Svenskar i Världen tar ställning mot en höjning av SINK-skatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK-skatten) föreslås återigen höjas från 20 % till 25 %. Förslaget presenteras som en överenskommelse mellan Regeringen och Vänsterpartiet inför Budgetpropositionen för 2018. Svenskar i Världen har lämnat ett remissyttrande gällande Finansdepartementets promemoria där förslaget avstyrktes. Detta på grund av att vi anser att förslaget utelämnar relevanta konsekvenser för viktiga grupper som berörs av den potentiella skattehöjningen.

Bakgrund till förslaget

Detta är inte första gången SINK-skatten är uppe på Riksdagens agenda. År 2014 sänkte den borgerliga regeringen skattesatsen till 20 %, efter att Svenskar i Världen m.fl. länge lobbat för det. Detta var en stor seger för alla svenskar som funderat på att flytta utomlands eller som redan var utlandsbosatta. Nu finns det dock en vilja hos regeringen att återigen höja skatten för utomlands bosatta till 25 %. Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson från Vänsterpartiet har i samband med förslaget skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där presenterar de två förslag som de förhandlat fram som de menar ska minska klyftorna i samhället och ge mer pengar till vår gemensamma välfärd. Ett av dessa förslag är höjningen av SINK-skatten.

Skattehöjningen kan innebära svårare livsförhållanden för utlandspensionärer

”Sverige är som starkast när vi för en politik som gynnar de många och inte bara de som har allra mest” skriver Sjöstedt och Andersson som motivering för de två förslag som förhandlats fram i vårbudgeten. I vårt remissyttrande lyfter vi dock fram att 61 % av de som betalar SINK-skatt är pensionärer och många av dessa flyttar utomlands av hälsomässiga skäl och med önskan om ett mer behagligt klimat. Samtidigt beräknas den genomsnittliga månadsinkomsten för pensionärer bosatta utomlands uppgå till endast 10 082 kr/mån. Att skatten tidigare sänktes för denna grupp kan inte anses vara en politik som gynnar de som har allra mest, utan snarare en politik som möjliggör för de många svenskar som bor utomlands att ha råd med sjukförsäkringar och andra grundläggande kostnader som tillkommer en utlandsflytt. En skattehöjning på 5 procentenheter, dvs. 25 %, skulle därmed innebära stora konsekvenser för de som redan har en låg pensionsinkomst samt leda till svårare livsförhållanden för utlandspensionärer.

Risker med den föreslagna skattehöjningen

Det finns även en risk att de som arbetar i Sverige men är bosatta utomlands kan komma att finna det mer fördelaktigt att arbeta och betala skatt i landet de är bosatta i. Om SINK-skatten höjs blir fördelarna att betala skatt i Sverige mindre vilket kan komma att minska attraktionskraften att arbeta i Sverige för personer som är bosatta i grannländer.
Läs Svenskar i Världens remissvar HÄR.