravningsavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt begravningslagen är endast individer som är folkbokförda i Sverige berörda av lagen. Många utlandssvenskar känner en stark anknytning till Sverige och vill efter sin död begravas i sitt hemland. Begravningsavgiften betalas dock i förhållande till inkomstskatten och varierar mellan de församlingar där den betalande är folkbokförd. För den som är folkbokförd utomlands finns idag inte förutsättningar att betala begravningsavgift.

En begravning för en utlandssvensk kan bli kostsam då dödsboet eller anhöriga behöver betala alla utgifter som uppstår i samband med begravningen. Den avlidne är heller inte garanterad en begravningsplats i Sverige trots sitt svenska medborgarskap. För att få en plats är man beroende av godkännande från berörd församling.

Att betala begravningsavgiften utan att vara folkbokförd i Sverige skulle kunna vara en möjlighet som skulle eliminera den ovanstående beskrivna problematiken. För att detta ska bli verklighet behövs troligen en modifiering av begravningslagen.

För att finna en lösning för våra utlandssvenskar i denna fråga krävs självklart samverkan med huvudmännen för begravningsverksamheten. För att klarlägga förutsättningarna och hitta lösningar föreslås regeringen tillsätta en särskild utredning.

Problemformulering för Svenskar i Världens resolution om begravningsavgifter

Många utlandssvenskar känner en stark anknytning till Sverige och vill efter sin död begravas i sitt hemland. Den som inte är folkbokförd i Sverige har dock inte rätt till en begravningsplats i sin hemkommun, eftersom den som inte är folkbokförd i en svensk kommun inte omfattas av begravningslagens bestämmelser och därmed inte heller har betalat en begravningsavgift. Samtidigt anges i lagen att om tillgången på gravplatsmark medger det, får andra också beredas gravplats i kommunen.

Om man är folkbokförd i Sverige har man enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år i den kommun man är folkbokförd i. För att finansiera begravningsverksamheten ska alla som är folkbokförda i Sverige betala en begravningsavgift. Denna avgift beräknas på grundval av den avgiftsskyldiges till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomst.

Många utlandssvenskar har innan sin utflytt från Sverige varit folkbokförda i Sverige och har därför även via inkomstskatten betalat in en begravningsavgift. Dessutom finns det de som är beredda att betala för en familjemedlems begravning så länge denne kan få tillgång till en gravplats i hemkommunen, eller de vars dödsbon kan stå för kostnaderna. Det finns även begravningsförsäkringar som utlandssvenskar kan teckna för att komma runt problematiken med finansiering.

Utlandssvenskens möjlighet att begravas hemmavid beror alltså på tillgången på plats och huruvida huvudmannen godkänner förfrågan att begravas i hemkommunen. Den avlidne är heller inte garanterad en begravningsplats i Sverige trots sitt svenska medborgarskap, utan begravningsplatsen måste i varje enskilt fall godkännas av den lokala församlingen. Till skillnad från den svensk som är folkbokförd i en annan kommun än där man önskar begravas löper alltså utlandssvensken risk att helt bli utan gravplats i Sverige.

Resolutionsförslag

Svenskar i Världen uppmanar till en lagändring, där den som vid dödsfallet inte är folkbokförd i Sverige ska ha rätt att gravsättas på någon av de allmänna begravningsplatserna i Sverige om denne tidigare har varit folkbokförd i Sverige och därmed även tidigare har betalat en begravningsavgift. Huvudmannen ska även tillhandahålla tjänster som till exempel transporter, kremering och gravplats utan kostnad för dödsboet, om den avlidne någon gång under sin livstid har erlagt begravningsavgift.

Inom kort kommer samtliga resolutioner från Utlandssvenskarnas Parlament 2017 att läggas ut  här på hemsidan.

Motionen om begravningsavgifter