Kallelse till årsmöte

Datum: 19 augusti 2015

Tid: 12-13 (Registrering börjar kl 11).

Plats: Vapensalen på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

 

Här kan ni läsa årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 och verksamhetsberättelsen för 2014.

 

Dagordning:

 1. Val av ordförande vid mötet
 2.  Anteckning av närvarande medlemmar samt upprättande och godkännande av röstlängd om så anses erforderligt
 3. Fråga huruvida mötet är behörigen kungjort
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Fastställande av årsredovisningen
 7. Framläggande av revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Utseende av ordförande för föreningen för en period av tre år
 10. Val av styrelseledamöter för en period av tre år
 11. Val av revisorer
 12. Tillsättande av valberedning
 13. Bestämmande av årsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår
 14. Behandling av frågor väckta av styrelsen eller av medlemmar
 15. Mötet avslutas