Polisen svarar på resolutioner om pass

I samband med Utlandssvenskarnas Parlament i augusti 2015 tillkom ett antal resolutioner som skickades till berörda myndigheter och instanser. Ett antal resolutioner gäller svenska pass; giltighetstid, antal sidor samt förnyelse. Polismyndigheten har nu inkommit med svar på dessa resolutioner.

För att läsa hela resolutionssvaret från Polismyndigheten, klicka HÄR
För att se alla inkomna resolutionssvar från 2015 års Utlandssvenskarnas Parlament, klicka HÄR

Resolutionerna angående passfrågor skickades ut till flera berörda myndigheter. Polismyndigheten besvarar i ovan länkade skrivelse de frågor som bedöms ligga inom myndighetens kompetensområde och uppdrag.

______________________

Kortfattat svarar Polismyndigheten att en sammanvägd bedömning av teknisk säkerhet, funktionalitet och användbarhet gjorts. Utifrån den sammanvägningen konstaterar Polismyndigheten att de bästa förutsättningarna för att bibehålla kvalitet och säkerhet i det svenska passet erhålls genom att giltighetstiden inte överstiger fem år. Svenskar i Världen föreslog genom resolutionen en giltighetstid på tio år alternativt möjligheten att välja giltighetstid mellan fem och tio år.

Vad gäller antal sidor i passet kommer Polismyndigheten att se över möjligheten att tillhandahålla pass med fler sidor i samband med att avtalet för leverans av resedokument förnyas under 2017.

Vid utfärdande av persondokument, menar Polismyndigheten, att framtagande (design), tillverkning, ansökan och personalisering har lika stor betydelse ur säkerhets- och förfalskningssynpunkt. Ett viktigt moment i denna kedja bedöms vara den personliga inställelsen vid ansökan, vilket är ett krav för att uppnå definierade säkerhetsnivåer avseende ID-handlingar i flera sammanhang. Om svenska persondokument även fortsatt ska nå upp till dagens höga säkerhetsnivå och ha samma acceptans internationellt är elektronisk ansökan av ID-handlingar inte möjlig, skriver Polismyndigheten i sitt svar.

Polismyndigheten kommer undersöka möjligheten att tillhandahålla pass genom expressleverans till vissa passexpeditioner i Sverige. För att nå syftet med ”snabbare leverans” bör en sådan leverans kunna ske ”över dagen” till vissa utvalda passexpeditioner. Någon förändring av leveranstider är dock inte möjlig under pågående avtalstid.

______________________

Vidare läsning om vad gäller missbruk av svenska pass finns i Svenskar i Världens remissvar till Justitiedepartementets remiss Missbruk av Svenska Pass – Omfattning och Åtgärdsplan (Ds2015:12). Svenskar i Världen har en avvikande uppfattning vad gäller ansökningsavgiften för pass utfärdade utomlands samt giltighetsperioden för provisoriska pass. I yttrandet framhåller Svenskar i Världen också önskemålet om möjligheten att välja mellan pass med fem eller tio års giltighetstid.

För att läsa hela remissvaret till Justitiedepartementet, klicka HÄR

Vad gäller ansökningsavgiften och giltighetstiden för provisoriska pass menar Svenskar i Världen följande.

 • Enligt förordningen om avgifter vid utlandsmyndigheter finns reglerat att ansökningsavgiften
  för vanligt pass är 1400 kr, när ansökan görs hos passmyndighet utom riket. Ett vanligt pass
  som utfärdas inom riket kostar den ansökande idag 350 kr. Svenskar i Världen anser att en
  överprövning av denna kostnadsberäkning bör göras, i syfte att sänka avgiften för erhållande
  av pass vid svensk utlandsmyndighet.
 • Ansökningsavgiften för ett pass med giltighetstiden på tio år bör inte överstiga kostnaden för
  att ansöka om två stycken pass med fem års giltighetstid.
 • För svenskar boende i utlandet, där passhinder ej föreligger, ska giltighetsområdet INTE
  begränsas till sökandens behov av pass, utan snarare tillgodose sökandens behov. En
  utlandssvensk kan behöva resa vidare inom tjänsten till andra länder, i väntan på att det
  vanliga passet har utfärdats och levererats till bosättningslandet. Svenskar i Världen menar
  att en tjänsteresa inte får förhindras av att sökande inväntar sitt vanliga pass, när ett
  provisoriskt pass innehas. För utlandssvenskar ska det provisoriska passet medge fria resor
  under giltighetstiden.
  • För svenskar boende i utlandet, där passhinder föreligger, ska det provisoriska passet
  fortsättningsvis utfärdas för direkt resa till Sverige SAMT medge återresa till det hemland där
  utlandssvensken anses vara bosatt (för att tillgodose sökandens behov).
  • Anledningen till att ett provisoriskt pass får fritt giltighetsområde för svenskar boende i
  utlandet kan antecknas i RES-UM.