Remissyttrande om Skatteverkets promemoria Stadigvarande vistelse – en definition

En tydlig legaldefinition av begreppet ”stadigvarande vistelse” har länge efterfrågats. Skatteverket föreslår därför en lagändring som innebär en tydlig definition av begreppet ”stadigvarande vistelse”. Svenskar i Världen har svarat på remissen ”Stadigvarande vistelse – en definition”.

I dagsläget anses en person ha en stadigvarande vistelse om personen tillbringat minst sex sammanhängande månader i Sverige, inklusive tillfälliga avbrott. Därutöver krävs det att
den skattskyldige tillbringar sin dygnsvila i Sverige. Det gäller oavsett om vistelsen infaller
under ett och samma kalenderår eller sträcker sig över ett årsskifte. I skattehänseende är den
som stadigvarande vistas i Sverige obegränsat skattskyldig, vilket innebär att man är
skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Avsaknaden av en tydlig kvantitativ regel för när stadigvarande vistelse anses uppkomma har lett till en omfattande rättspraxis som inte är helt lätt att tolka och som delvis är oklar, vilket skapar osäkerhet och bristande förutsebarhet.

Vad innebär det nya förslaget?

I promemorian föreslås att det införs en definition av uttrycket stadigvarande vistelse i
inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget syftar till att regleringen ska bli tydligare och enklare att
tillämpa, vilket ökar förutsebarheten.

Förslaget innebär att en vistelse i Sverige bedöms som stadigvarande om vistelsen under ett kalenderår omfattar fler än 160 vistelsedagar, eller fler än 120 vistelsedagar om antalet vistelsedagar även under det närmast föregående året översteg 120. Det ska enligt föreslaget räknas som en vistelsedag om vistelsen är förenad med dygnsvila. Vistelse utanför Sverige ska inte räknas med, vare sig det rör sig om tillfälliga avbrott eller inte.

Svenskar i Världen är positiva till Skatteverkets förslag eftersom det med stor sannolikhet
kommer att underlätta för utlandssvenskar att göra rätt för sig. Ju tydligare regler och lagar
är, desto lättare blir det att följa dem.

Läs hela Svenskar i Världens remissyttrande här:
Remissyttrande om Skatteverkets promemoria Stadigvarande vistelse – en definition

Foto: Canva